VILJANDI LINNAVALITSUS OTSIB ÜLDPLANEERINGU KOOSTAJAT

Viljandi Linnavalitsus kuulutas välja riigihanke „Viljandi linna üldplaneeringu 2040+ koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine", mille eesmärk on sõlmida hankeleping Viljandi linna üldplaneeringu 2040+ koostamiseks, sellega seotud uuringute ja mõjude hindamise teostamiseks ning keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimiseks.

Riigihanke viitenumber on 260643.

IDEEKORJE

Tule Viljandi linna ruumilisele arengule kaasa mõtlema!

Viljandi Linnavalitsus ootab Viljandi linna üldplaneeringu koostamisse linnaruumi arengut puudutavaid ideid ja ettepanekuid.

Üldplaneering on linna ruumilise arengu peamisi dokumente, mis reguleerib linna territooriumil üldiseid ehitus- ja kasutustingimusi. Ideede esitamisel ei ole ajalisi ega majanduslikke piiranguid. Ettepanekute tegemine on anonüümne ja hetkel ei üritata neile anda ka vahetult vastuseid.

Ideede kasutamist kaalutakse ja neid arutatakse edasisel üldplaneeringu koostamisel.

Oma ettepaneku saad esitada läbi kaardirakenduse, mis avaneb lingilt

Viljandi linna üldplaneeringu ideekorje 

Kaardirakenduses avaneb kasutusjuhend, kuidas oma ideid ja ettepanekuid saab esitada.
Palume kindlasti lisada ideed selgitav kirjeldus. Kaardilt eemaldatakse kirjelduseta punktid ja jooned, mille idee jääb selgusetuks. Arhitektuuriamet puhastab kaarti kord nädalas.

Ideid on võimalik esitada ka Viljandi linnavalitsuses tööajal, leppides selleks varasemalt aeg kokku telefonil 5194 7991 või e-posti aadressil katrin.kell@viljandi.ee

KAASAMINE

Vastavalt planeerimisseaduse §76 lg 2 kaasatakse üldplaneeringu koostamisse isikud, kes on avaldanud selleks soovi.

Kui soovite olla üldplaneeringu koostamisse kaasatud ja saada koostatava üldplaneeringu kohta infot, siis palume selleks esitada sooviavaldus koos kontaktandmetega Viljandi linnavalitsusele.

Eraisikute puhul lisatakse kaasamiskavasse nimi, kontaktandmeid ei avalikustata.

VILJANDI LINNA ÜLDPLANEERINGU 2040+ ALGATAMINE

Planeerimisseaduse (PlanS) § 77 lõike 6 alusel Viljandi Linnavalitsus teatab, et Viljandi linnavolikogu algatas 25. augustil 2022 toimunud istungil otsusega nr 74 Viljandi linna üldplaneeringu 2040+ ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise.
Viljandi linna üldplaneeringu eesmärgiks ja ülesandeks on kogu linna territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja üldiste arengusuundade määratlemine, maakasutuse ja ehitustingimuste seadmine ning täpsustamine.
Vastavalt planeerimisseaduse (PlanS) § 75 lõikele 2 lähtutakse üldplaneeringuga lahendatavate ülesannete otsustamisel linna ruumilistest vajadustest ja planeeringu eesmärgist leida maa-aladele kõige otstarbekam ja jätkusuutlikum kasutusviis kooskõlas Viljandi linna strateegiliste arengusuundadega.
Planeeringuala suurus on 14,65 km² ja planeeringuala piirid kattuvad Viljandi linna halduspiiridega.
Algatatava Viljandi linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärk on linna ruumilise arenguga kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete, kultuuriliste ja looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine ning hindamise alusel säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimuste seadmine. Üldplaneeringu kui strateegilise planeerimisdokumendi keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise kohustus tuleneb planeerimisseaduse § 74 lõikest 4 ja keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 33 lõike 1 punktist 2.
Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algataja on Viljandi Linnavolikogu (Linnu 2, 71020 Viljandi, e-post volikogu@viljandi.ee, tel 435 4750).
Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise korraldaja on Viljandi Linnavalitsus (Linnu 2, 71020 Viljandi, e-post viljandi@viljandi.ee, tel 435 4710). Üldplaneeringu koostamist korraldab ja planeerimisseaduse § 4 lõikes 2 loetletud planeeringu koostamise korraldamise ülesannete täitmise eest vastutab ameti põhimääruse alusel Viljandi Linnavalitsuse arhitektuuriamet.
Üldplaneeringu kehtestaja on Viljandi Linnavolikogu (Linnu 2, 71020 Viljandi, e-post volikogu@viljandi.ee, tel 435 4750).
Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamise otsusega on võimalik tutvuda SIIN ja Viljandi linnavalitsuses Kindral Laidoneri plats 5, Viljandi linn tööajal.

 

Samal istungil moodustas linnavolikogu üldplaneeringu koostamiseks volikogu ajutise komisjoni.
Otsuse LINK.

VILJANDI LINNA ÜLDPLANEERINGU 2040+ KOOSTAMISE VAJADUS

Viljandi Linnavolikogu andis 26.05.2022 otsusega nr 59 „Viljandi linna üldplaneeringu ülevaatamise tulemuste kinnitamine" kehtivale Viljandi linna üldplaneeringule hinnangu ja otsustas, et vajalik on uue üldplaneeringu  koostamine.

Linnavolikogu otsuse LINK.