VILJANDI LINNAVALITSUS LEIDIS ÜLDPLANEERINGU KOOSTAJA

Viljandi Linnavalitsus kuulutas 13.02.2023 välja riigihanke nr 260643„Viljandi linna üldplaneeringu 2040+ koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine", mille eesmärk oLI sõlmida hankeleping Viljandi linna üldplaneeringu 2040+ koostamiseks, sellega seotud uuringute ja mõjude hindamise teostamiseks ning keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimiseks.

29.05.2023 korraldusega nr 312 tunnistas linnavalitsus edukaks ühispakkujate AB Artes Terrae OÜ ja osaühing Alkranel ühispakkumuse ja otsustas sõlmida nendega hankelepingu üldplaneeringu koostamiseks.

IDEEKORJE

Viljandi Linnavalitsus korraldas detsembrist 2022 kuni maini 2023 ideekorje, et saada Viljandi linna üldplaneeringu koostamisse linnaruumi arengut puudutavaid ideid ja ettepanekuid.

Ideede kasutamist kaalutakse ja neid arutatakse edasisel üldplaneeringu koostamisel.

Viljandi linna üldplaneeringu ideekorje analüüs ja kokkuvõte on koostamisel ja selle avaldame siinsamas.

KAASAMINE

Vastavalt planeerimisseaduse §76 lg 2 kaasatakse üldplaneeringu koostamisse isikud, kes on avaldanud selleks soovi.

Kui soovite olla üldplaneeringu koostamisse kaasatud ja saada koostatava üldplaneeringu kohta infot, siis palume selleks esitada sooviavaldus koos kontaktandmetega Viljandi linnavalitsusele.

Eraisikute puhul lisatakse kaasamiskavasse nimi, kontaktandmeid ei avalikustata.

VILJANDI LINNA ÜLDPLANEERINGU 2040+ ALGATAMINE

Planeerimisseaduse (PlanS) § 77 lõike 6 alusel Viljandi Linnavalitsus teatab, et Viljandi linnavolikogu algatas 25. augustil 2022 toimunud istungil otsusega nr 74 Viljandi linna üldplaneeringu 2040+ ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise.
Viljandi linna üldplaneeringu eesmärgiks ja ülesandeks on kogu linna territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja üldiste arengusuundade määratlemine, maakasutuse ja ehitustingimuste seadmine ning täpsustamine.
Vastavalt planeerimisseaduse (PlanS) § 75 lõikele 2 lähtutakse üldplaneeringuga lahendatavate ülesannete otsustamisel linna ruumilistest vajadustest ja planeeringu eesmärgist leida maa-aladele kõige otstarbekam ja jätkusuutlikum kasutusviis kooskõlas Viljandi linna strateegiliste arengusuundadega.
Planeeringuala suurus on 14,65 km² ja planeeringuala piirid kattuvad Viljandi linna halduspiiridega.
Algatatava Viljandi linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärk on linna ruumilise arenguga kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete, kultuuriliste ja looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine ning hindamise alusel säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimuste seadmine. Üldplaneeringu kui strateegilise planeerimisdokumendi keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise kohustus tuleneb planeerimisseaduse § 74 lõikest 4 ja keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 33 lõike 1 punktist 2.
Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algataja on Viljandi Linnavolikogu (Linnu 2, 71020 Viljandi, e-post volikogu@viljandi.ee, tel 435 4750).
Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise korraldaja on Viljandi Linnavalitsus (Linnu 2, 71020 Viljandi, e-post viljandi@viljandi.ee, tel 435 4710). Üldplaneeringu koostamist korraldab ja planeerimisseaduse § 4 lõikes 2 loetletud planeeringu koostamise korraldamise ülesannete täitmise eest vastutab ameti põhimääruse alusel Viljandi Linnavalitsuse arhitektuuriamet.
Üldplaneeringu kehtestaja on Viljandi Linnavolikogu (Linnu 2, 71020 Viljandi, e-post volikogu@viljandi.ee, tel 435 4750).
Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamise otsusega on võimalik tutvuda SIIN ja Viljandi linnavalitsuses Kindral Laidoneri plats 5, Viljandi linn tööajal.

 

Samal istungil moodustas linnavolikogu üldplaneeringu koostamiseks volikogu ajutise komisjoni.
Otsuse LINK.

VILJANDI LINNA ÜLDPLANEERINGU 2040+ KOOSTAMISE VAJADUS

Viljandi Linnavolikogu andis 26.05.2022 otsusega nr 59 „Viljandi linna üldplaneeringu ülevaatamise tulemuste kinnitamine" kehtivale Viljandi linna üldplaneeringule hinnangu ja otsustas, et vajalik on uue üldplaneeringu  koostamine.

Linnavolikogu otsuse LINK.