20/12/21

Viljandi Lossipargi hoolduskava 2022-2031

Viljandi Lossipargi hoolduskava 2022-2031 sisaldab lossipargi hooldusperioodi eesmärgid ning tegevuskava, mis on aluseks hooldustööde planeerimisel, tegemisel ja rahastamisel.

Plaan 1: Dendroloogiline hinnang - plaan 1aplaan 1b

Plaan 2: Olemasolev olukord

Plaan 3: Väärtused

Plaan 4: Probleemid

Plaan 5: Hooldusplaan

Lisa: Dendroloogilise hinnangu tabel

Koostaja: Maastikuarhitektuuri Büroo OÜ, vastutav spetsialist Valdeko Lukken

Koostamist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus

Author: REET ALEV

Looduskaitse

Uueveski maastikukaitseala (org ja männik) kaitse alt mahaarvamine.

 

Keskkonnaamet on andnud teada, et kavandamisel on Uueveski maastikukaitseala (org ja männik) kaitse alt mahaarvamise määruse eelnõu koostamine. Valminud on määruse eelnõu väljatöötamise kavatsus, kus tehakse ettepanek arvata Uueveski maastikukaitseala kaitse alt maha.

Väljatöötamise kavatsusega saab tutvuda siin.

Parandusettepanekud ja vastuväited kaitsealuse objekti kaitse alt mahaarvamise kohta saab esitada kirjalikult Keskkonnaameti Lõuna regiooni e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee hiljemalt 1. maiks 2020.

Kui nimetatud tähtajaks ei ole väljatöötamise kavatsuse kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast tutvustamisperioodi lõppu esitatakse väljatöötamise kavatsus 2020. aasta suvel keskkonnaministrile määruse eelnõu menetluse algatamiseks. Määruse eelnõu kohta on võimalik arvamust avaldada menetluse algatamisele järgneval avalikustamise perioodil.

Lisainfo: Meelis Suurkask, 516 4997 meelis.suurkask@keskkonnaamet.ee

08/11/22

VILJANDI MAASTIKUKAITSEALA

Eraldi reglementeeritud ''Viljandi maastikukaitseala kaitse-eeskiri'' Viljandi maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) moodustati Viljandi Maakonnavalitsuse 9. novembri 1992. a määrusega nr 413 «Looduskaitse korraldus Viljandi maakonnas» Loodi maakondliku tähtsusega looduspargi osana. Kaitseala on moodustatud looduslikult mitmekesise maastiku, kompensatsioonialade ja haruldaste liikide elu- ja kasvupaikade kaitseks.

Viljandi maastikukaitseala hõlmab Viljandi järve kaldaid ja Viljandi lossiparki. Maastikukaitsealal toimuvat reguleerib Viljandi maastikukaitseala kaitse-eeskiri (kinnitatud Vabariigi Valitsuse 17. juuni, 1997. a. määrusega nr 121).

Viljandi maastikukaitsealal asuvad järgmised olulised objektid: 

  • Lossimägede paljand (looduskaitse üksikobjekt)
  • Viljandi Lossipark Sammuli rändrahn (Viiratsi valla maal)
  • Viljandi maastikukaitseala kattub osaliselt Viljandi vanalinna muinsuskaitsealaga.

NATURA 2000

Viljandi järve kuulumise õiguslikud alused Natura 2000 alade nimistusse kuulumise kohta on järgmised:

  • Looduskaitseseaduse § 91 lõike 6 alusel kinnitada Euroopa Komisjonile esitatav «Natura 2000 võrgustiku alade - linnualade ja loodusalade nimekiri » (lisad 1 ja 2).
  • Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse nr 615-k lisa 1

NATURA 2000 VÕRGUSTIKU ALADE - LINNUALADE JA LOODUSALADE NIMEKIRI :Viljandi loodusala Viljandi maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 157 hektarit. Kaitstav elupaigatüüp: looduslikult rohketoitelised järved (3150). Liik, kelle elupaika kaitstakse: harilik vingerjas (Misgurnus fossilis).

 


MUUDETAKSE KAITSTAVATE LOODUSE ÜKSIKOBJEKTIDE KAITSE-EESKIRJA

Keskkonnaamet teatab, et keskkonnaministri 9. septembri 2022. a käskkirjaga nr 1-2/22/312 on algatatud määruse „Kaitstavate looduse üksikobjektide kaitse-eeskiri" eelnõu menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.

Määrusega muudetakse kaitstavate looduse üksikobjektide kaitsekorda. Ühtegi uut üksikobjekti ei võeta kaitse alla ega arvata kaitse alt välja, samuti ei muudeta objektide piiranguvööndi ulatust. Kaitsekorda muudetakse, et viia see kooskõlla looduskaitseseadusega. Hetkel kehtiv 2003. aastal kinnitatud eeskiri on vananenud.

Kaitse-eeskirja eelnõu ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal 09.11–05.12.2022 Keskkonnaameti veebilehel. Kui soovite saada materjale paberkandjal koju, võtke palun ühendust Keskkonnaameti looduskaitse planeerimise vanemspetsialisti Liggi Nammiga.

Keskkonnaamet ootab põhjendatud ettepanekuid ning kutsub aktiivselt osalema avalikustatud kaitse-eeskirja eelnõu menetluses. Parandusettepanekud ja vastuväited kaitse-eeskirja eelnõu kohta esitada kirjalikult Keskkonnaametile (info@keskkonnaamet.ee või F.J. Wiedemanni 13, 72213, Türi) hiljemalt 05.12.2022.

Keskkonnaamet teeb looduskaitseseaduse § 9 lg 4 p 3 alusel ettepaneku arutada asja ilma avaliku aruteluta. Vastava ettepanekuta avalikku arutelu ei korraldata. Keskkonnaamet vastab kõikidele küsimustele meelsasti telefoni või kirja teel.

Eesti looduse infosüsteemi andmetel on 2022. a oktoobri seisuga kaitse all 1080 üksikobjekti, millest 566 on üksikpuud või puude grupid (salud, alleed), 419 geoloogilised üksikobjektid (rändrahnud, kivikülvid, pangad, paljandid, koopad, astangud), 73 hüdrogeoloogilised üksikobjektid (allikad, karst, joad, kärestikud, järved) ja 22 maastikulised üksikobjektid (maastikku ilmestavad positiivsed (nn mäed, vallid) ja negatiivsed (orud, nõod, kraatrid) pinnavormid).

Kus asuvad riikliku kaitse all olevad üksikobjektid, saab vaadata Maa-ameti geoportaalist või keskkonnaportaalist.

Kui 05.12.2022 ei ole kaitse-eeskirja eelnõule parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestab Keskkonnaamet, et vastuväited puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu 2023. aasta alguses ministeeriumite vahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti 2023. aasta esimesel poolel.

Lisainfo: Liggi Namm, 522 6894, liggi.namm@keskkonnaamet.eeÜKSIKOBJEKTID
  • Oru tänava tammed (Viljandi linn, Oru tn 21, 25)
  • Posti tänava põlispuud 3tk/ tamm, kastan, pärn/ (Viljandi linn, Posti tn 22 haljasala servas. Tänaseks aadressiga Posti tn 20a lasteaia kinnistul)