Detailplaneeringud

KINNISTUTE PUIDU TN 15, PUIDU TN 15A JA PUIDU TN 15B DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE LÕPETAMINE

 Viljandi Linnavalitsuse 16.11.2020 korraldusega nr 498 lõpetati kinnistute Puidu tn 15, Puidu tn 15a ja Puidu tn 15b detailplaneeringu (registri nr 2018-006) koostamine.

Detailplaneering algatati 09.07.2018 Viljandi Linnavalitsuse korraldusega nr 407. Huvitatud isiku soov oli liita katastriüksused Puidu tn 15 ja Puidu tn 15b üheks krundiks ning määrata moodustatava krundi ehitusõigus täiendava laohoone ehitamiseks. 10.11.2020 esitas huvitatud isik Viljandi linnavalitsusele taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks, kuna asjaolude muutumise tõttu puudub selleks vajadus.

 

KINNISTU VEERE TN 36 DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE LÕPETAMINE

Viljandi Linnavalitsuse 03.08.2020 korraldusega nr 330 lõpetati kinnistu Veere tn 36  (89703:002:0270, pindala 781 m², sihtotstarve elamumaa 100%, kinnistusregistriosa nr 860139) detailplaneering.

Detailplaneering algatati 18.11.2019 Viljandi Linnavalitsuse korraldusega nr 529. Huvitatud isiku soov oli krundile ehitada olemasoleva üksikelamu asemele uue üksikelamu, kuid otsustas siiski olemasoleva elamu ümberehitamise ja kuni 33% ulatuses laiendamise kasuks ning sel juhul ei ole detailplaneeringu koostamine vajalik. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Viljandi linna territoorium on kogu ulatuses tiheasustusega ala. Enne hoone projekteerimisele asumist on vajalik koostöös arhitektuuriametiga välja selgitada, kas ehitusprojekti koostamise aluseks on vajalik detailplaneeringu olemasolu ja kas kehtiv detailplaneering on olemas. Planeerimisseadus vt https://www.riigiteataja.ee/akt/126022015003 .

Taotlus detailplaneeringu algatamiseks

Viljandi linna detailplaneeringud asuvad infosüsteemis EVALD  https://service.eomap.ee/viljandilinn/

Register võimaldab otsida kruntide aadresse, saada teavet kruntide maakasutuse ja detailplaneeringute menetluskäigu kohta ning tutvuda kehtivate detailplaneeringutega.