2023 AASTAL KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD

02.11.2023

Viljandi Linnavolikogu kehtestas 26.10.2023 otsusega nr 148 kinnistu Riia mnt 1 detailplaneeringu (Viljandi linna detailplaneeringute registri nr 2021-007 https://evald.ee/viljandilinn/#/planeeringud/planeeringud/1212).

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kinnistu sihtotstarvet ning määrata ehitusõigus kaubandus- ja teenindushoone püstitamiseks. Planeeringuala suurus on 9388 m2. Detailplaneering on üldplaneeringut muutev.

Planeeringu elluviimisega kaasneb positiivne majanduslik ning sotsiaalne mõju. Planeeringu elluviimisega ei tekitata negatiivset mõju keskkonnale. Planeeringu elluviimisel tekkivad ebasoodsad mõjud ümbruskonnale on ehitusaegsed ja lühiajalised.

 

18.09.2023

Viljandi Linnavalitsus kehtestas 11.09.2023 korraldusega nr 757 kinnistu Roo tn 1 (89712:002:0005) detailplaneeringu (Viljandi linna detailplaneeringute registri nr 2022-011 https://evald.ee/viljandilinn/#/planeeringud/planeeringud/1247 ). 

Planeeritud maakasutus- ja ehitustingimused ning kavandatavad ehitised on piirkonnas väljakujunenud hoonestusega kooskõlas. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb Viljandi linna soovist kasutada otstarbekalt kasutusest väljas olevat maa-ala, viia ellu üldplaneeringut, jagada ala kümneks sarnase suurusega elamumaa krundiks. Detailplaneeringuga määratakse krundile Roo tn 1 ehitusõigus ja arhitektuurilised tingimused ning lahendatakse muud planeerimisseaduse § 126 toodud ülesanded üksikelamute püstitamiseks.

Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset mõju looduskeskkonnale. Majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised mõjud on pigem positiivsed, kuna uute elamukruntide loomine toob linna uusi elanikke, kes maksavad makse ning tarbivad kultuuri ja olemasolevaid teenuseid. Planeeringu elluviimisel tekkivad ebasoodsad mõjud ümbruskonnale on ehitusaegsed ja lühiajalised.

 

15.06.2023

Viljandi Linnavalitsus kehtestas 12.06.2023 korraldusega nr 355 kinnistu Tähe tn 13a detailplaneeringu (Viljandi linna detailplaneeringute registri nr 2021-009, https://evald.ee/viljandilinn/#/planeeringud/planeeringud/1249 ).

Detailplaneeringu koostamise vajadus tulenes huvitatud isiku soovist suurendada hoonete suurimat lubatud ehitisealust pinda, et laiendada olemasolevaid tootmishooneid.

Planeeritud maakasutus- ja ehitustingimused ning kavandatavad ehitised on piirkonnas väljakujunenud hoonestusega kooskõlas. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga. 

Planeeringu elluviimisega kaasneb positiivne majanduslik ning sotsiaalne mõju. Planeeringu elluviimisega ei tekitata negatiivset mõju keskkonnale.

 

08.06.2023

Viljandi Linnavalitsus kehtestas 05.06.2023 korraldusega nr 339 kinnistu Kalevi tn 4 detailplaneeringu (Viljandi linna detailplaneeringute registri nr 2022-011, https://evald.ee/viljandilinn/#/planeeringud/planeeringud/1324 ).

Detailplaneeringu koostamise vajadus tulenes huvitatud isiku soovist püstitada krundile kahekorruseline korterelamu koos seda teenindavate ehitistega.

Planeeritud maakasutus- ja ehitustingimused ning kavandatavad ehitised on piirkonnas väljakujunenud hoonestusega kooskõlas. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga. 

Planeeringu elluviimisega kaasneb positiivne majanduslik ning sotsiaalne mõju. Planeeringu elluviimisega ei tekitata negatiivset mõju keskkonnale.

 

30.05.2023

Viljandi Linnavalitsus kehtestas 29.05.2023 korraldusega nr 315 kinnistute Männimäe tee 4 // 4a // 6 ja Reinu tee 25 detailplaneeringu (Viljandi linna detailplaneeringute registri nr 2022-010, https://evald.ee/viljandilinn/#/planeeringud/planeeringud/1291 ).

Detailplaneeringu koostamise vajadus tulenes huvitatud isiku soovist liita varasemalt sõlmitud servituudi lepingu alusel kasutatav Reinu tee 25 krundi osa Männimäe tee 4, 4a ja 6 maaüksustega ühiseks tootmismaa krundiks ning arendada trükikoja tootmiskompleksi rajades hoonestamata hooviala katva varikatuse ja olemasolevat hoonestust täiendavad hoonemahud. Reinu tee 25 maaüksuse baasil moodustuva krundi osas täpsustatakse kehtiva detailplaneeringuga määratud ehitusõigust lähtudes krundi Reinu tee 25 omaniku arendussoovidest. 

Planeeringualal kehtivad „Kinnistute Männimäe tee 4, 6, ja 4a detailplaneering" (Viljandi linnavalitsuse detailplaneeringute registri nr 2020-008) ning „Viljandis kvartali 232 kruntide 17, 18 ja 19 aadressiga Reinu tee 25, 27 ja 29 detailplaneering" (Viljandi linnavalitsuse detailplaneeringute registri nr 2003-009). Käesoleva detailplaneeringu kehtestamisel muutub „Kinnistute Männimäe tee 4, 6, ja 4a detailplaneering" (registri nr 2020-008) kehtetuks ja „Viljandis kvartali 232 kruntide 17, 18 ja 19 aadressiga Reinu tee 25, 27 ja 29 detailplaneering" (registri nr 2003-009) osaliselt kehtetuks Reinu tee 25 krundi ulatuses.

Planeeritud maakasutus- ja ehitustingimused ning kavandatavad ehitised on piirkonnas väljakujunenud hoonestusega kooskõlas. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga. 

Planeeringu elluviimisega kaasneb positiivne majanduslik ning sotsiaalne mõju. Planeeringu elluviimisega ei tekitata negatiivset mõju keskkonnale.

 

15.05.2023

Viljandi Linnavalitsus kehtestas 08.05.2023 korraldusega nr 275 Järveotsa pst ja Tuule ränava vahelise maa-ala detailplaneeringu (Viljandi linna detailplaneeringute registri nr 2020-007, https://evald.ee/viljandilinn/#/planeeringud/planeeringud/1163).

Detailplaneeringu koostamise vajadus tulenes Viljnadi linna huvist muuta kehtiva detailplaneeringuga (registri nr 2008-002) määratud krundijaotust, ehitusõigust ja ehitiste arhitektuurilisi tingimusi ning püstitada üksik- ja korterelamud. Planeeritud maakasutus- ja ehitustingimused ning kavandatavad ehitised on piirkonnas väljakujunenud hoonestusega kooskõlas. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga. 

Planeeringu elluviimisega kaasneb positiivne majanduslik ning sotsiaalne mõju. Planeeringu elluviimisega ei tekitata negatiivset mõju keskkonnale.

 

04.04.2023

Viljandi Linnavalitsus kehtestas 03.04.2023 korraldusega nr 192 kinnistu Tallinna tn 58 detailplaneeringu (Viljandi linna detailplaneeringute registri nr 2022-009,  https://evald.ee/viljandilinn/#/planeeringud/planeeringud/1290 ).

Detailplaneeringu koostamise vajadus tulenes huvitatud isiku soovist muuta olemasoleva detailplaneeringu hoonestusala piiri Tallinna tn 58 kinnistu piires ning ehitada ümber hoone 1-korruseline osa 3-korruseliseks. Planeeritud maakasutus- ja ehitustingimused ning kavandatavad ehitised on piirkonnas väljakujunenud hoonestusega kooskõlas. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga. 

Planeeringu elluviimisega kaasneb positiivne majanduslik ning sotsiaalne mõju. Planeeringu elluviimisega ei tekitata negatiivset mõju keskkonnale.

 

11.01.2023

Viljandi Linnavalitsus kehtestas 9.01.2023 korraldusega nr 18 kinnistu Leola tn 15b detailplaneeringu (Viljandi linna detailplaneeringute registri nr 2022-007, https://evald.ee/viljandilinn/#/planeeringud/planeeringud/1289 ).

Detailplaneeringu koostamise vajadus tulenes huvitatud isiku soovist jagada olemasolev kinnistu kaheks eraldi kinnistuks ning määrata kruntidele ehitusõigus, et püstitada hoonestuseta krundile üksikelamu. Planeeritud maakasutus- ja ehitustingimused ning kavandatavad ehitised on piirkonnas väljakujunenud hoonestusega kooskõlas. Detailplaneering on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga. 

Planeeringu elluviimisega kaasneb positiivne majanduslik ning sotsiaalne mõju. Planeeringu elluviimisega ei tekitata negatiivset mõju keskkonnale.