Looduskaitse

Uueveski maastikukaitseala (org ja männik) kaitse alt mahaarvamine.

 

Keskkonnaamet on andnud teada, et kavandamisel on Uueveski maastikukaitseala (org ja männik) kaitse alt mahaarvamise määruse eelnõu koostamine. Valminud on määruse eelnõu väljatöötamise kavatsus, kus tehakse ettepanek arvata Uueveski maastikukaitseala kaitse alt maha.

Väljatöötamise kavatsusega saab tutvuda siin.

Parandusettepanekud ja vastuväited kaitsealuse objekti kaitse alt mahaarvamise kohta saab esitada kirjalikult Keskkonnaameti Lõuna regiooni e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee hiljemalt 1. maiks 2020.

Kui nimetatud tähtajaks ei ole väljatöötamise kavatsuse kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Pärast tutvustamisperioodi lõppu esitatakse väljatöötamise kavatsus 2020. aasta suvel keskkonnaministrile määruse eelnõu menetluse algatamiseks. Määruse eelnõu kohta on võimalik arvamust avaldada menetluse algatamisele järgneval avalikustamise perioodil.

Lisainfo: Meelis Suurkask, 516 4997 meelis.suurkask@keskkonnaamet.ee

17.08.16

VILJANDI MAASTIKUKAITSEALA

Eraldi reglementeeritud ''Viljandi maastikukaitseala kaitse-eeskiri'' Viljandi maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) moodustati Viljandi Maakonnavalitsuse 9. novembri 1992. a määrusega nr 413 «Looduskaitse korraldus Viljandi maakonnas» Loodi maakondliku tähtsusega looduspargi osana. Kaitseala on moodustatud looduslikult mitmekesise maastiku, kompensatsioonialade ja haruldaste liikide elu- ja kasvupaikade kaitseks.

Viljandi maastikukaitseala hõlmab Viljandi järve kaldaid ja Viljandi lossiparki. Maastikukaitsealal toimuvat reguleerib Viljandi maastikukaitseala kaitse-eeskiri (kinnitatud Vabariigi Valitsuse 17. juuni, 1997. a. määrusega nr 121).

Viljandi maastikukaitsealal asuvad järgmised olulised objektid: 

  • Lossimägede paljand (looduskaitse üksikobjekt)
  • Viljandi Lossipark Sammuli rändrahn (Viiratsi valla maal)
  • Viljandi maastikukaitseala kattub osaliselt Viljandi vanalinna muinsuskaitsealaga.

NATURA 2000

Viljandi järve kuulumise õiguslikud alused Natura 2000 alade nimistusse kuulumise kohta on järgmised:

  • Looduskaitseseaduse § 91 lõike 6 alusel kinnitada Euroopa Komisjonile esitatav «Natura 2000 võrgustiku alade - linnualade ja loodusalade nimekiri » (lisad 1 ja 2).
  • Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse nr 615-k lisa 1

NATURA 2000 VÕRGUSTIKU ALADE - LINNUALADE JA LOODUSALADE NIMEKIRI :Viljandi loodusala Viljandi maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 157 hektarit. Kaitstav elupaigatüüp: looduslikult rohketoitelised järved (3150). Liik, kelle elupaika kaitstakse: harilik vingerjas (Misgurnus fossilis).

ÜKSIKOBJEKTID

  • Kirikumõisa tammed (Viljandi linn, Kirikumõista park, Pargi tn 2). Tegelikult paiknevad puud Pargi tn 4;
  • Oru tänava tammed (Viljandi linn, Oru tn 21, 25)
  • Posti tänava põlispuud 3tk/ tamm, kastan, pärn/ (Viljandi linn, Posti tn 22 haljasala servas. Tänaseks aadressiga Posti tn 20a lasteaia kinnistul)
  • Lossimägede paljand (Talli ja Hariduse tn nurgal. Asub Viljandi maastikukaitsealal)