Keskkond

Puude raie

Puude raie Viljandi linna haldusterritooriumil toimub Viljandi Linnavolikogu 29.10.2020 määruse nr 86 "Raieloa ja hoolduslõikusloa andmise kord" alusel.

Taotluse puude raieks tuleb esitada läbi E-teenuste keskkonna.

Veekogud

Viljandi linnas on kuus veeala, millele kehtivad vastavalt looduskaise- ja veeseadusele järgmised ranna ja kalda kasutamise kitsendused:

Veeala nimetus Suurus (ha) Piiranguvöönd (m) Veekaitsevöönd (m) Ehituskeeluvöönd (m)
Viljandi järv -155,7 100 10 50
Paala järv -5,7 50 10 25
Valuoja oja -7,6
-14,2
50 10 25
Uueveski oja -15
-36,1
100 10 50
Uueveski paisjärv -1.3 50 10 25
Kösti paisjärv -1,1 50 10 25

 

Üldplaneeringuga, looduskaitseseadusega ja kehtivate detailplaneeringutega määratud kalda veekaitsevööndit ja ehituskeeluvööndit ei muudeta. Veealade mootorsõidukitega kasutamise tingimused on reguleeritud Viljandi järvedel veesõidukite kasutamise ja hoidmise eeskirjaga.

Viljandis järve äärne supelrand on ainuke, mis vastab Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2008. aasta määrusele nr 74 "Nõuded suplusveele ja supelrannale". Supluskohad paiknevad Paala järve ja Uueveski paisjärve ääres ning Viljandi järve Huntaugu piirkonnas. Kõik supluskohad on avalikuks kasutamiseks.

 

HALJASTUS

Viljandi linnas on üldkasutatavaid haljasalasid 417,9 hektarit, millest 91,4 hektarit on regulaarselt hooldatavad. 86,5 hektarit on linnametsade all. Elamukvartalites asub 70,9 hektarit haljasalasid.