Torustik

Kaugküte

Viljandi linnal on olemas linna energeetika arengukava aastast 2000, mis määratleb energeetika põhisuunad ja arendustegevuse. Viljandis eristuvad selgelt kaugküttepiirkonnad: Paalalinn, Kesklinn ja Männimäe. Neid teenindab soojatootja AS Esro (Puidu tn 11, 71020).

Viljandi linna varustamiseks maagaasiga on rajatud Pärsti valda Vardi külla gaasijaotusjaam, mille läbilaskevõime on kuni 10 000 nm3/h ning jaamast väljuva gaasi rõhk kuni 3 baari. Kantreküla linnaosas on välja kujunenud lokaalse gaaskütte piirkond, mida varem varustas soojusenergiaga Viljandi Piimakombinaat.

Veevarustus ja kanalisatsioon

Viljandi linna vee-ettevõte on AS Viljandi Veevärk (Tartu tn 123, 71005).Alates 2009. aasta novembrist vastab AS Viljandi Veevärk kvaliteedijuhtimissüsteemi standardile ISO 9001:2008. Ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooniprojektide kavandamine ja realiseerimine toimub kooskõlas Viljandi linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavaga.

Tuletõrjeveega varustamine toimub tänavahüdrantide kaudu, mille asukohad määrab Viljandimaa Päästeteenistus Ehitiste tuleohutuse standardi EVS 812-6:2005 alusel. Tänavaaladel asuvaid tuletõrjehüdrante hooldab AS Viljandi Veevärk. Viljandi linnas on neid 320, Viirtatsis 10 ja Jämejala külas 5.

Veevarustuse ja kanalisatsiooni riketest saab teatada 24 h telefonil 433 4551 või klienditeeninduse osakonda (telefon 614 0014, väljaspool tööaega automaatvastaja). Kodulehekülje aadress on www.viljandivesi.ee.