Viljandi Linnavalitsus võtab teenistusse planeeringuspetsialisti

10.12.19

Nõuded planeeringuspetsialisti kandidaadile:

 1. kõrgharidus;
 2. soovitatavalt erialase või sarnase töö kogemus;
 3. teadmised omavalitsuse toimimise alustest;
 4. kontoritarkvara kasutamise oskus ja CAD tarkvaraga töötamise kogemus;
 5. väga hea eneseväljendus- ja suhtlemisoskus ning koostöövalmidus;
 6. kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime.

Planeeringuspetsialisti peamised tööülesanded:

 1. avalikkuse ja huvitatud isikute kaasamise korraldamine detailplaneeringute algatamisel ja  koostamisel, avalikkusele suunatud materjalide ettevalmistamine, sh planeeringualaste ajaleheartiklite ja teadete koostamine;
 2. planeeringute lähteseisukohtade väljatöötamisel osalemine koostöös planeeringu algatamisest huvitatud isikuga ja planeeringuala kruntide omanike ning elanikega;
 3. planeeringute koostamisel ja koostamise korraldamisel osalemine;
 4. planeeringute andmekogu ja veebipõhise registri pidamine, planeeringuid puudutava info ja materjalide uuendamine linna kodulehel;
 5. planeeringut täpsustavate projekteerimistingimuste menetluse korraldamine ja projekteerimistingimuste põhjal muudatuste tegemine kehtivate detailplaneeringute materjalides;
 6. oma teenistusülesannete piires linna õigusaktide eelnõude koostamine.

Omalt poolt pakume:

 • stabiilset töötasu;
 • võimalust enesetäiendamiseks;
 • 35 päeva põhipuhkust;
 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • sportimisvõimaluste toetamist;

Täiendav info arhitektuuriameti juhatajalt – peaarhitektilt Olav Remmelkoor tel 435 4739.

Kandideerimiseks esitada CV,  kaaskiri ja haridust tõendava dokumendi koopia Viljandi Linnavalitsusele hiljemalt 7. jaanuariks 2020 Linnu t 2, Viljandi 71020 või e-kirjaga viljandi@viljandi.ee

Viljandi Linnavalitsus võtab teenistusse linnakunstniku

10.12.19

Nõuded linnakunstniku kandidaadile:

 1. kõrgharidus (magistrikraad või sellega võrdsustatud haridus).
 2. töötamine kunstniku või disaineri ettevalmistust nõudval tööl vähemalt 2 aastat viimase 5 aasta jooksul;
 3. head teadmised omavalitsuse toimimise alustest;
 4. kontori- ja kujundustarkvara kasutamise oskus;
 5. väga hea eneseväljendus- ja suhtlemisoskus ning koostöövalmidus;
 6. kohusetunne, otsustus-ja vastutusvõime;
 7. vastavus avaliku teenistuse seadusega ametnikule esitatavatele nõuetele.

Linnakunstniku peamised tööülesanded:

 1. linnakujunduse ja reklaamialaste põhimõtete ja -nõuete väljatöötamine ning nende rakendamise koordineerimine või korraldamine;
 2. linnakujundusliku idee väljatöötamine ja teostamise korraldamine;
 3. linnakujunduslike konkursside korraldamine;
 4. reklaami ja infokandjate paigalduslubade väljastamise korraldamine;
 5. värvipasside koostamise ja kooskõlastamise korraldamine;
 6. oma teenistusülesannete piires linna õigusaktide eelnõude koostamine.

Omalt poolt pakume:

 • stabiilset töötasu;
 • võimalust enesetäiendamiseks;
 • 35 päeva põhipuhkust;
 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • sportimisvõimaluste toetamist.

Täiendav info arhitektuuriameti juhatajalt – peaarhitektilt Olav Remmelkoor tel 435 4739.

Kandideerimiseks esitada CV,  kaaskiri ja haridust tõendava dokumendi koopia Viljandi Linnavalitsusele hiljemalt 7. jaanuariks 2020 Linnu t 2, Viljandi 71020 või e-kirjaga viljandi@viljandi.ee

Viljandi Linnavalitsus võtab ametisse infotehnoloogia teenistuse juhi

10.12.19

Infotehnoloogia (IT) teenistuse juhi  peamine teenistuse eesmärk on Viljandi Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste informaatikaalase strateegia kujundamine ja arengu tagamine. Linnavalitsuse efektiivsuse ja haldussuutlikkuse suurendamine infotehnoloogia võimaluste rakendamise kaudu. Infotehnoloogia teenistuse tegevuse koordineerimine ja juhtimine vastavalt kantselei põhimäärusele.

Nõudmised kandidaadile:

 • kõrgharidus, eelistatult infotehnoloogia- või informaatikaalane;
 • soovitavalt 2 aastane töökogemus IT valdkonnas;
 • väga hea süsteemse mõtlemise-, analüüsi- ja üldistusvõime;
 • väga hea eesti ja inglise keele oskus;
 • meeskonna ja koostöö väärtustamine;
 • kohusetunne, ausus, otsustus- ja vastutusvõime.

Peamised teenistuskohustused:

 • juhib teenistuse tööd ja tagab teenistusele pandud ülesannete täitmise;
 • kavandab ja juhib Viljandi Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste IT arendusprojekte;
 • koordineerib IT juhendite ja kordade, sh infotehnoloogilise turvapoliitika meetme väljatöötamist, jälgib selle rakendamist ning täitmist;
 • koostab Viljandi linna eelarvestrateegiast ja arengukavast lähtuvalt Viljandi Linnavalitsuse ja hallatavate asutuste infotehnoloogia strateegia ja arengukava;
 • koordineerib ja vajadusel korraldab infotehnoloogia ja selle arendusvaldkonna riigihankeid;
 • korraldab lepingute sõlmimist infotehnoloogia valdkonnas;
 • nõustab linnavalitsust ja volikogu oma juhtimisvaldkonnas.

Omalt poolt pakume:

 • võimalust mõjutada ja kujundada Viljandi Linnavalitsuse ja tema hallatavate asutuste IT arengut;
 • huvitavat ja loomingulist tööd;
 • puhkust 35 päeva;
 • erialast enesetäiendamise võimalust;
 • sportimise toetamist.

Täiendav info linnasekretärilt Ene Rink 435 4720, 511 4478.

Kandideerimiseks esitada CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendava dokumendi koopia Viljandi Linnavalitsusele 15. detsembriks ka Linnu t 2 Viljandi 71020 või e-postiga viljandi@viljandi.ee