Varjupaigateenus

Kirjeldus

Varjupaigateenus on öömajateenus, mis kindlustab isikule voodikoha, pesemisvõimaluse varjupaiga lahtioleku aegadel ning infot abisaamise võimaluste kohta.

Varjupaigateenust osutatakse sotsiaalselt abitus olukorras olevale isikule ajutise peavarju elatusvahendite ja eluaseme kaotuse, puudumise või ootamatu kasutuskõlbmatuks muutumise korral.

Inimestel, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimelised endale ja oma perekonnale eluruumi tagama on võimalik eluruumi vajaduse katmiseks taotleda ka sotsiaaleluruumi või toetust üürikorteri sissemaksuks.

Teenuse maksumus

Varjupaiagateenus on kohalikuomavalitsuse seadusejärgne kohustuslik teenus. Abivajaduse korral tuleb pöörduda enda elukohajärgse omavalitsuse poole:

Vallavalitsuste kontaktid leiad SIIT. Linnavalitsusete kontaktid SIIT. 

Teenus on üldjuhul vältimatu abi andmise korras tasuta (üks öö), pikemaajalise teenuse vajaduse korrall peab pöörduma Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametisse Laidoneri plats 5a.

Töövälisel ajal saab vältimatu abivajaduse korral Viljandi registris olev isik või Viljandi linna territooriumil hätta sattunud inimene otse Viljandi Täiskasvanute Varjupaiga poole pööruda (telefoninumberil 5883 9460).

Teenuse kestvus

Viljandi linna registris olevad inimesed saavad kooskõlastatult sotsiaalametiga viibida teenusel enam kui üks öö.

Väljaspool Viljandi linna registrist olevatele inimestele osutatakse teenust vältimatu abi raames üks-kaks ööd.

Õigusaktid

Viljandi Linnavolikogu 29.09.2016 määrus nr 96 "Varjupaigateenuse osutamise kord"

Viljandi Linnavalitsuse 14.11.2022 korraldus nr 562 "Viljandi Päevakeskuse sotsiaalteenuste hindade kehtestamine"

Kontaktisik

Täisealiste heaolu teenistuse juht

Silja Simon

e-post: silja.simon@viljandi.ee

telefon: +372 435 4759; +372 528 3723

Teenuse taotlemine

Vajalikud sammud

Vältimatu abi korras saab varjupaigateenusele varjupaiga lahtioleku aegadel (kell 16:00-08:00) otse varjupaika minna.

Kui abi vajatakse enam kui üks öö, siis peab varjupaika saabumise järgsel tööpäeval pöörduma sotsiaalametisse Laidoneri plats 5a, et saada varjupaigas viibimise luba. Loa väljastamisel antakse isikule teavet sotsiaaltoetustest ja -teenustest ning vajadusel tutvustatakse varjupaiga sisekorraeeskirju.

Varjupaigateenust võib isikule taotleda ka kolmas isik. Selleks peab esitama vormikohase avalduse.

Teenuse saamiseks enam, kui üks öö, tuleb esitada avaldus PDF RTF

Esitada juurde kolme eelneva kuu kontode väljavõtted

Otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada 30 päeva jooksul, arvestades päevast, millal isik sai või oleks pidanud otsusest teada saama:

1) vaie Viljandi Linnavalitsusele aadressil viljandi@viljandi.ee või Linnu tn 2, 71020 Viljandi;

2) kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil tmktartu.menetlus@kohus.ee või Kalevi tn 1, 51010 Tartu.

 

* Alkoholitarvitamise häire kabinet pakub abi alkoholiprobleemidega inimestele ja tema lähedastele. Ravile minekuks ei ole vaja saatekirja. Teenust saavad nii ravikindlustatud kui ravikindlustamata isikud alates 18. eluaastast. Teenus on tasuta (v.a. ravimid, mille eest tuleb ise maksta). Raviteenuseid ei osutata joobes inimestele. Rohkem infot Viljandi Haigla koduleheküljelt.