Tugiisikuteenuse osutamine lastele ja lastega peredele

Teenuse sihtgrupp

Lapsed ja lastega pered

Kirjeldus

Tugiisikuteenus  lastega peredele seisneb lapse või tema seadusliku esindaja jõustamises ja juhendamises tema kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel või toimetulekul raske olukorraga igapäevases elukeskkonnas.

Tugiisikuteenus lapsele seisneb lapse õppetöös toetamises ja last arendavate tegevuste läbiviimise toetamises haridusasutuses.

Osutatav teenus on selle saajale tasuta.

Teenuse osutamise koht

Kokkuleppel.

Teenuse kestvus

Teenuse kestvus sõltub konkreetse pere või lapse vajadustest.

Õigusaktid

Viljandi Linnavolikogu 18.06.2020 määrus nr 78 ,,Lapsele ja last kasvatavale isikule tugiisikuteenuse osutamise kord ''

Kontaktisik

Laste heaolu teenistuse spetsialist

Triin Tarn

e-post: triin.tarn@viljandi.ee

telefon: +372 435 4728; +372 5333 2288

Vastuvõtt: ruum 5, E 9.00-11.00; T, N 14.00-16.00

 

Laste heaolu teenistuse spetsialist

Piret Jõgiste

e-post: piret.jogiste@viljandi.ee

telefon: +372 435 760; +372 5347 7027

E 9-11.30 ja N 14-18

 

Teenuse taotlemine

Vajalikud sammud              

Esitada põhjendatud avaldus koos lisadokumentidega Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalameti lastekaitsespetsialistile aadressil Johan Laidoneri plats 5a, Viljandi ruum 4 või ruum 6.

Vajaminevad dokumendid

  • Vabas vormis avaldus
  • Isikut tõendav dokument
  • Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus (raske ja sügava puudega laste puhul)
  • Rehabilitatsiooniplaan (raske ja sügava puudega laste puhul)
  • Kui laps kasvab hooldusperes, siis perekonnas hooldamise leping
  • Kui last kasvatab eestkostja, siis kohtumäärus eestkostjaks määramise kohta

Tulemus                                        

Põhjendatud vajaduse korral määratakse lapsele või perele tugiisik. Avalduse mitterahuldamise korral teavitatakse avaldajat otsusest 30 päeva jooksul.

 

Otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada 30 päeva jooksul, arvestades päevast, millal isik sai või oleks pidanud otsusest teada saama:

1) vaie Viljandi Linnavalitsusele aadressil viljandi@viljandi.ee või Linnu tn 2, 71020 Viljandi;

2) kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil tmktartu.menetlus@kohus.ee või Kalevi tn 1, 51010 Tartu.