Avaliku ürituse loa taotlemine

16.08.23

 

Avaliku ürituse luba tuleb võtta avalikus ruumis toimuvatele või avalikku rahu häirivatele sündmustele. Viljandi Linnavalitsuse poolne avaliku ürituse luba tuleb võtta kõigile Viljandi linna territooriumil toimuvatele avalikele sündmustele.

 

Loa taotlemine

Avaliku ürituse loa taotlemiseks tuleb täita avaliku ürituse loa taotlus vähemalt 10 päeva enne sündmuse toimumist. Loa taotlemine toimub läbi e-keskkonna spoku. Spokusse saab sisse logida, valides ülamenüüst E-Teenused.

Kui sündmus läheb üle südaöö, tuleb taotlus saata vähemalt 2 nädalat enne sündmuse toimumist. Üle südaöö toimuvatele sündmustele antakse luba linnavalitsuse korraldusena ning hiljem saadetud taotlused ei jõua enam linnavalitsuse istungile kinnitamisele.

 

Kohustuslikud lisad avaldusele:

Avaliku ürituse asukoha skeem esitatuna Viljandi linna kaardil

Näidates ära ürituse paiknemise, lisainvetari paigutuse, turvaelemendid jms, mis on avaliku ürituse loa andmise seisukohast oluline info.

Jäätmehooldus

Taotlusele tuleb lisada jäätmeteenust pakkuva ettevõtte kinnitus või koopia lepingust.

Kui sündmusele ei ole tellitud jäätmehoolduse teenusepakkujat, tuleb taotlusega koos esitada jäätmehooldusplaan, kus on kirjas, kuidas on planeeritud sündmuse käigus tekkivate jäätmetega käituda. jäätmehooldusplaan tuleb koostada Viljandi Linnavalitsuse poolt kinnitatud vormil.

Kui jäätmeid ei saa peale sündmuse toimumist viia ühegi kehtiva jäätmelepinguga asutuse prügikasti, tuleb jäätmed viia jäätmekeskusesse ning esitada Viljandi linnavalitsusele selle kohta tõend.

WC teenuse korraldamine

Taotlusele tuleb lisada WC-teenust pakkuva ettevõtte kinnitus või lepingu koopia. Seejuures tuleb majandusametile 2 tööpäeva jooksul peale setete ja reovee üleandmist esitada sellekohane tõend, milles on näidatud vastuvõtja andmed, aeg ja koht.

Kui sündmusele ei ole tellitud WC teenust teenusepakkujalt, tuleb taotlusega koos esitada WC teenuse plaan, kus on kirjas, kuhu on planeeritud sündmuse külastajad vajadusel suunata. Kui selleks on läheduses asuv avalik asutus, siis tuleb neid sellest eelnevalt tevitada ja wc kasutamine kokku leppida.

Turvalisuse tagamine ja meditsiinilise abi kättesaadavus

Taotlusele tuleb lisada turvateenust ning meditsiinilise abi teenust pakkuvate ettevõtete kinnitus või koopiad lepingutest.

Kui sündmusele ei ole tellitud turvateenust ega meditsiilise abi teenust, tuleb koos taotlusega esitada turvalisuse ja meditsiinilise abi kättesaadavuse tagamise plaan, kus on kirjas, kuidas on planeeritud tagada sündmuse külastajate turvalisus ja meditsiinilise abi kättesaadavus. Plaan tuleb koostada Viljandi Linnavalitsuse poolt kinnitatud vormil.

 

Peale loetletud kohustuslike lisade, mis tuleb lisada KÕIGI avalduste juurde, lisandub veel lisasid vastavalt sündmuse iseloomule. Kogu vajalik info lisadokumentide vms kohta on olemas avaliku ürituse loa taotlusel.

 

Nõuded avalikule üritusele

  • Kahele kõrgendatud turvariski tingimusele vastavatele üritustele tuleb kaasata tegevusloaga turvaettevõte ja meditsiinilise abi teenus. Järvedel toimuvat ürituste puhul tuleb teavitada rannavalvet.
  • Olulise mõjuga liikluskeelu puhul tuleb korraldajal liikluskeelu piirkonna elanikke liikluspiirangust teavitada otsepostituse teel vähemalt 5 tööpäeva enne liikluskeelu algust. Teavituses peavad olema märgitud avaliku ürituse nimi, piirangu algus- ja lõpuaeg ning korraldaja kontaktandmed.
  • Lastele ja noortele (vanus alla 18 aastat) suunatud avalikel üritustel on alkohoolsete jookide ja tubakatoodete müümine keelatud.
  • Avalikel üritustel tohib müüa lahjasid alkohoolseid jooke etanoolisisaldusega kuni 15 mahuprotsenti.
  • Avalikel üritustel ei tohi müüa ja tarbida jooke klaastaaras.
  • Avalikul üritusel peab olema tagatud piisava koguse ja piisava tühjendussagedusega prügikastide olemasolu, et ürituse territoorium püsiks puhtana. Pärast ürituse toimumist on korraldaja kohustatud territooriumi puhastama, kaasa arvatud informatiivsed teated, hiljemalt nelja tunni jooksul pärast avaliku ürituse lõppu, mitmepäevase ürituse korral 24 tunni jooksul pärast avaliku ürituse lõppu. Ürituse käigus tekkivad jäätmed tuleb koguda jäätmeliikide kaupa: * segaolme jäätmed, * biolagunevad jäätmed, * segapakendijäätmed ja * pandipakend.
  • Avalikul üritusel kasutataval lava-, telgi- (kuhu on planeeritud publik), tribüüni- ja riputuskonstruktsioonid ning batuudid peavad vastama käesoleva korra lisas „Tehniline juhend" esitatud nõuetele. Kasutatavad konstruktsioonid ning seadmed peavad olema paigaldatud tootjapoolsete juhendite järgi. Nõutud dokumentatsioon peab olema kogu sündmuse montaaži, toimumise ja demontaaži ajal kohapeal ning tuleb järelevalvet tegevale ametnikule esitada viivitamatult selle nõudmisel.
  • Ilutulestiku korraldamisel ja/või pürotehnika kasutamisel tuleb kaasata pädevustunnistusega pürotehnik.
  • Avaliku ürituse reklaam peab vastama üldtunnustatud kõlblusnormidele, olema esteetilise väljanägemisega ning kooskõlas heade kommete ja avaliku korraga.

 

Avaliku sündmuse korraldamine peab lähtuma Korrakaitseseadusest ja Viljandi Linnavolikogu 29.06.2023 vastu võetud määrusest nr 37 " Viljandi linna avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord"

 

 

Lisainfo ja abi:
Vilja Volmer-Martinson
Kultuuri- ja noorsootöö spetsialist
4354755
vilja.volmer-martinson@viljandi.ee