Sotsiaaleluruumi taotlemine ja üürilepingu pikendamine

 

Kirjeldus

Sotsiaaleluruumi olemasolul antakse see üürile eluaset mitteomavatele isikutele, kelle elukoha aadress Eesti rahvastikuregistris on Viljandi linn ning vastavad vähemalt ühele järgnevatest tingimustest:

  1. Isikule, kes lähtuvalt oma vanusest, vaimsest arengutasemest või varalisest olukorrast ei ole ise suuteline eluruumi endale või oma perekonnale tagama ning sotsiaaleluruumi eraldamata jätmine ohustab isiku või tema perekonna toimetulekut, elu ja tervist;
  2. Isikule, kes tulekahju, loodusõnnetuse, katastroofi või muu sarnase põhjuse tagajärjel on kaotanud oma eluaseme.

Sotsiaaleluruumi üürilepingu võib sõlmida kuni üheks aastaks kui seaduse, volikogu või linnavalitsuse õigusaktiga ei ole ette nähtud teisiti. 

Sotsiaaleluruumi elanik peab aktiivselt otsima võimalusi üüriturult üüripinna leidmiseks. Juhul kui sotsiaaleluruumi üürnik ei ole üüriturult üüripinda leidnud, esitab üürnik üürilepingu pikendamise taotluse koos lisadokumentidega kaks kuud enne üürilepingu lõppemist.

Inimestele, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimelised endale ja oma perekonnale eluruumi tagama ja sotsiaalkomisjon leiab, et sotsiaaleluruumi vajadust on võimalik või otstarbekas katta muude teenuste või toetustega, võib eluruumi vajaduse katta ka läbi varjupaigateenuse või üürikorteri sissemaksuks toetuse andmisega.

 

Sotsiaaleluruumi üürile andmisest võib keelduda kui:

  1. Eluruumi taotleja või tema leibkonnaliikme kasutuses või omandis olevad vallas- või kinnisasjad tagavad temale või leibkonnale toimetulekuks piisavad vahendid eluruumi tagamiseks;
  2. Eluruumi taotlejal või temaga koos elaval ülalpidamist saama õigustatud lapsel või muul abivajaval alanejal või ülenejal sugulasel, kes ei ole võimeline ennast ise ülal pidama, on õigus elatist saada, kuid kes keeldub elatise saamise kohta dokumenti esitamast või elatist sisse nõudmast;
  3. Eluruumi taotleja või tema leibkonnaliige on töövõimeline 18-aastane kuni vanaduspensioniealine isik, kes ei tööta ega õpi ning on rohkem kui ühel korral ilma mõjuva põhjuseta keeldunud sobivast tööst või osalemast tööturuteenuses või linnavalitsuse korraldatavas iseseisvale toimetulekule suunatud sotsiaalteenuses või õppeprotsessis;
  4. Eluruumi vajadust on võimalik või otstarbekas katta muude teenuste või toetustega;
  5. Eluruumi taotleja ei esita nõutud täiendavaid dokumente või ei võimalda taotluse asjaolusid kontrollida või ei paranda avalduses esinevaid puudusi määratud tähtajaks;
  6. Eluruumi taotleja on teadvalt andmeid varjanud või esitanud valeandmeid;
  7. Eluruumi taotleja või tema leibkonnaliikmete suhtes esineb muid asjaolusid, mis sotsiaalkomisjoni liikmete arvamusel ei anna alust sotsiaaleluruumi üürile andmiseks.

Teenuse maksumus

Üürilepingu alusel eluruumi kasutamise korral peab üürnik tasuma üüri ja eluruumiga seotud kõrvalkulud, va remondifondi tasu.

Kestvus

Dokumentide menetluse maksimaalne aeg 30 päeva

Õigusaktid

Viljandi Linnavolikogu määrus 25.02.2016 nr 81 „Viljandi linna omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise ning sotsiaaleluruumide kasutusse andmise kord"

Viljandi Päevakeskuse 19.12.2022 juhataja käskkirja 1-1/22/7 lisa "Viljandi linna sotsiaaleluruumide sisekorraeeskiri"

Viljandi Linnavalitsuse korraldus 03.12.2018 korraldus nr 704 lisa 1 "Eluruumi üürilepingu üldtingimused"

Kontaktisik 

Täisealiste heaolu teenistuse juht

Silja Simon

e-post: silja.simon@viljandi.ee

telefon: +372 435 4759; +372 528 3723

 

TEENUSE TAOTLEMINE

Vajalikud sammud

Avaldus koos lisadokumentidega esitada Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametile aadressil Johan Laidoneri plats 5a, ruum 2.

Vastuvõtt: E 9.00-11.00; T, N 14.00-16.00

Vajaminevad 

dokumendid

sotsiaaleluruumi taotlemise avaldus

sotsiaaleluruumi üürilepingu pikendamise avaldus

Tulemus

Avaldus esitatakse arutamiseks sotsiaalkomisjonile. Sotsiaalkomisjoni otsusest teavitatakse 10 tööpäeva jooksul peale otsuse tegemist.

Sotsiaaleluruumi üürile andmise ja üürilepingu pikendamise korral saadetakse vastus koos avaldaja poolt märgitud aadressile.

Eluruumi kasutusse andmise korral sõlmib linnavalitsuse korralduse alusel majandusamet üürnikuga üürilepingu. Üürileping sõlmitakse kirjalikult 14 kalendripäeva jooksul arvates üürileandmise korralduse teatavakstegemise päevast.

Otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada 30 päeva jooksul, arvestades päevast, millal isik sai või oleks pidanud otsusest teada saama:

1) vaie Viljandi Linnavalitsusele aadressil viljandi@viljandi.ee või Linnu tn 2, 71020 Viljandi;

2) kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil tmktartu.menetlus@kohus.ee või Kalevi tn 1, 51010 Tartu.