Eelarve ja majandusaasta aruanne

28.07.23

Linnaeelarvest

Linna eelarve on eelarveaasta põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse plaan koos täiendavate nõuete, volituste ja informatsiooniga, mis on aluseks vastava aasta tegevuste finantseerimisele. Viljandi linna eelarved kuni aastani 2016 olid koostatud kassapõhiselt, edaspidi on eelarved tekkepõhised. Linna eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril. 

Eelarveprojektide koostamise ja esitamise tingimused kehtestab linnavalitsus igaks eelarveaastaks oma korraldusega. Linnavalitsus arutab septembri kuni novembrikuu jooksul eelarve eelnõusse jõudnud tegevusi ja rahasummasid ning võimalikke lahendamistvajavaid küsimusi. Peale seda esitab linnavalitsus hiljemalt üks kuu enne eelarveaasta algust eelarve eelnõu koos lisadega linnavolikogule. Koondeelarves elimineeritakse linna asutuste omavahelised tehingud, andmed esitatakse kontogruppide lõikes. Linnavolikogus läbib eelarve eelnõu vähemalt kaks lugemist ning vajadusel tehakse selle käigus parandusi ja muudatusi.

Peale linnaeelarve vastuvõtmist linnavolikogu poolt kinnitab linnavalitsus oma korraldusega eelarve kulude täiendava ja detailsema liigenduse majandusliku sisu järgi (alaeelarved). Linnaeelarve täitmisel, elluviimisel osalevad kõik allasutused, samuti mitmed era- ja kolmanda sektori organisatsioonid, kellele on linna poolt ülesandeid antud ja kellele eraldatakse nende ülesannete täitmiseks linnaeelarvest vahendeid.

Linna eelarve täitmise kontroll on linnavolikogu revisjonikomisjoni, linnavalitsuse, siseaudiitori, allasutuste juhtide, Rahandusministeeriumi ja Riigikontrolli ülesanne. Linnavalitsus vastutab selle eest, oleks rakendatud tõhus finantsjuhtimise ja kontrollisüsteem, mis peab aitama linna raha parimal viisil kasutada. 

Eelarvestrateegiast

Eelarvestrateegia koostatakse arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate tegevuste finantseerimist. 

KOV eelarvestrateegia peab:
  • kirjeldama arengukavas nimetatud eesmärkide finantseerimise;
  • hõlmama koostamise aastal vähemalt nelja järgnevat aastat;
  • sisaldama majanduskeskkonna analüüsi ja prognoosi;
  • andma ülevaate seadusega nõutavas detailsuses eelneva aasta tegelikest, jooksval aastal kavandatud (oodatavatest) ja järgnevateks aastateks prognoositud (kavandatud) KOV-i sissetulekutest ja väljaminekutest;
  • esitama KOV-i ja tema arvestusüksuse eelneva aasta tegeliku ning jooksvaks ja järgnevateks aastateks prognoositavad põhitegevuse tulemi ja netovõlakoormuse suurused;
  • sisaldama muud olulist finantsinformatsiooni.

Majandusaasta aruandest

Peale eelarveaasta lõppu  koostab omavalitsus majandusaasta aruande, sh eelarve täitmise aruande, mida auditeerib sõltumatu audiitor ning seejärel kinnitab volikogu.

Eelarve, eelarvestrateegia ja majandusaasta aruannete kohta leiate info vastavast alammenüüst, kus dokumendid on esitatud aastate kaupa.

Küsimuste tekkimise korral võtke palun meiega ühendust:

Olulisemad õigusaktid ja viited

Viljandi linnaeelarvest raha taotlemisega seotud avalduste ja aruannete vormid

Blanketid on kättesaadavad ka Viljandi Linnavalitsuse Linnu tn. 2 või Laidoneri pl. 5 fuajeedes inforiiulitel.

 

Rahandusameti teenistujate kontaktid leiad allolevalt lingilt: 

Rahandusameti teenistujad ja kontaktid

Toimetaja: ANNIKA VIHMANN