Ühekordne sotsiaaltoetus

 

Kirjeldus

Ühekordset toetust makstakse peredele, kelle:

 • Eesti Rahvastikuregistri järgne elukoht on Viljandi linn;
 • kolme eelneva kuu keskmine netosissetulek peale eluasemekulude maha arvamist on ühe liikme kohta kuus väiksem kui Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kahekordne toimetulekupiir (esimesele pereliikmele 400 eurot, igale järgnevale  täisealisele liikmele 320 eurot ja igale alaealisele liikmele 480 eurot). 
 • eluasemekulude arvestamise aluseks on sotsiaalhoolekande seaduses välja toodud toimetulekutoetuse arvestamise alused.
 • elu on ettenägematute kulutuste tõttu sattunud raskesse majanduslikku olukorda.

Toetus hädavajalike kulude osaliseks hüvituseks (arvesse võetakse taotluse esitamise eelsel kolmel kalendrikuul tehtud kulutused):

 • retseptiravimite ja ravikulude osaliseks hüvitamiseks (vajalik arsti tõend visiitide kohta);
 • prillide ja mitmesuguste hädavajalike abivahendite kulude osaliseks hüvitamiseks;
 • sagedasel raviprotseduuridel käimisel transpordikulude osaliseks hüvitamiseks (vajalik arsti tõend visiitide kohta);
 • muudel avariist või õnnetusest tekkinud rasketel juhtudel.

Toetuse suurus

Toetuse määrad kehtestab Viljandi Linnavalitsus. Ühekordse toetuse määr toimetuleku parandamiseks, terviseprobleemide lahendamiseks ja muude hädavajalike kulutuste osaliseks toetamiseks kuni 150 eurot. Sotsiaalkomisjon võib kaalutlusõiguse alusel määrata põhjendatud abivajadusest tingituna suurema toetuse.

Õigusaktid

Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 määrus nr 13  ,,Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord''

Viljandi Linnavalitsuse korraldus 27.03.2023 nr 178 ,,Sotsiaaltoetuste määrade kehtestamine''

Kontaktisik

Täisealiste heaolu teenistuse spetsialist
Gaide Mikkor
e-post: 
gaide.mikkor@viljandi.ee
telefon: +372 435 4761; +372 5368 2821

 

Toetuse taotlemine

Vajalikud sammud

Avaldus koos lisadokumentidega tuleb esitada Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametile aadressil Johan Laidoneri plats 5a, ruum 1.

Vastuvõtt: E 9-11.30 ja N 14-18

Vajaminevad dokumendid

 • avaldus: PDF RTF
 • rasket olukorda põhjustanud kulutuse dokumendid (hambaravi osalise hüvitamise puhul kolme teenusepakkuja hinnakalkulatsioon);
 • kõigi leibkonnaliikmete kolme möödunud kalendrikuu netosissetulekuid tõendavad dokumendid (sh pangakontode väljavõtted) ja eluasemekulude arved.

Tulemus

Avaldus esitatakse arutamiseks sotsiaalkomisjonile. Hüvitise andja otsustab hüvitise andmise kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest või muu hüvitisele õiguse tekkimise aluseks oleva sündmuse toimumisest.

Rahaline hüvitis makstakse välja 30 kalendripäeva jooksul hüvitise andmise otsuse tegemisest arvates taotlusel märgitud pangakontole või teenust osutava isiku või asutuse pangakontole. Avalduse mitterahuldamise korral teavitatakse avaldajat otsusest 30 päeva jooksul.

Otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada 30 päeva jooksul, arvestades päevast, millal isik sai või oleks pidanud otsusest teada saama:

1) vaie Viljandi Linnavalitsusele aadressil viljandi@viljandi.ee või Linnu tn 2, 71020 Viljandi;

2) kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil tmktartu.menetlus@kohus.ee või Kalevi tn 1, 51010 Tartu.