Toiduabi

 

Kirjeldus

Toiduabi antakse peredele, kelle:

  • Eesti Rahvastikuregistri järgne elukoht on Viljandi linn;
  • kolme eelneva kuu keskmine netosissetulek peale eluasemekulude maha arvamist on ühe liikme kohta kuus väiksem kui Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kahekordne toimetulekupiir (esimesele pereliikmele 400 eurot, igale järgnevale  täisealisele liikmele 320 eurot ja igale alaealisele liikmele 480 eurot). 
  • eluasemekulude arvestamise aluseks on sotsiaalhoolekande seaduses välja toodud toimetulekutoetuse arvestamise alused.
  • elu on ettenägematute kulutuste tõttu sattunud raskesse majanduslikku olukorda.

Toiduabi suurus

Toiduabi andmise otsus tehakse vastavalt saadud toidu kogustele. Kui nõuetele vastavaid taotlusi on rohkem, kui abi on võimalik anda, siis antakse toiduabi eelkõige majanduslikult vähemkindlustatud leibkondadele.

Õigusaktid

Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 määrus nr 13  ,,Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord''

Kontaktisik

Täisealiste heaolu teenistuse spetsialist
Gaide Mikkor
e-post: gaide.mikkor@viljandi.ee
telefon: +372 435 4761; +372 5368 2821

 

Toetuse taotlemine

Vajalikud sammud

Täita avaldus, mille saab veebist või Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametist.

Avaldus koos lisadokumentidega tuleb esitada Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametile aadressil Johan Laidoneri plats 5a, ruum 1.

Vastuvõtt: E 9.00-11.00; T, N 14.00-16.00

Vajaminevad dokumendid

  • avaldus: PDFRTF (toimetulekutoetuse taotlemisel ei pea eraldi toiduabi taotlust kirjutama, teete vastavasse lahtrisse märkme, et soovite toiduabi).
  • rasket olukorda põhjustanud kulutuse dokumendid (ootamatu väljaminek, suur laenukoormus jms);
  • kõigi leibkonnaliikmete kolme möödunud kalendrikuu netosissetulekuid tõendavad dokumendid (sh pangakontode väljavõtted) ja eluasemekulude arved.

Tulemus

Toiduabi saamise korral väljastatakse toiduabi saamise luba. Avalduse mitterahuldamise korral teavitatakse avaldajat otsusest 30 päeva jooksul.

 

Otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada 30 päeva jooksul, arvestades päevast, millal isik sai või oleks pidanud otsusest teada saama:

1) vaie Viljandi Linnavalitsusele aadressil viljandi@viljandi.ee või Linnu tn 2, 71020 Viljandi;

2) kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil tmktartu.menetlus@kohus.ee või Kalevi tn 1, 51010 Tartu.

 

Info Toidupanga tegemiste kohta ning kontaktid leiate SIIT