Teenused raske või sügava puudega lastele

Teenuse sihtgrupp

Teenuse sihtgrupiks on Eesti Rahvastikuregistri andmetel Viljandi linnas elavad raske või sügava puudega lapsed ja nende vanemad, hooldajad või eestkostjad.

Teenuse sisu

Lapsel on õigus järgmistele (üldjuhul rehabilitatsiooni plaanis soovitatud) teenustele:
1) lapsehoiuteenus;
2) isikliku abistaja teenus;
3) tugiisiku teenus;
4) sotsiaaltransporditeenus;
5) laagriteenus;
6) täiendav rehabilitatsiooniteenus.
Lapsel ja tema vanematel, hooldajal või eestkostjal on õigus järgmistele teenustele:
1) nõustamisteenus (psühholoogiline nõustamine, võlanõustamine jne);
2) muu toimetulekut soodustav teenus.

Teenuse osutamise koht

Teenuste osutamise koht kokkuleppel.

Õigusaktid

Viljandi Linnavolikogu 25.05.2017 määrus nr 114 „Raske ja sügava puudega lastele teenuste osutamise ja rahastamise kord„

Kontaktisik

Laste heaolu teenistuse spetsialist

Katreen Kasela

E-post:  katreen.kasela@viljandi.ee

Telefonid: 435 4760; 5347 7027

 

Teenuse taotlemine

Vajalikud sammud

Taotlus koos lisadokumentidega esitada Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametile.

Aadress: Johan Laidoneri plats 5a, Viljandi, ruum 6.

Vastuvõtt: E 9.00-11.00; T, N 14.00-16.00

Vajaminevad dokumendid

      1) avaldus PDF RTF;

      2) lapse isikut tõendav dokument;

      3) sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus;

      4) rehabilitatsiooniplaan;

      5) kui last kasvatab eestkostja, siis kohtumäärus eestkostjaks määramise kohta;

      6) kui laps kasvab hooldusperes, siis perekonnas hooldamise leping.

Sotsiaalameti spetsialistil on vajadusel õigus nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid või dokumente.

Tulemus

Sotsiaalameti spetsialist hindab lapse teenuse vajadust ning teeb otsuse teenuse tasustamise või mittetasustamise kohta 10 tööpäeva jooksul alates kõikide teenuse määramiseks vajalike dokumentide laekumisest. Teenuse tasustamise otsusesse märgitakse vähemalt teenuse andmed
lapse ja teenuse osutaja kohta, rahastamisperiood, maht ja maksumus.
 
Vajadusel on sotsiaalameti spetsialistil õigus kaasata otsuse tegemisse sotsiaalkomisjon.
 
Kui hindamise käigus taotletava teenuse vajadust ei tuvastata, soovitab sotsiaalameti
spetsialist vajaduspõhiselt teisi teenuseid.
 
Teenuse osutajale maksab tasu linnavalitsus vastavalt teenuse osutaja poolt esitatud arvetele.
 
Kui isik või tema lähedased finantseerivad teenust kogu ulatuses ise, võib teenuse ostmiseks pöörduda otse teenuse osutaja poole.
 

Otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada 30 päeva jooksul, arvestades päevast, millal isik sai või oleks pidanud otsusest teada saama:

1) vaie Viljandi Linnavalitsusele aadressil viljandi@viljandi.ee või Linnu tn 2, 71020 Viljandi;

2) kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil tmktartu.menetlus@kohus.ee või Kalevi tn 1, 51010 Tartu.

 

Sotsiaalkindlustusamet: 

Erivajadusega lapse vanemale vajaliku abi ja õige asutuse leidmise info

kes aitab ja kuhu pöörduda, kui laps vajab rohkem tuge?