Täiskasvanud isikute tugiisikuteenus

25.09.23

 

Kirjeldus

Teenuse eesmärk on Eesti Rahvastikuregistri andmetel Viljandi linnas elava täiskasvanud isiku iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

Teenust on õigustatud saama eelkõige:

 • isikud, kes vajavad abi puude, haiguse või raske olukorra tõttu, mis oluliselt raskendab toimetulekut;
 • isikud, kes vajavad abi kinnipidamiskohast vabanemise järel;
 • asenduskoduteenuselt, turvakoduteenuselt, perekonnast hooldamiselt lahkunud isikud iseseisvalt elama asudes;
 • isikud, kelle üle on seatud eestkoste;
 • isikud, kelle üle seatud eestkoste on lõppenud ja kes on asunud iseseisvalt elama.

Teenuse sisuks on tugiisiku poolt täiskasvanud isikule osutatav kõrvalabi:

 • konkreetsete toimingute tegemisel (igapäevatööde tegemisel, asjaajamistel, kontaktide loomisel jne), eluks vajalike oskuste (toidu valmistamine, pesu pesemine jne) õpetamisel ja kohustuste täitmisel;
 • õiguste teostamisel (nt teenuste ja toetuste taotlemisel, avalike teenuste kasutamisel jne);
 • raske olukorraga toimetulekul (õnnetused, lein jne) teenuse saaja igapäevases elukeskkonnas;
 • suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamisel;

muudel eelpool nimetamata juhtudel, mis toetavad isiku igapäeva eluga toimetulekut.

Teenuse kestvus

Teenuse osutamise sisu, sagedus ja kestus sõltuvad isiku teenuse kasutamise vajaduse hindamise tulemustest. Teenuse osutamise perioodil kõrvalabi vajaduse määra muutumisel isiku terviseseisundi või elukeskkonna tõttu viiakse läbi korduv hindamine ja vajadusel muudetakse teenuse osutamise sisu, sagedust ja kestust.

Teenuse osutamise koht ja teenuse eest tasumine

Teenuse osutamise koht sõltub isiku vajadustest, kuid eelkõige osutatakse teenust teenuse saaja igapäevases elukeskkonnas.

Kui isik või tema lähedased finantseerivad teenust kogu ulatuses ise, võib teenuse ostmiseks pöörduda otse teenuse osutaja poole.

Teenuse saajale on teenus üldjuhul tasuta.

Õigusaktid

Viljandi Linnavolikogu 30.11.2016  määrus nr 36 "Täiskasvanud isikule tugiisikuteenuse osutamise kord"

Kontaktisik

Puudest või tervisest tulenev abivajadus 

 

Täisealiste heaolu teenistuse spetsialist

Silja Simon

e-post: silja.simon@viljandi.ee
telefon: +372 435 4745; 

+372 5333 3227

Sotsiaalsete oskuste puudustest tulenev abivajadus

 

Täisealiste heaolu teenistuse juht

Katre Kokk

e-post: katre.kokk@viljandi.ee

telefon: +372 435 4759;

+372 528 3723

 

 

Toetuse taotlemine

Vajalikud sammud

Avaldus koos lisadokumentidega tuleb esitada Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametile aadressil Johan Laidoneri plats 5a, Viljandi.

Vastuvõtt: E 9.00-11.00; T, N 14.00-16.00

Vajaminevad dokumendid

 • avaldus;
 • isikut tõendav dokument;

Taotluse juurde esitada olemsaolu korral:

 • kohtuotsus (määrus) eestkostjaks määramise kohta.

Tulemus

Avaldus esitatakse arutamiseks sotsiaalkomisjonile. Sotsiaalkomisjoni otsusest teavitatakse 10 tööpäeva jooksul peale otsuse tegemist.

 

Otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada 30 päeva jooksul, arvestades päevast, millal isik sai või oleks pidanud otsusest teada saama:

1) vaie Viljandi Linnavalitsusele aadressil viljandi@viljandi.ee või Linnu tn 2, 71020 Viljandi;

2) kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil tmktartu.menetlus@kohus.ee või Kalevi tn 1, 51010 Tartu.

 

 

article-author: KARIN KIIS