Huvihariduse ja -tegevuse riiklik lisarahastus 2024

Valitsus annab alates 2017. aastast kohalikele omavaltsustele täiendavat toetust huvihariduse ja -tegevuse korraldamiseks.

Riikliku lisatoetuse eesmärk on parandada huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi. Valdadele ja linnadele eraldatava lisaraha suuruse arvestamisel võetakse aluseks komponendid nagu noorte arv, puudega noorte arv, toimetulekuraskustega peredes elavate noorte arv vanuses 7‒19, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsvõimekus ning huvihariduse ja huvitegevuse piirkondlik kättesaadavus.

Seadus näeb ette, et vallad ja linnad koostavad täiendava toetuse kasutamise kava, milles tuuakse välja huvihariduses ja huvitegevuses osalevate 7-19 aastaste unikaalsete noorte ja võimaluste arv, kirjeldatakse kitsaskohad ja tegevused nende lahendamiseks.


Viljandi linna 2024. aasta kava:

Tegevus Summa
Tegevused HEV noortele 14 000 €
Tegevused LTT valdkonnas 18 000 €
Tegevused riskigrupi noortele 3003 €
Laagrites osalemise võimaldamine 20 000 €
Kättesaadavus huvitegevusele 4000 €
KOKKU 59 003 €

 

Viljandi linna 2024. aasta summa tuleneb riigi poolsest toetusest 55 820 € + 2023. aasta jäägist 3183 € = 59 003 €

Täpsemat 2024. aasta huvihariduse ja -tegevuse kava saad vaadata SIIT.

 

Avatud taotlusvoorud

Laagris osalemise osalustasu katmise fond

Avatud on fond Viljandi linna laste laagris osalemise osalustasude katmiseks. Fondi eesmärk on suurendada Viljandi linna laste ja noorte laagrites osalemise võimalusi ning toetus on mõeldud Viljandi linna lastele laagrite osalustasude katmiseks. Laager, mille osalustasu kaetakse, peab olema seostatav huvitegevusega ning ei kaeta nende laagrite osalustasu, mis eeldavat suurt ekraaniaega.

Ühele lapsele kaetakse ühe laagri osalustasu, maksimaalne toetusmäär on kuni 50 €.

Taotluse võib esitada nii lapsevanem kui ka asutus, kes laagrit korraldab. Taotlust saab esitada e-keskkonnas Spoku. Lapsevanemate puhul ootame laagri korraldajalt osalustasu arvet peale seda, kui lapsevanem on saanud positiivse vastuse. Teise võimalusena saab taotleda osalustasu kompenseerimist, esitades Viljandi Linnavalitsusele laagri osalustasu arve ja arve maksmise maksekorralduse. Kuludokumente saab esitada samuti e-keskkonnas Spoku.

Asutuse puhul kantakse osalustasu üle peale laagri toimumist laagris osalenud Viljandi linna laste nimekirja alusel.

Taotluseid saab esitada jooksvalt aasta lõpuni või kuni fondi vahendite lõppemiseni. Laagri osalustasu katmise fondi suurus on 2024. aastal 20 000 eurot.