Koduteenused

Kirjeldus

Koduteenust saavad taotleda Eesti Rahvastikuregistri järgselt Viljandi linnas elavad pensioniealised või puuetega inimesed, kes vajavad kõrvalist abi igapäevase eluga toimetulekul ja
1) kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad;
2) kellel on seadusjärgsed ülalpidajad, kuid kellel ei ole võimalik või kelle materiaalsed võimalused ei ole piisavad isiku iseseisvaks toimetulekuks ja abivajajale vajaliku hoolduse kindlustamiseks.

Koduteenust saavad taotleda ka Eesti Rahvastikuregistri järgselt Viljandi linnas elavad terviserikke või operatsiooni järgsel perioodil ajutist koduteenust vajavad üksikud tööealised isikud.

Koduteenuste põhiteenused on  teenused, mis on hädavajalikud isiku toimetulekuks kodus ning aitavad tal harjumuspärases keskkonnas toime tulla. Koduteenuste tugiteenused on täiendavad teenused isiku toimetuleku soodustamiseks kodus ja vajadusel väljaspool kodu.

Koduteenuseid osutab Viljandi Päevakeskus.

Teenuse maksumus

Kui teenust vajava isiku ja tema seadus- või lepingujärgne ülalpidajate (edaspidi ülalpidaja) majanduslik olukord ei võimalda teenust vajaval isikul teenust kasutada, siis tuleb teenuse finantseerimiseks esitada avaldus sotsiaalametile (lisainformiatsioon hoolekandespetsialistilt telefoninumbritel: 435 4758 või 5193 8320).

Kestvus

Dokumentide menetluse maksimaalne aeg 30 päeva

Õigusaktid

Viljandi Linnavolikogu 21.12.2017 määrus nr 2 "Koduteenuste osutamise kord"

Viljandi Linnavalitsuse 23.01.2023 korraldus nr 53 "Viljandi Hoolekandekeskuse pesemisteenuse hinna kehtestamine"

Viljandi Linnavalitsuse 07.12.2020 korraldus nr 539 "Võlanõustamisteenuse ja suure hooldusvajadusega isikule teenuse osutamise hinna kehtestamine ning võlanõustamisteenuse taotlemise vormi kinnitamine"

Kontaktisik

Täisealiste heaolu teenistuse spetsialist

Jaanika Ritval

e-post: jaanika.ritval@viljandi.ee

telefon: +372 435 4758+372 5193 8320

 

Toetuse taotlemine

Vajalikud sammud

Esitada avaldus Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametile aadressil Johan Laidoneri plats 5a, Viljandi, ruum nr 1.

Vastuvõtt: E 9-11.30 ja N 14-18

Vajaminevad dokumendid

·         avaldus PDFRTF;

·         isikut tõendav dokument.

Tulemus

Teenuse osutamine kliendi kodus.

Otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada 30 päeva jooksul, arvestades päevast, millal isik sai või oleks pidanud otsusest teada saama:

1) vaie Viljandi Linnavalitsusele aadressil viljandi@viljandi.ee või Linnu tn 2, 71020 Viljandi;

2) kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil mktartu.menetlus@kohus.ee või Kalevi tn 1, 51010 Tartu.

 

Saunateenuse info SIIT