Viljandi Männimäe Huntaugu piirkonna vabaaja pargi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang

Keskkonnamõju algatamata jätmine

Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 12 lg 1 alusel teatame, et Viljandi Linnavalisus oma 30.11.2015 korraldusega nr 899 jättis Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus1 § 11 lõike 2 alusel algatamata keskkonnamõju hindamise.

Kaasomanikud AS Eleväli (10274158), OÜ Viljandi Kapri (10313071) ja OÜ Särg AA (10070266) soovivad kinnistule aadressiga Tallinna tänav 58 (89701:001:0186) paigaldada päikesepaneelid koguvõimsusega 51 kW.

Päikesepaneelide paigaldamisega eelpool nimetatud kinnistule eeldatavalt olulist keskkonnamõju ei kaasne, samuti olulisi kahjulikke tagajärgi nagu vee, pinnase või õhusaastatus, jäätmeteke, müra, vibratsioon, valgus, soojus, kiirgus ja lõhn. 

Viljandi linna üldplaneeringut muutva ujula ja spaahotelli detailplaneeringu strateegilise keskkonnamõju eelhinnang

Keskkonnamõjude hindamine

  • Viljandi järve supelrandade põhjasetest puhastamise eelprojektiga kavandatud tegevusega kaasnevate mõjude keskkonnamõju hindamine (vaata programmi)

  • Viljandi supelrandade põhjasetetest puhastamise eelprojektiga kavandatud tegevustega kaasnevate mõjude keskkonnamõju hindamise aruanne (vaata aruannet)

Viljandi järve sõudeala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Viljandi Linnavolikogu 30.oktoober 2014 otsusega nr 90 „Detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" algatati Viljandi linna huvist tulenevalt Viljandi järve sõudeala detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Viljandi järvele kavandada sõudestaadion, millel toimuvad klassikalisel ehk 2000 meetrisel distantsil võistlused vastavalt Rahvusvahelise Sõudeföderatsiooni FISA reeglistikule.

Sõudeala planeerimisega kaasneb Viljandi järve kaldajoone muutmine ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamine. Detailplaneeringuala asub Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal, Viljandi maastikukaitsealal, Natura 2000 võrgustiku alal ja Viljandi linna üldplaneeringuga määratud rohekoridoris. Planeeringuala suurus on umbes 118 ha.

Programm