Keskkond

KESKKONNAAMET AVALDAB TEADAANDE  keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2 alusel.

Keskkonnaamet teatab, et Viljandi Linnavalitsus (registrikood: 75005222) (aadress Viljandi maakond, Viljandi linn, Linnu tn 2, 71003) nimele antava tähtajalise (kuni 01.07.2024) keskkonnaloa andmise korralduse ja keskkonnaloa eelnõud on valminud. Eelnõu kohaselt antakse vee erikasutuse keskkonnaluba nr KL- 512604 aadressidel Valuoja org, Viljandi linn, Viljandi maakond (registriosa 3551439, katastritunnus 89715:003:0003), Vaksali tänav, Viljandi linn, Viljandi maakond (registriosa 4129839, katastritunnus 89720:001:0021) ja Vana-Vaksali tn 2, Viljandi linn, Viljandi maakond (registriosa 3144639, katastritunnus 89715:003:0001), veekogus Valuoja oja (keskkonnaregistrikood VEE1139400) ja Valuoja ojale paisutatud tiigis järgmisteks tegevusteks:
1. Valuoja kaldajoone muutmiseks (seoses oja suunamisega rajatavasse uude sängi, mis läbib juba rajatud tunneli ning suubub Valuoja tiiki, oja pikkus lüheneb ca 60 m võrra);
2. Valuoja oja ja Valuoja tiigi süvendamiseks kogumahus 96 m3 ning Valuojasse tahkete ainete uputamiseks mahus 28 m3.

Eelnõu(de) , loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda eelneva kokkuleppe alusel Keskkonnaameti lähimas kontoris.
Eelnõud on digitaalselt kättesaadavad Keskkonnaameti Keskkonnaotsuste Infosüsteemis KOTKAS aadressil https://kotkas.envir.ee/ sisestades „keskkonnalubade dokumentide register" sakil „Reg. number" lahtrisse DM-115342-9.

Ettepanekuid ja vastuväiteid eelnõu(de)le saab esitada Keskkonnaametile suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Roheline 64, 80010 Pärnu kahe nädala jooksul alates teate ilmumisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
 Keskkonnaamet teeb ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata.
Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu
Telefon: 662 5999
E-post: INFO@KESKKONNAAMET.EE
Teadaande number 1790895

Puude raie

Puude raie Viljandi linna haldusterritooriumil toimub Viljandi Linnavolikogu 29.10.2020 määruse nr 86 "Raieloa ja hoolduslõikusloa andmise kord" alusel.

Taotluse puude raieks tuleb esitada läbi E-teenuste keskkonna.

Veekogud

Viljandi linnas on kuus veeala, millele kehtivad vastavalt looduskaise- ja veeseadusele järgmised ranna ja kalda kasutamise kitsendused:

Veeala nimetus Suurus (ha) Piiranguvöönd (m) Veekaitsevöönd (m) Ehituskeeluvöönd (m)
Viljandi järv -155,7 100 10 50
Paala järv -5,7 50 10 25
Valuoja oja -7,6
-14,2
50 10 25
Uueveski oja -15
-36,1
100 10 50
Uueveski paisjärv -1.3 50 10 25
Kösti paisjärv -1,1 50 10 25

 

Üldplaneeringuga, looduskaitseseadusega ja kehtivate detailplaneeringutega määratud kalda veekaitsevööndit ja ehituskeeluvööndit ei muudeta. Veealade mootorsõidukitega kasutamise tingimused on reguleeritud Viljandi järvedel veesõidukite kasutamise ja hoidmise eeskirjaga.

Viljandis järve äärne supelrand on ainuke, mis vastab Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 2008. aasta määrusele nr 74 "Nõuded suplusveele ja supelrannale". Supluskohad paiknevad Paala järve ja Uueveski paisjärve ääres ning Viljandi järve Huntaugu piirkonnas. Kõik supluskohad on avalikuks kasutamiseks.

 

HALJASTUS

Viljandi linnas on üldkasutatavaid haljasalasid 417,9 hektarit, millest 91,4 hektarit on regulaarselt hooldatavad. 86,5 hektarit on linnametsade all. Elamukvartalites asub 70,9 hektarit haljasalasid.