Loa taotlemine

 • Avaliku ürituse luba tuleb võtta kõigile Viljandi linnas toimuvatele avalikele sündmustele.
 • Avaliku ürituse loa taotlus tuleb esitada vähemalt 10 päeva enne sündmuse toimumist e-keskkonnas spoku.
 • Kui sündmus läheb üle südaöö, tuleb taotlus saata vähemalt 2 nädalat enne sündmuse toimumist. Üle südaöö toimuvatele sündmustele antakse luba linnavalitsuse korraldusena ning hiljem saadetud taotlused ei jõua linnavalitsuse istungile kinnitamisele.

Nõuded avalikule üritusele

 • Kahele kõrgendatud turvariski tingimusele vastavatele üritustele tuleb kaasata tegevusloaga turvaettevõte ja meditsiinilise abi teenus.
 • Olulise mõjuga liikluskeelu puhul tuleb korraldajal liikluskeelu piirkonna elanikke liikluspiirangust teavitada otsepostituse teel vähemalt 5 tööpäeva enne liikluskeelu algust. 
 • Lastele ja noortele (vanus alla 18 aastat) suunatud avalikel üritustel on alkohoolsete jookide ja tubakatoodete müümine keelatud.
 • Avalikel üritustel tohib müüa lahjasid alkohoolseid jooke etanoolisisaldusega kuni 15 mahuprotsenti.
 • Avalikul üritusel peab olema tagatud piisava koguse ja piisava tühjendussagedusega prügikastide olemasolu, et ürituse territoorium püsiks puhtana. 
 • Avalikul üritusel kasutataval lava-, telgi- (kuhu on planeeritud publik), tribüüni- ja riputuskonstruktsioonid ning batuudid peavad vastama käesoleva korra lisas "Tehniline juhend" esitatud nõuetele.
 • Ilutulestiku korraldamisel ja/või pürotehnika kasutamisel tuleb kaasata pädevustunnistusega pürotehnik.
 • Avaliku ürituse reklaam peab vastama üldtunnustatud kõlblusnormidele, olema esteetilise väljanägemisega ning kooskõlas heade kommete ja avaliku korraga.

Avaliku ürituse korraldamise loa väljaandmise taotlus
Viljandi linna avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord
Tehniline juhend
Jäätmehooldusplaan
Turvalisuse ja meditsiinilise abi kättesaadavuse tagamise plaan