2020. aastal kehtestatud detailplaneeringud

Viljandi Linnavalitsus kehtestas 05.10.2020 korraldusega nr 444 kinnistu Riia mnt 68 detailplaneeringu.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on püstitada tootmishoone koos kontori ja olmeruumidega ning tagada võimalus kavandatav tootmishoone kokku ehitada krundil Reinu tee 48 asuva tootmishoonega. Planeeringuala suurus on ca 43 824 m². Detailplaneering on kooskõlas üldplaneeringuga. Planeering mõjutab positiivselt linna tööstuspiirkonna arengut. Planeeringu ellu viimine ei too kaasa negatiivseid sotsiaalseid ja kultuurilisi ning looduskeskkonda häirivaid mõjusid.

 

Viljandi Linnavalitsus kehtestas 21.09.2020 korraldusega nr 423 kinnistu Tallinna tänav 41 detailplaneeringu (registri nr 2020-004).

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasoleva kaubanduskeskuse laiendamine. Planeeringuala suurus on ca 2,53 ha. Detailplaneering on kooskõlas üldplaneeringuga. Planeering mõjutab positiivselt linnakeskuse majanduslikku, sotsiaalset ja kultuurilist arengut.

 

Viljandi Linnavalitsus kehtestas 10.08.2020 korraldusega nr 340 kinnistu Tamme 8 detailplaneeringu (registri nr 2019-015).

Detailplaneeringu koostamise vajadus tulenes kinnistu omaniku soovist püstitada krundile üksikelamu. Planeeringuala suurus on 1124 m². Kehtestatud detailplaneeringu mõju piirneb krundiga.

 

Viljandi Linnavalitsus kehtestas 10.08.2020 korraldusega nr 339 Kinnistute Riia mnt 95, 95a ja 97 detailplaneeringu (registri nr 2019-011).

Detailplaneeringu koostamise vajadus tulenes Viljandi linna huvist ja eesmärgist laiendada talveperioodil jalgpallurite sportimisvõimalusi ning püstitada eelnimetatud kinnistute asukohas jalgpallihall. Planeeringuala suurus on ca 14530 m². Kehtestatud detailplaneering loob tingimused Männimäe piirkonnas sportimisvõimaluste arendamiseks.

 

Viljandi Linnavalitsus kehtestas 06.07.2020 korraldusega nr 295 kinnistu Ploomi tn 11 detailplaneeringu (registri nr 2018-013).
Detailplaneering määrab krundi ehitusõiguse ning lahendab muud planeerimisseaduse §126 toodud ülesanded üksikelamu püstitamiseks. Planeeringuala suurusega 679 m² hõlmab ainult kinnistut Ploomi tn 11.
Kehtestatud detailplaneering loob tingimused linnaruumi ebapiisavalt kasutatud alade otstarbekamaks kasutamiseks Peetrimõisa üksikelamute piirkonnas.

 

Viljandi Linnavalitsus kehtestas 29.06.2020 korraldusega nr 286 kinnistu Paisu tn 14 detailplaneeringu (registri nr 2019-013).
Detailplaneering määrab krundi ehitusõiguse ning lahendab muud planeerimisseaduse §126 toodud ülesanded üksikelamu laiendamiseks. Planeeringuala suurusega 726 m² hõlmab ainult kinnistut Paisu tn 14.
Kehtestatud detailplaneering loob uued perspektiivid olemasoleva hoonestuse kaasajastamiseks Kösti järve äärses üksikelamute piirkonnas.

 

Viljandi Linnavalitsus kehtestas 29.06.2020 korraldusega nr 283 kinnistute Lossi tn 29//Tartu tn 11, Lossi tn 31b ja Lossi tn 31c detailplaneeringu (registri nr 2017-004).
Detailpla­neeringuga liidetakse krundid Lossi tänav 29 // Tartu tänav 11 ja Lossi tänav 31c, määratakse kruntide ehitusõigused ning lahendatakse muud planeerimisseaduse §126 toodud ülesanded hotelli laiendamiseks. Planeeringuala suurusega 2007 m² hõlmab krunte Lossi tn 29 // Tartu tn 11, Lossi tn 31b ja Lossi tn 31c.
Käesoleva detailplaneeringu kehtestamisega muutub osaliselt kehtetuks krundi Lossi tn 31c maa-ala ulatuses varem kehtestatud detailplaneering „Viljandi linna kvartali nr 160 krundi nr 16 aadressiga Posti tn 16 detailplaneering" (registri nr 2001-004).
Planeering loob hea võimaluse linnakeskuse jätkuvaks arendamiseks olemasoleva äri- ja majutushoonestuse intensiivsema kasutusele võtmisega.

 

Viljandi Linnavalitsuse 13.04.2020 korraldusega nr 166 kehtestati kinnistu Kreegi tn 15 detailplaneering (registri nr 2018-009).
Detailplaneering määrab krundile ehitusõiguse ning lahendab muud planeerimisseaduse §126 toodud ülesanded üksikelamu püstitamiseks. Planeeringuala suurus on 671 m².
Detailplaneering loob tingimused senini hoonestamata krundi sihtotstarbeliseks kasutamiseks Peetrimõisa üksikelamute piirkonnas. Planeeringu elluviimine ei mõjuta piirkonda oluliselt.

 

Viljandi Linnavalitsuse 09.03.2020 korraldusega nr 110 kehtestati kinnistu C. R. Jakobsoni tn 45b detailplaneering (registri nr 2018-010).
Detailplaneering määrab krundi ehitusõiguse ja planeeringulised nõuded pereelamu ja abihoone püstitamiseks ning lahendab muud planeerimisseaduse §-s 126 toodud ülesanded. Planeeringuala suurus on 1330 m².
Planeeritud maakasutus- ja ehitustingimused ning kavandatud ehitiste iseloom on välja kujunenud hoonestusega kooskõlas. Planeeringu elluviimise mõju piirkonnale ei ole olulise iseloomuga.

 

Viljandi Linnavalitsuse 13.01.2020 korraldusega nr 13 kehtestati kinnistu Vilja tn 14 detailplaneering (registri nr  2019-003).
Detailplaneering määrab krundile ehitusõiguse ning lahendab muud planeerimisseaduse §126 toodud ülesanded üksikelamu ning vajadusel abihoone püstitamiseks. Planeeringuala suurusega ca 0,24 ha hõlmab kinnistut Vilja tn 14 ning kinnistu piiriga külgnevas osas Vilja tänavat. 
Kehtestatud detailplaneering loob tingimused kasutuseta seisnud kinnistu sobilikuks ja otstarbekaks kasutamiseks Kantreküla üksikelamute piirkonnas.