2019. aastal kehtestatud detailplaneeringud

Viljandi Linnavalitsuse 30.12.2019 korraldusega nr 602 kehtestati kinnistu Lossi tn 41a  detailplaneering (registri nr 2018-004).

Detailplaneeringuga on määratud krundile ehitusõigus ning lahendatud muud planeerimisseaduse §126-s sätestatud ülesanded tootmishoone ümberehitamiseks ja laiendamiseks elamu-ärihooneks ning parkimise korraldamiseks oma krundil. Krundi Lossi tn 41a kasutamise sihtotstarveteks on määratud elamumaa ja ärimaa.
Planeeringuala suurus on ca 0,5 ha. Planeering loob võimaluse kesklinna arendamiseks ja tihendamiseks läbi tootmise sihtotstarbe asendamise sobilikema sihtotstarvetega linna keskuses.
Planeeringuala asub kogu ulatuses Viljandi vanalinna muinsuskaitseala (kultuurimälestiste riikliku registri nr 27010) kaitsevööndis.
Detailplaneeringu kehtestamisega muutub vastavuses planeerimisseaduse §140 lõikele 8 kehtetuks samale maa-alale varem kehtestatud detailplaneering „Viljandi linn kvartal nr 143 krunt nr 44a aadressiga Lossi tn 41a detailplaneering" (registri nr 2001 - 039), kehtestatud Viljandi Linnavolikogu 28.09.2001 otsusega nr 330.

 

Viljandi Linnavalitsuse 16.12.2019 korraldusega nr 583 kehtestati kinnistute Raua tn 7 ja Raua tn 7c detailplaneering (registri nr 2019-001).
Detailplaneeringuga on määratud kruntidele ehitusõigus ning lahendatud muud planeerimisseaduse §126-s sätestatud ülesanded tootmishoonete laiendamiseks ja parkimisalade suurendamiseks. Kruntide Raua tn 7 ja Raua tn 7c kasutamise sihtotstarveteks on määratud tootmishoonete maa, laohoonete maa ning kontori- ja büroohoonete maa. Planeeringualas on kinnistu Raua tn 7, Raua tn 7c ja Raua tänava osa kinnistutega külgnevas ulatuses. Planeeringuala suurus on ca 1,4 ha.
Planeering loob tingimused Raua tn 7 ja Raua tn 7c kruntidel tootmistegevuse arendamiseks.

 

Viljandi Linnavalitsuse 18.11.2019 korraldusega nr 530 kehtestati kinnistu Uku tn 19 detailplaneering (registri nr  2019-009).

Detailplaneering määrab krundile ehitusõiguse ning lahendab muud planeerimisseaduse §126 toodud ülesanded üksikelamu püstitamiseks. Planeeringuala suurusega ca 0,22 ha hõlmab kinnistut Uku tn 19 ning kinnistu piiriga külgnevas osas Heina tänavat, Uku tänavat ja Veere tänavat.
Kehtestatud detailplaneering loob tingimused linnaruumi ebapiisavalt kasutatud alade otstarbekamaks kasutamiseks Paala järve äärses üksikelamute piirkonnas.

 

Viljandi Linnavalitsuse 04.11.2019 korraldusega nr 507 kehtestati kinnistu Hariduse tn 7 detailplaneering (registri nr  2016-005).
Planeeringuala paikneb Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27010). Detailplaneeringuga on Hariduse tn 7 kinnistu jagatud kolmeks elamukrundiks. Planeeritud kruntidele on määratud hoonestusalad, ehitusõigus ning lahendatud muud Planeerimisseaduse §126 toodud ülesanded. Ajaloolise hoonega krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud korterelamumaa ja ridaelamumaa (EK/ER), kahe hoonestuseta krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud üksikelamu maa (EP). 
Planeeringuala hõlmab kinnistut Hariduse tn 7 ning kinnistuga piirnevas ulatuses Talli tänavat ja Hariduse tänavat.

Kehtestatud detailplaneering loob tingimused elamuehituse kaudu linnaruumi arenguks Hariduse tänava piirkonnas. 

 

Viljandi Linnavalitsuse 21.10.2019 korraldusega nr 489 kehtestati kinnistu Piiri tn 2b detailplaneering (registri nr  2019-007).

Detailplaneeringuga on määratud krundile ehitusõigus, planeeringulised ja arhitektuursed nõuded äri- ja tootmishoonete laiendamiseks ning püstitamiseks. Kinnistu Piiri tn 2b kasutussihtotstarbeks on määratud ärimaa 50% ja tootmismaa 50%. Planeeringualas on kinnistu Piiri tn 2b ja Piiri tänava osa kinnistuga Piiri tn 2b külgnevas ulatuses. Planeeringuala suurus on ca 1,34 ha.
Planeering loob tingimused Piiri tn 2b krundil tootmis- ja äritegevuse arendamiseks.

 

Viljandi Linnavalitsuse 07.10.2019 korraldusega nr 477 kehtestati kinnistute Riia mnt 58, Riia mnt 58a, Reinu tee T4 ja Reinu tee T5 ning osaliselt Reinu tee 48 ja Reinu tee T3 detailplaneering (registri nr 2019-006).

Detailplaneeringuga antakse kruntide Riia mnt 58, Riia mnt 58a ning lähialade terviklik ruumilahendus, määratakse maakasutus- ja ehitustingimused kuni 40 m kõrguse multifunktsionaalse kõrghoone ja parkimismaja rajamiseks ning laiendatakse parklat kinnistul Reinu tee T4. Lähtuvalt algatamisel seatud detailplaneeringu koostamise eesmärkidest määratakse planeeringuga moodustatavate kruntide ehitusõigus ja lahendatakse muud planeerimisseaduse §-s 126 toodud ülesanded. Planeeringuala kruntideks jaotamisel on aluseks Viljandi Linnavolikogu 28.02.2019 otsus nr 105 „Kinnistu osa võõrandamine otsustuskorras". Planeeringuala suurus on ca 1,59 ha. Planeering loob tingimused Riia maantee ja Reinu tee vahelise tööstusmaa arendamiseks ning arhitektuurse ilme mitmekesistamiseks.

Detailplaneeringu kehtestamisega muutub kattuva planeeringuala ulatuses kehtetuks varem kehtestatud detailplaneering „Kvartalis nr 232 kr nr 77 aadressiga Reinu põik 4 ning Viljandi ringtee, Riia maantee, Reinu tee ja Reinu põiguga ümbritsetud maa-ala detailplaneering" (AS VMT Ehitus, töö nr EP10215641-0001, registri nr 2009 - 012), kehtestatud 13.12.2010.

 

Viljandi Linnavalitsuse 30.09.2019 korraldusega nr 465 kehtestati Viljandi linna Kvartali nr 140 osa-ala detailplaneering (registri nr 2017-007).

Planeeringualas on krundid Vaksali tn 2, Vak­sali tn 2a, Vaksali tn 4, Tallinna t­n 1, Tallin­na tn 3, Turu tn 3 ning nimetatud kruntidega külgnevad Kaalu tänava ja Tal­linna tänava maa-alad. Detail­planeeringu koostamise ees­märgiks on Viljandi linna ja Viljan­di Tarbijate Ühistu huvist lähtu­valt muuta kvartali krundijao­tust, määrata hoonestusalad, ehitusõigus uushoonete ehita­miseks katastriüksuste Vaksali tn 2, Tallinna tn 1 ja osa­liselt Vaksali tn 4 baasil moodustataval krundil ning ka­tastriüksuste Tallinna tn 3 ja Turu tn 3 baasil moodusta­taval krundil. Katastriüksuse Tallinna tn 3 jagamise teel on planeeritud transpordimaa krunt avaliku parkla rajami­seks. Planeering loob võimaluse kesklinna arendamiseks ja tihendamiseks.

Viljandi linna Kvartali nr 140 osa-ala detailplaneeringu kehtestamisega muutuvad sama planeeringuala kohta planeeringuala ulatuses kehtetuks järgmised varasemalt koostatud detailplaneeringud:

  • „Detailplaneering Viljandi linnas kvartal nr 140 krundile nr 1, Vaksali tn 4", registri nr 1999-001;
  • „Viljandi linna kvartali nr 140 krundi nr 4 detailplaneering", registri nr 2002-039;
  • „Viljandi linna kvartali nr 140 krundi nr 8 aadressiga Tallinna tn 3 detailplaneering", registri nr 2000-53;
  • „Viljandi linna krundi Vaksali tänav 4 (kv nr 140, kr nr 1) detailplaneering", registri nr 2008-005.

 

Viljandi Linnavalitsuse 02.09.2019 korraldusega nr 409 kehtestati kinnistu Pärnu mnt 10 detailplaneering (registri nr 2018-011).
Detailplaneeringuga määratakse krundi ehitusõigus, planeeringulised ja arhitektuursed nõuded  autoremonditöökoja ehitamiseks. Planeeringuala suurusega 1123 m² hõlmab planeeritavat kinnistut Pärnu mnt 10.

 

Viljandi Linnavalitsuse 02.09.2019 korraldusega nr 408 kehtestati kinnistu Puidu tn 3 detailplaneering (registri nr 2019-004).
Detailplaneeringuga määras krundile ehitusõiguse ning lahendas muud planeerimisseaduses §126 toodud ülesanded pereelamu püstitamiseks. Planeeringuala suurusega 1703 m² hõlmab planeeritavat kinnistut Puidu tn 3.

 

Viljandi Linnavalitsuse 19.08.2019 korraldusega nr 398 kehtestati kinnistu Oja tee 3a detailplaneering (registri nr 2019-005).
Detailplaneeringuga jaotati kinnistu Oja tee 3a kruntideks ja moodustatavatele väikeelamumaa kruntidele määrati ehitusõigus, planeeringulised ja arhitektuurilised nõuded pereelamute püstitamiseks vastavalt Viljandi Linnavolikogu 25.10.2018 otsuse nr 76 punktile 3.3. „Lähteseisukohad detailplaneeringu koostamiseks". 

 

Viljandi Linnavalitsuse 19.08.2019 korraldusega nr 397 kehtestati kinnistute Raudtee tn 2 ja Raudtee tn 4 detailplaneering (registri nr 2018-007).
Detailplaneering jagas krundid Raudtee tn 2 ja Raudtee tn 4 kaheks, määras moodustatavatele kruntidele ehitusõigus ning lahendas muud planeerimisseaduse §126 toodud ülesanded. Planeeringuala suurusega 5500 m² hõlmab planeeritavate Raudtee tn 2 ja Raudtee tn 4 kinnistutega külgnevat Raudtee tänava maa-ala, kus määratakse liikluskorralduse põhimõtted.

 

Viljandi Linnavolikogu 28.02.2019 otsusega nr 110 kehtestati Viljandi linna üldplaneeringut muutev Viljandi Järveotsa linnaosa järveäärse eramutestruktuuri osa detailplaneering nr 2017‑009. Detailplaneeringuga määrati ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krundi Vaikuse tn 5 maakasutuse sihtotstarbeks elamumaa ja jaotati see krunt 12-ks elamukrundiks. Planeeringualal muudeti osaliselt varem planeeritud elamukruntide krundijaotust ning määrati elamukruntide ehitusõigus, planeeringulised ja arhitektuursed nõuded pereelamute püstitamiseks. Planeeringuala suurus on ligikaudu 8,3 ha. Detailplaneeringu kehtestamisega muutus planeeringuala ulatuses kehtetuks varem sama planeeringuala kohta kehtestatud detailplaneering nr 2008-002.