Looduskaitse

VILJANDI MAASTIKUKAITSEALA

Eraldi reglementeeritud ''Viljandi maastikukaitseala kaitse-eeskiri'' Viljandi maastikukaitseala (edaspidi kaitseala) moodustati Viljandi Maakonnavalitsuse 9. novembri 1992. a määrusega nr 413 «Looduskaitse korraldus Viljandi maakonnas» Loodi maakondliku tähtsusega looduspargi osana. Kaitseala on moodustatud looduslikult mitmekesise maastiku, kompensatsioonialade ja haruldaste liikide elu- ja kasvupaikade kaitseks.

Viljandi maastikukaitseala hõlmab Viljandi järve kaldaid ja Viljandi lossiparki. Maastikukaitsealal toimuvat reguleerib Viljandi maastikukaitseala kaitse-eeskiri (kinnitatud Vabariigi Valitsuse 17. juuni, 1997. a. määrusega nr 121).

Viljandi maastikukaitsealal asuvad järgmised olulised objektid: 

  • Lossimägede paljand (looduskaitse üksikobjekt)
  • Viljandi Lossipark Sammuli rändrahn (Viiratsi valla maal)
  • Viljandi maastikukaitseala kattub osaliselt Viljandi vanalinna muinsuskaitsealaga.

NATURA 2000

Viljandi järve kuulumise õiguslikud alused Natura 2000 alade nimistusse kuulumise kohta on järgmised:

  • Looduskaitseseaduse § 91 lõike 6 alusel kinnitada Euroopa Komisjonile esitatav «Natura 2000 võrgustiku alade - linnualade ja loodusalade nimekiri » (lisad 1 ja 2).
  • Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse nr 615-k lisa 1

NATURA 2000 VÕRGUSTIKU ALADE - LINNUALADE JA LOODUSALADE NIMEKIRI :Viljandi loodusala Viljandi maakonnas loodusdirektiivi I lisa elupaigatüübi ja II lisa liigi elupaiga kaitseks. Pindala 157 hektarit. Kaitstav elupaigatüüp: looduslikult rohketoitelised järved (3150). Liik, kelle elupaika kaitstakse: harilik vingerjas (Misgurnus fossilis).

ÜKSIKOBJEKTID

  • Kirikumõisa tammed (Viljandi linn, Kirikumõista park, Pargi tn 2). Tegelikult paiknevad puud Pargi tn 4;
  • Oru tänava tammed (Viljandi linn, Oru tn 21, 25)
  • Posti tänava põlispuud 3tk/ tamm, kastan, pärn/ (Viljandi linn, Posti tn 22 haljasala servas. Tänaseks aadressiga Posti tn 20a lasteaia kinnistul)
  • Lossimägede paljand (Talli ja Hariduse tn nurgal. Asub Viljandi maastikukaitsealal)