Detailplaneeringud

11.10.18

Viljandi linna territoorium on kogu ulatuses tiheasustusega ala. Enne hoone projekteerimisele asumist on vajalik koostöös arhitektuuriametiga välja selgitada, kas ehitusprojekti koostamise aluseks on vajalik detailplaneeringu olemasolu ja kas kehtiv detailplaneering on olemas. Planeerimisseadus vt https://www.riigiteataja.ee/akt/126022015003 .

Avaldus detailplaneeringu algatamiseks

Viljandi linna detaiplaneeringud asuvad infosüsteemis EVALD  https://service.eomap.ee/viljandilinn/

Register võimaldab otsida kruntide aadresse, saada teavet kruntide maakasutuse ja detailplaneeringute menetluskäigu kohta ning tutvuda kehtivate detailplaneeringutega.

 

 

ENNE 1. JUULIT 2015 ALGATATUD DETAILPLANEERINGUTE MENTELUSE LÕPETAMINE

Viljandi Linnavalitsuse 24.09.2018 korraldusega nr 583 lõpetati ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 4 alusel enne 1. juulit 2015 algatatud detailplaneeringute menetlused. Korraldusega lõpetati 13  detailplaneeringu menetlused, mis olid algatatud Viljandi Linnavalitsuse poolt. Detailplaneeringud on registreeritud ja nende koostamisega seotud toiminguid näeb Viljandi linna detailplaneeringute registris https://service.eomap.ee/viljandilinn/

Detailplaneeringute menetlused on seiskunud ja nende koostamist ei ole varasemalt lõpuni viidud mitmetel erinevatel põhjustel, sh on muutunud oluliselt kinnistu arendamise eesmärk, on muutunud planeeritava kinnistu omanik ja/või omaniku huvi.

Lõpetati järgmiste detailplaneeringute menetlus (planeeringute registri nr, planeeritava krundi aadress):

nr 1997-006, Musta tee 3

nr 2004-003, Tartu tn 2

nr 2006-007, Hariduse tn 10a

nr 2006-014, Oja tee 2a

nr 2006-028, Nurme tn 4

nr 2006-031, Tartu tn 31

nr 2007-002, Tartu tn 1a

nr 2007-010, Tartu tn 94

nr 2007-013, Tartu tn 39

nr 2007-019, Nurme tn 6

nr 2007-020, Pärnu mnt 10

nr 2008-003, Kungla tn 13

nr 2012-001, Ranna pst 6

Viljandi Linnavalitsuse 24.09.2018 korraldust nr 583 korraldust näeb siit.

TEATED DETAILPLANEERINGUTE ALGATAMISEST

11.10.18

Viljandi Linnavalitsuse 08.10.2018 korraldusega nr 608 algatati kinnistu C. R. Jakobsoni tn 45b (katastritunnus 89710:001:0030, pindala 1330 m2) detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb huvitatud isiku soovist määrata krundi ehitusõigus ja planeeringulised nõuded pereelamu ja abihoone püstitamiseks. Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 nr 224 määruses „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" nimetatud tegevuste hulka.

 

Viljandi Linnavalitsuse 01.10.2018 korraldusega nr 595 algatati kinnistu Kreegi tn 15 (katastritunnus 89707:002:0820, pindala 671 m²) detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb huvitatud isiku soovist määrata krundi ehitusõigus ja planeeringulised nõuded pereelamu püstitamiseks. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud. Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 nr 224 määruses „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" nimetatud tegevuste hulka.

 

Viljandi Linnavalitsuse 09.07.2018 korraldusega nr 408 algatati kinnistute aadressiga Raudtee tn 2 (katastritunnus 89718:001:0045) ja Raudtee tn 4 (katastritunnus 89718:001:0220) detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb huvitatud isiku soovist moodustada katastriüksuste Raudtee tn 2 ja Raudtee tn 4 baasil 3 krunti ning määrata moodustatavate kruntide ehitusõigus täiendava elamu ehitamiseks. Planeeritavate kruntide pindalad kokku on 4141 m2. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud. Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 nr 224 määruses „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" nimetatud tegevuste hulka.

 

Viljandi Linnavalitsuse 09.07.2018 korraldusega nr 407 algatati kinnistute aadressiga Puidu tn 15 (katastritunnus 89720:002:0270), Puidu tn 15a (katastritunnus 89720:002:0230) ja Puidu tn 15b (katastritunnus 89701:001:0496) detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb huvitatud isiku soovist liita katastriüksused Puidu tn 15 ja Puidu tn 15b üheks krundiks ning määrata moodustatava krundi ehitusõigus täiendava laohoone ehitamiseks. Planeeritavate kruntide pindalad kokku on 41103 m2. Detailplaneering muudab kehtivat detailplaneeringut (DP 1998-061). Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud. Kavandatava  laohoone püstitamine ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 nr 224 määruses „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" nimetatud tegevuste hulka.

 

 Viljandi Linnavalitsuse 09.04.2018 korraldusega nr 213 algatati  krundi Riia mnt 66 (katastritunnus 89720:002:0059) detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb kinnistu omaniku huvist muuta detailplaneeringuga DP 2009-012 määratud krundi Riia mnt 66 ehitusõigust. Olemasoleva tootmishoone laiendamiseks on vajalik muuta hoonestusala tingimusi. Planeeritava krundi pindala on 20262 m2. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud. Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 nr 224 määruses „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" nimetatud tegevuste hulka.

 

Viljandi Linnavalitsuse 26.03.2018 korraldusega nr 164 algatati  kinnistu Lossi tn 41a (katastritunnus 89710:002:0150) detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb Aktsiaseltsi Toom Tekstiil soovist määrata krundi kasutamise sihtotstarveteks elamumaa ja ärimaa ning planeeringulised nõuded tootmishoonete ümberehitamiseks ja laiendamiseks elamu-ärihooneks. Osa tootmishoonetest lammutatakse. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,5 ha. Planeeringualas on krundi ulatuses külgnevad Uus tänav ja Keskuse tänav. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud. Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 nr 224 määruses „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" nimetatud tegevuste hulka.

 

Viljandi Linnavalitsuse 05.03.2018 korraldusega nr 125 algatati  kinnistute aadressiga Pärnu mnt 30 ja Pärnu mnt 32 detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb küttematerjali müügiga tegeleva ettevõtte soovist määrata alal ehitusõigus laohoonete ehitamiseks.  Planeeringuala ulatus on ligikaudu 11,2 ha. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud. Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 nr 224 määruses „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" nimetatud tegevuste hulka.

 

Viljandi Linnavalitsuse 26.02.2018 korraldusega nr 114 algatati Ojakäära katastriüksuse 89720:002:0813 (kinnistu nr 1998239, pindala 2792 m², sihtotstarve maatulundusmaa 100%) detailplaneering. Detailplaneeringuga on vajalik määrata Ojakäära katastriüksuse 89720:002:0813 kasutamise sihtotstarbeks üksikelamu maa ning anda planeeringulised ja arhitektuursed nõuded krundi hoonestamiseks üksikelamu ja kõrvalhoonega. Ojakäära katastriüksus 89720:002:0813 paikneb riigiteede nr 49 Imavere - Viljandi - Karksi-Nuia ja nr 24159 Viljandi - Heimtali tee ristmiku vahetus läheduses. Maanteeamet väljastas 09.02.2018 kirjaga nr 15-2/18/2128-2 seisukohad detailplaneeringu koostamiseks. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud. Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 nr 224 määruses „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" nimetatud tegevuste hulka.

 

Viljandi Linnavalitsuse 29.01.2018 korraldusega nr  68 algatati Järveotsa eramutestruktuuri osa detailplaneering kehtiva Viljandi Järveotsa linnaosa järveäärse eramutestruktuuri detailplaneeringu (nr 2008-002, kehtestatud Viljandi Linnavalitsuse 26.01.2009 korraldusega nr 56) muutmiseks. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb linna huvist muuta detailplaneeringuga määratud kruntide ehitusõigust, ehitiste ehituslikke tingimusi ning ehitiste arhitektuurilisi ja kujunduslikke tingimusi ligikaudu 4,8 ha suurusel maa-alal. Detailplaneeringu koostamise korraldamine ning planeeringu koostamisel vajalikud menetlustoimingud tehakse koos Viljandi Linnavolikogu 31.08.2017 otsusega nr 422 algatatud Järveotsa eramutestruktuuri osa detailplaneeringuga (nr 2017-009). Planeeringuala suurus kokku on ligikaudu 8,8 ha. Detailplaneeringuga lahendatakse planeerimisseaduse § 126 sätestatud ülesanded. Lähtudes Keskkonnaameti kirjast 19.10.2017 nr 6-5/17/10996-2 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud.

 

Viljandi Linnavalitsuse 02.01.2017 korraldusega nr 9 algatati krundi Riia mnt 99 detailplaneering (tähis DP 2018-001).  Linna üldplaneeringuga kooskõlas olev detailplaneering koostatakse krundi ehitusõiguse määramiseks eesmärgiga püstitada kaks ärihoonetkorterelamut. Detailplaneeringuga lahendatakse planeerimisseaduse §-s 126 sätestatud ülesanded. Planeeringuala suurus koos krunti ümbritseva alaga on ligikaudu 1,1 ha. Vajalik on koostada planeeringuala geodeetiline alusplaan.
Detailplaneeringu algatamise korraldust näeb https://atp.amphora.ee/viljandilv/index.aspx?o=767&o2=12565&itm=408220

 

Viljandi Linnavolikogu 31.08.2017 otsusega nr 422 algatati Viljandi Järveotsa linnaosa järveäärse eramutestruktuuri osa detailplaneering, mis muudab Viljandi linna üldplaneeringut ja planeeritava maa-ala ulatuses kehtivat Viljandi Järveotsa linnaosa järveäärse eramutestruktuuri detailplaneeringut (tähis DP 2008-02, koostaja OÜ PAIK Arhitektid, kehtestatud Viljandi Linnavalitsuse 26.01.2009 korraldusega nr 56). Planeeringuala suurus on ligikaudu 4 ha. Detailplaneeringuga muudetakse ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krundi Vaikuse tn 5 (katastriüksus 89714:002:0079, pindala 10497 m2, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%, registriosa nr 3970639) maakasutuse sihtotstarve elamumaaks, muudetakse elamukruntide krundijaotust ning määratakse kruntide ehitusõigus pereelamute püstitamiseks. Elamukrundid planeeritakse suurusega 800 m2 kuni 1100 m2. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkus selgub keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnangust.
Algatamise korraldust näeb siin.

 

Viljandi Linnavalitsuse 24.04.2017 korraldusega nr 192 algatati kvartali nr 140 osa-ala detailplaneering. Planeeringuala haarab katastriüksusi aadressiga Vaksali tn 2 (katastritunnus 89715:002:0030, pindala 3148 m², sihtotstarve ärimaa 100%), Vaksali tn 2a (katastritunnus 89715:002:0150, pindala 128 m², sihtotstarve tootmismaa 100%), Vaksali tn 4 (katastritunnus 89715:002:0007, pindala 8966 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%), Tallinna tn 1 (katastritunnus 89715:002:0008, pindala 1562 m², sihtotstarve üldkasutatav maa 100%), Tallinna tn 3 (katastritunnus 89715:002:0040, pindala 14855 m², sihtotstarve ärimaa 100%), Turu tn 3 (katastritunnus 89715:002:0110, pindala 3336 m², sihtotstarve ärimaa 100%), Kaalu tn 8 (katastritunnus 89715:002:0060, pindala 1830 m², sihtotstarve tootmismaa 100%) ning eelnimetatud katastriüksustega külgnevaid Kaalu tänava (katastritunnus 89701:001:0278, pindala 6053 m², sihtotstarve transpordimaa 100%) ja Tallinna tänava (katastritunnus 89703:002:0026, pindala 67753 m², sihtotstarve transpordimaa 100%) maa-alasid. Planeeritava ala suurus on ca 4,03 ha. Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb
1) Viljandi linna ja Viljandi Veekeskus Aktsiaseltsi huvist muuta kvartali krundijaotust ja määrata ehitusõigus veekeskuse ehitamiseks katastriüksuste Vaksali tn 2, Tallinna tn 1 ja osaliselt Vaksali tn 4 baasil moodustataval krundil,
2) Viljandi linna ja Viljandi Tarbijate Ühistu huvist moodustada katastriüksuse Tallinna tn 3 jagamisel kaks krunti, millest üks on transpordimaa krunt avaliku parkla rajamiseks. Teine krunt liidetakse Turu tn 3 krundiga ning määratakse moodustatava ärimaa krundi hoonestamiseks ehitusõigus.
Vajalik on koostada detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused ja teostada planeeritava maa-ala geodeetiline mõõdistus.

 

Viljandi Linnavalitsuse 10.04.2017 korraldusega nr 162 algatati Vabaduse platsi ja kesklinna avaliku ruumi detailplaneering, mis haarab järgmisi kinnistuid: Vabaduse plats (katastritunnus 89714:001:0009, pindala 1930 m², sihtotstarve transpordimaa 100%), Vabaduse plats 6 (katastritunnus 89714:001:0010, pindala 1627 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 70%, ärimaa 30%), Mõisapark (katastritunnus 89714:001:0004, pindala 19887 m², sihtotstarve üldkasutatav maa 100%), Vaksali tänav (katastritunnus 89720:001:0021, pindala 33532 m², sihtotstarve transpordimaa 100%), Vana-Vaksali tänav 2 (katastritunnus 89715:003:0001, pindala 8622 m², sihtotstarve üldkasutatav maa 100%) ja Valuoja org (katastritunnus 89715:003:0003, pindala 122534 m², sihtotstarve üldkasutatav maa 100%). Planeeringuala suurusega ca 3,8 ha hõlmab eelnimetatud kinnistuid tervikuna või osaliselt korralduse lisas näidatud ulatuses. Detailplaneeringu koostamisega soovib Viljandi linn muuta Viljandi linna üldplaneeringut Vaksali tänava tammi kergliiklustunneli ning avaliku ruumi rajatiste rajamiseks ning kesklinna liikluskorralduse põhimõtete muutmiseks. Vajalik on koostada detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused ja planeeritava maa-ala geodeetiline mõõdistus. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkus selgub keskkonnamõju hindamise eelhinnangust.

 

Viljandi Linnavalitsuse 6. märtsi 2017 korraldusega nr 89 algatati Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal asuvate kruntide Lossi tänav 29 // Tartu tänav 11 (katastriüksuse tunnus 89713:001:0100), Lossi tänav 31a (89713:001:0110), Lossi tänav 31b (89713:001:0360) ja  Lossi tänav 31c (89713:001:0530) detailplaneering. Detailplaneering koostatakse eesmärgil rajada hotelli laiendusena spaa kvartali sees olevale Lossi tänav 31c krundile, kus on olemasolev hotelli parkla. Planeeringuga muudetakse krundi Lossi tänav 31c kehtivat detailplaneeringut (tähis DP 2001-04), liidetakse krundid Lossi tänav 29 // Tartu tänav 11 ja Lossi tänav 31c, määratakse kruntide ehitusõigus, lahendatakse liikluskorraldus ja teised planeerimisseaduse §-s 126 sätestatud ülesanded. Kavandatava hooneosa esimese korruse tasapinda Lossi tänav 31c krundil peab planeerima parkla. Planeeringuala suurus on ligikaudu 0,3 ha.
Vajalik on koostada detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused ja planeeringuala geodeetiline alusplaan.
Keskkonnamõju strateegilist hindamist detailplaneeringule ei algatatud. Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 nimetatud tegevuste hulka.

 

Viljandi Linnavalitsuse 20. veebruar 2017 korraldusega nr 73 algatati krundi Roo tänav 1 (kvartal nr 222, krunt nr 1, pindala 9428 m2, katastriüksuse tunnus 89712:002:0005, katastriüksuse maakasutuse sihtotstarve üldkasutatav maa 100%, kinnistusregistriosa nr 2841139) detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada kinnistu Roo tänav 1 kümneks sarnase suurusega elamumaa krundiks ja määrata kruntide ehitusõigus üksikelamute püstitamiseks. Detailplaneeringuga muudetakse krundi Roo tänav 1 kehtivat detailplaneeringut (tähis DP 2002- 26, kehtestatud Viljandi Linnavalitsuse 12.05.2003 korraldusega nr 353). Planeeringuala piir ja suurus ligikaudu 1,77 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kooskõlas Viljandi linna üldplaneeringuga, mille järgi planeeritav krunt on väikeelamumaa.
Planeeringuala paikneb Viljandi vanalinna muinsuskaitseala reg nr 27010 kaitsevööndis. Detailplaneeringu koostamise aluseks on muinsuskaitse eritingimused vastavalt muinsuskaitseseadusele ja kultuuriministri 01.07.2015 määrusele nr 4 „Üldplaneeringu ja detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste kord".
Vajalik on teostada planeeringuala geodeetiline mõõdistus ning detailplaneering koostada alusplaanile, mis vastab majandus- ja taristuministri 14.04.2016 määrusele nr 34 „Topogeodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded".
Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud.  Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 1 ja 2 nimetatud tegevuste hulka.

 

Viljandi Linnavalitsuse 23. jaanuar 2017 korraldusega nr 33 algatati Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal asuva krundi Juhan Liivi tn 3 // Posti tn 9 // 9a (katastriüksus 89710:002:0030) detailplaneering. Planeeritava krundi pindala on 3138 m2, planeeringualas on krundiga külgnevate tänavate maa-alad. Detailplaneeringu koostamine on vajalik krundi ehitusõiguse määramiseks eesmärgiga lammutada osa olevast hoonestusest, rekonstrueerida elamud ja ehitada krundile uus korterelamu. Vajalik on koostada detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused ja planeeringuala geodeetiline alusplaan.

 

Viljandi Linnavalitsuse 09. jaanuar 2017 korraldusega nr 4 algatati detailplaneering haigla ja tervisekeskuse rajamiseks Viljandi kesklinna Carl Robert Jakobsoni tänavaga, Turu tänavaga ja Turu tänav 14 krundiga (avalik nn turu parkla) piirneval alal. Planeeringualas on 9 krunti ja osaliselt kaks tänava maa-ala katastriüksust: Carl Robert Jakobsoni tänav 2a (katastriüksuse tunnus 89715:001:0013), Carl Robert Jakobsoni tänav 2c (89715:001:0014), Carl Robert Jakobsoni tänav 2b (89715:001:0080), Carl Robert Jakobsoni tänav 4 (89715:001:0040), Turu tänav 6 (89715:001:0020), Turu tänav 8 (89715:001:0015), Turu tänav 10 (89715:001:0016), Turu tänav 12 (89715:001:0012), Turu tänav 14 (89715:001:0010), Carl Robert Jakobsoni tänav T1 (89701:001:0161) ja Turu tänav (89715:001:0018). Koostatava detailplaneeringuga muudetakse kvartali nr 141 kehtiva detailplaneeringuga  (tähis DP 2003-07) määratud krundijaotust ja ehitusõigust. Planeeringuala suurus on ligikaudu 2 ha.

 

Viljandi Linnavalitsuse 12. detsembri 2016 korraldusega nr 862 algatati krundi Hariduse tänav 7 (pindala 3517 m2, katastriüksuse sihtotstarve elamumaa 100%) detailplaneering. Detailplaneeringu koostamine on vajalik krundi jagamiseks kolmeks elamukrundiks ja kruntide ehitusõiguse määramiseks.

 

Viljandi Linnavolikogu 30.oktoober 2014 otsusega nr 90 „Detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" algatati Viljandi linna huvist tulenevalt Viljandi järve sõudeala detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Viljandi järvele kavandada sõudestaadion, millel toimuvad klassikalisel ehk 2000 meetrisel distantsil võistlused vastavalt Rahvusvahelise Sõudeföderatsiooni FISA reeglistikule.
Detailplaneeringualas on Viljandi järve katastriüksus 89721:001:0001 ja sellega külgnevad krundid ulatuses, kus planeeritakse ehitustöid sõudeala rajamiseks ning kinnistud, mida kavandatakse koormata (juurdepääsuteed jm). Sõudeala planeerimisega kaasneb Viljandi järve kaldajoone muutmine ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamine. Detailplaneeringuala asub Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal, Viljandi maastikukaitsealal, Natura 2000 võrgustiku alal ja Viljandi linna üldplaneeringuga määratud rohekoridoris. Planeeringuala suurus on umbes 118 ha. 

 

Viljandi Linnavalitsuse 12. oktoober 2015 korraldusega nr 764 algatati kruntide Pärnu mnt 20, Pärnu mnt 22, Piiri tn 2a, Piiri tn 8, Raua tn 1a, Raua tn 1b ja Raua tn 3a detailplaneering. Detailplaneering koostatakse planeeritava ala kohta kehtivate detailplaneeringute (tähised DP 2007-16 ja  DP 2007-22) muutmiseks eesmärgiga liita katastriüksused ja määrata krundi ehitusõigus. Planeeritavate kinnistute omanik aktsiaselts Viljandi Aken ja Uks soovib laiendada tootmishooneid. Detailplaneeringuga lahendatakse planeerimisseaduse § 126 sätestatud ülesanded. Planeeringuala suurus on ligikaudu 8,5 ha . Võimalike uuringute vajadus puudub.

 

 

TEATED DETAILPLANEERINGUTE AVALIKUST VÄLJAPANEKUST

9.11.18

 

TEATED DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMISEST

13.09.18

Viljandi Linnavalitsuse 03.09.2018 korraldusega nr 513 kehtestati kinnistute Männimäe tee 30, Riia mnt 44 ja Männimäe tee osa detailplaneering (linna planeeringute registri nr 2017-008). Detailplaneeringuga liidetakse katastriüksused Männimäe tee 30 ja Riia mnt 44 ning lahendatakse planeerimisseaduse § 126 ülesanded. Planeeritud krundile pindalaga 9999 m2 määratakse ehitusõigus kuni kahekorruselise ärihoone püstitamiseks koos seda teenindava parklaga ja rajatistega. Planeeringualas on Riia maantee ja Puidu tänav ulatuses, kus määratakse liikluskorralduse põhimõtted. Planeeringuala suurus on ca 2,3 ha.

 

Viljandi Linnavalitsuse 28.05.2018 korraldusega nr 317 kehtestati Puiestee tn 27 krundi detailplaneering (nr 2017-005). Detailplaneeringuga määrati elamumaa sihtotstarbega krundi kasutamise sihtotstarbeks ärimaa ja planeeringulised nõuded ärihoone püstitamiseks. Krundile pindalaga 1046 m2 püstitatakse hoone, kus paiknevad farmiseadmetega tegeleva ettevõtte lao-, remondi- ja kontoriruumid.

 

Viljandi Linnavalitsuse 19.02.2018 korraldusega nr 96 kehtestati Viljandi linna kvartal 16 krundi 11 aadressiga Ilmarise tn 1 ja sellega külgnevate tänavalõikude detailplaneering (nr 2008-004). Detailplaneeringuga määratati Ilmarise tn 1 krundile ärihoone laiendamiseks või uue ärihoone ehitamiseks hoonestusala ning maakasutus- ja ehitustingimused. Planeeritud on maa-alune ühendus jalakäijatele Tallinna tn 24 ärihoone ja krundile Ilmarise tn 1  kavandatava ärihoone vahel. Planeeringualas suurusega ligikaudu 1,54 ha on krunt Ilmarise tn 1 (pindala 9209 m2) ja selle ulatuses külgnevad Uus tänava, Tallinna tänava ja Endla tänava maa-alad. Krundijaotus planeeringalal ei muutu. Detailplaneering kehtestati ilma planeeringuvaidlusteta.

 

Viljandi Linnavaolikogu 25.01.2018 otsusega nr 34 kehtestati Viljandi järveäärse ujula ja spaahotelli detailplaneering nr 2014-005.

 

Viljandi Linnavalitsuse 9.  oktoober 2017 korraldusega nr 507 kehtestati Suur-Kaare tn 33a krundi detailplaneering (DP 2016-006).

 

Viljandi Linnavalitsuse 21. august korraldusega nr 401 kehtestati Vabriku tn 2 krundi detailplaneering (DP 2016-003).

 

Viljandi Linnavolikogu 25. mai 2017 otsusega nr 409 kehtestati Männimäel Huntaugu vabaaja pargi detailplaneering (DP 2015-006). 

 

Viljandi Linnavalitsuse 27. detsember 2016 korraldusega nr 895 kehtestati krundi Reinu tee 48 detailplaneering. Detailplaneeringu kehtestamisega muutub planeeringuala ulatuses kehtetuks sama maa-ala kohta varel kehtestatud detailplaneering tähisega DP 2009-012. 

 

Viljandi Linnavalitsuse 12. detsember 2016 korraldusega nr 863 kehtestati kruntide Tallinna tn 41, A. Maramaa pst 15, Savi tn T2, Savi tn 11 ja Savi tn 13 detailplaneering. Detailplaneeringu kehtestamisega muutub kehtetuks sama maa-ala kohta varem kehtestatud detailplaneering (tähis DP 2007-009). 

 

Viljandi Linnavalitsuse 16. mai 2016 korraldusega nr 364 kehtestati krundi Lille tänav 9 detailplaneering. 

 

Viljandi Linnavalitsuse 9. mai 2016 korraldusega nr 340 kehtestati krundi Raua tänav 8 detailplaneering. 

 

Viljandi Linnavalitsuse 25. jaanuar 2016 korraldusega nr 48 kehtestati krundi Männimäe tee 4 detailplaneering. 

 

Viljandi Linnavolikogu 24.september .2015 otsusega nr 198 kehtestati krundi Tartu tänav 72 detailplaneering. 

 

Viljandi Linnavalitsuse 6. juuli 2015 korraldusega nr 502 kehtestati  kruntide Metsküla tee 6, Metsküla tee 8 ja Metsküla tee 10 detailplaneering. 

 

Viljandi Linnavolkogu 25.juuni 2015 otsusega nr 175 kehtestati krundi Tartu tänav 7a // 7b // 7c // 7e detailplaneering. 

 

Viljandi Linnavalitsuse 25.mai 2015 korraldusega nr 390 kehtestati kruntide Tähe tänav 13a, Tähe tänav 13b ja Tähe tänav 13c detailplaneering. 

 

Viljandi Linnavolikogu 26.02.2015 otsusega nr 119 kehtestati krundi Tööstuse tänav 10 detailplaneering.

 

Viljandi Linnavolikogu 26.veebruar 2015 otsusega nr 113 kehtestati kruntide Tallinna tänav 22 ja Tallinna tänav 24 detailplaneering.

 

Viljandi Linnavolikogu 18.detsember 2014 otsusega nr 97 kehtestati krundi Carl Robert Jakobsoni tänav 63 detailplaneering. 

 

Viljandi Linnavalitsuse 15.septembri 2014 korraldusega nr 657 kehtestati krundi Tallinna tänav 105 detailplaneering. 

 

Viljandi Linnavalitsuse 21.juuli 2014 korraldusega nr 540 kehtestati krundi Tähe tänav 11 detailplaneering. 

 

Viljandi Linnavalitsuse 25, juuni 2014 korraldusega nr 476 kehtestati kruntide Tallinna tänav 58 ja Tallinna tänav 60 detailplaneering. 

 

Viljandi Linnavalitsuse 9. juuni 2014 korraldusega nr 436 kehtestati krundi Tähe tänav 13 osa-ala detailplaneering. 

 

Viljandi Linnavolikogu 24.aprill 2014 otsusega nr 66 kehtestati kruntide Pikk tänav 29, Pikk tänav 31 ja Oru tänav 29 detailplaneering. 

 

Viljandi Linnavalitsuse 25. november  2013 korraldusega nr 847 kehtestati kruntide Planeedi tänav 1 ja Piiri tänav 1 detailplaneering.  

 

Viljandi Linnavalitsuse 30.september 2013 korraldusega nr 673 kehtestati krundi Puidu tänav 13 detailplaneering. 

 

Viljandi Linnavaolikogu 26.juuni 2013 otsusega nr 371 kehtestati kruntide  Aasa tänav 6  ja Aasa tänav 6a detailplaneering.  T

 

Viljandi Linnavalitsuse 17.juuni 2013 korraldusega nr 423 kehtestati  Viljandi linnas krundi  Metsküla tee 8detailplaneering.   

 

Viljandi Linnavalitsuse 22.aprill 2013 korraldusega nr 262 kehtestati  Viljandi linnas kruntide Vilja tänav 15, Vilja tänav 15b ja Vilja tänav 19 detailplaneering.   

 

Viljandi Linnavolikogu 19.detsember 2012 otsusega nr 327 kehtestati kruntide Tartu tänav 7 // 7a // 7b // 7c ja Tartu tänav 7edetailplaneering. 

 

Viljandi Linnavalitsuse 12.november 2012 korraldusega nr 557 kehtestati  Viljandi linnas kruntide Planeedi tänav 4, Piiri põik 1a ja Piiri põik 5 detailplaneering.  

 

Viljandi Linnavolikogu 26.september 2012 otsusega nr 311 kehtestati  Viljandi linnas kruntide Tallinna tn 22 ja Tallinna tn 24  detailplaneering.  T

 

Viljandi Linnavolikogu 26.september 2012 otsusega nr 310 kehtestati  Viljandi linnas kruntide Männimäe tee 4 ja Männimäe tee 6  detailplaneering.  T

 

Viljandi Linnavolikogu 26.september 2012 otsusega nr 309 kehtestati krundi Kalda puiestee 47  detailplaneering. 

 

Viljandi Linnavolikogu 30.mai.2012 otsusega nr 281 kehtestati Viljandi lauluväljaku krundi Talli tänav 2 ja krundi Mõisapark detailplaneering.