VILJANDI MAASTIKUKAITSEALA KAITSEKORRALDUSLIKE TÖÖDE ELLUVIIMINE AASTATEL 2018-2019

5.12.19

Projekti nr 14463

Tööde teostamise aeg:  juuli 2018 – okt 2019

Toetus 10 075,86 eurot

Projekti eesmärgiks oli teostada Viljandi maastikukaitsealal kaitsekorralduskavaga ette nähtud hooldustöid ning asustada kahel aastal Viljandi järve röövkalade maime Viljandi järve kalastiku tasakaalustamiseks. Lisaks teostati Viljandi lossipargis puude hoolduslõikust.

Projekti rahastas Keskkonnainvesteerigute Keskus.

30.10.19

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Viljandi linnas II etapp

Projekt nr 2014-2020.2.05.19-0181

Abikõlbulik periood 01.07.2019-30.06.2021

Toetus maksimaalselt 111 073 €

Projekti eesmärgiks on tagada puudega isiku, kellel on puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega, võimalikult iseseisev või võimalikult vähest kõrvalabi vajav turvaline toimetulek oma eluruumis, sellesse sisenemisel ja sealt väljumisel.

Projekti raames kohandatakse Viljandi linnas 27 puudega inimese eluruumid vastavalt puudest tulenevale vajadusele ning seetõttu paraneb nende iseseisev toimetulek ja väheneb omaste hoolduskoormus.

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest

14

-
 

 

Toimetaja: REET ALEV
6.09.19

Järveotsa arendusalal kasutusest väljalangenud militaarehitiste lammutamine ja maa-ala koristamine

Projekti nr 15320

Abikõlbulik periood 06.08.2018-15.10.2019

Toetus 87020 €

Projekti eesmärgiks on maastikupilti kahjustavate lagunenud ja kasutusest väljalangenud militaarehitiste lammutamise, tekkinud jäätmete käitlemise ja maa-ala korrastamise läbi jäätmete taaskasutuse ja ringlussevõtu soodustamine.

Toimetaja: REET ALEV
12.06.19

Viljandi linnakeskuse avaliku ruumi kaasajastamine

Projekt nr 2014-2020.5.04.18-0304

Abikõlbulik periood 01.08.2019-30.06.2021

Toetus maksimaalselt 2 720 136,85 €

Projekti eesmärk on kujundada keskväljakust just Viljandile omane visiitkaart ning muuta Viljandi kesklinn atraktiivseks ja väärtuslikuks keskkonnaks ettevõtjate, linna- ja maakonna elanike ning külastajate jaoks.

Projekti tulemusnäitajateks on:
  •Projektiga seotud kaudsete lisandunud töökohtade arv üks aasta pärast projekti lõppu on 9 ning kolm aastat pärast projekti lõppu on 33;
  •Projektiga seotud mitterahalist abi saavate ettevõtete arv on projekti lõppedes 75.

Ehitustööde läbiviimise aeg 01.04.2020-15.11.2020 (haljastustööd osaliselt 2021 kevadel)

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest

 

Toimetaja: REET ALEV
12.06.19

Viljandi Mängupesa lasteaia energiatõhususe edendamine

Viljandi Krõllipesa Lasteaia Mängupesa õppehoone

Projekt nr Kliima.1.01.17-0047

Projekti periood 03.07.2017 - 30.09.2020

Toetuse summa 481 133,52 eurot

Projekti tulemusel on panustatud meetme „Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamise" väljundnäitaja sihttaseme saavutamisse - energiatõhususklass C.

Toimetaja: REET ALEV
17.04.19

Kohaliku omavalitsuse ühisameti mudeli väljatöötamine Viljandi linna ja Viljandi valla koostööna

Projekti nr 2014-2020.12.01.18-0052

Projekti periood 01.01.2019 - 30.11.2019

Toetuse summa 23 001 eurot

Projekti käigus töötatakse välja Viljandi linna ja Viljandi valla võimaliku ühisameti mudel. Koostatakse omavalitsuse tugiteenuste analüüs ja tööprotsesside kirjeldused ning leitakse need teenused, mille osutamine on teostatavus-tasuvusanalüüsi kohaselt optimaalne ühisameti poolt, töötatakse välja ühisameti struktuur ja selle käivitamiseks vajalik dokumentatsioon ning e-teenuste kirjeldused.

Projekti toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest

Toimetaja: REET ALEV

Välisrahastusega projektid

Lasteaiakohtade loomine ja alushariduse andmine 3-6-aastastele lastele

Projekti nr 2014-2020.2.01.18-0038

Projekti periood 01.09.2018-30.08.2020

Toetuse summa kuni 70560 €

Projekti raames avatakse Viljandi Lasteaias Mesimumm 1 uus lasteaiarühm 16-le lapsele vanuses 3-6 aastat. Rühma avamine vähendab lasteaiakoha ootel olijate arvu ja aitab lapsevanematel tööle naasta, tööl käimist jätkata ning suurendab lapsevanemate osalemist tööturul.

Viljandi Paalalinna kooli õppehoone rekonstrueerimine

Projekti nr: 2014-2020.1.04.17-0052
Projekti algus ja lõpp: 01.11.2015-31.08.2019
Projekti abikõlblik kogusumma: 3 666 721,72
Toetuse summa: 3 116 714,46
 
Projekti lühikokkuvõte:
Projekti "Viljandi Paalalinna Kooli õppehoone rekonstrueerimine" käigus rekonstrueeritakse Viljandi Paalalinna kooli õppetegevuseks vajalikud ruumid täies mahus. Hoone üldpinda vähendatakse ning muudetakse kogu hoone energiatõhusamaks. Kooli õpilased saavad endale modernsed õppetingimused.
 
 
GREEN RAILWAY

Endiste kitsarööpmeliste raudteeliinide taaselustamine läbi keskkonnasõbraliku turismimarsruudi.

Hoolas vaatleja märkab Lõuna-Eesti ja Põhja-Läti metsade ja põldude vahel vanu raudteetamme, mis on meenutus kunagistest kitsarööpmelistest raudteeliinidest. Kuigi liinid suleti ammu, on vanad raudteetammid ajale hästi vastu pidanud. Just sellele ajaloolisele trassile loovad eestlased ja lätlased koos ühise matkatee.

Ühelt poolt on tegu vana ja huvitava kultuuripärandi taaselustamisega. Teisalt on piki raudteetammi kulgev rada igas vanuses seiklejale ideaalseks marsruudiks, kuna puuduvad järsud tõusud ja langused. Huvitava looduse keskel kulgev rada sobib hästi nii jalgsi, rattaga kui suuskadel liikujatele, ning ka ratsa läbimiseks.

Projekti eesmärk:

Projekti eesmärk on luua uus ja huvitav turismimarsruut, kasutades ära vanu raudteetamme Lõuna-Eestis ja Põhja-Lätis. Korrastatud raudteetammid, mis liidetakse kokku ühtseks matkateeks, on mõeldud liikumiseks nii kohalikele kui külastajatele.

Matkatee kogupikkuseks planeeritakse umbes 700 kilomeetrit, millest ca 290 km kulgeb mööda vanu raudtee trasse.

Viljandi maakonna piires hõlmab marsruut Mõisaküla ja Viljandi vahelist ala ja Lõuna-Eestis (Valgast) Koikkülast Mõnistesse kulgevat liini. Lisaks liidetakse marsruuti ka Kilingi-Nõmme – Mõisaküla vaheline raudteetamm, mis esialgu rajati kitsarööpmelise raudteena, kuid hiljem ehitati ümber laiarööpmeliseks. Põhja-Lätis suunatakse marsruut läbima järgmisi asulaid: Ainaži, Limbaži, Aloja, Rujiena, Valmiera, Melturi, Gulbene. Ära kasutatakse ka töötav kitsarööpmeline raudteelõik Aluksne ja Gulbene vahel, et külastaja saaks oma teel elamuse tõelisest suslasõidust.

 

Projekti tegevused:

1.       Matkaraja loomine, viitadega tähistamine ja lähedalasuvate külastusobjektide parendamine läbi väikesemahuliste investeeringute

2.       Green Railway koostöövõrgustiku loomine ning võrgustikuliikmete Greenway´de arendamisega seotud teadmiste ja oskuste suurendamine

3.       Turundustegevused Green Railway reklaamimiseks sihtturgudel

 

Projekti partnerid:

Projekti juhtpartneriks on Vidzeme Turismiassotsiatsioon. Lätist osalevad projektis veel Läti Greenway Assotsiatsioon, Cesise Kultuuri- ja Turismikeskus ning 13 omavalitsust: Salacgrīva, Ape, Alūksne, Valka, Koceni, Aloja, Amata, Mazsalaca, Rūjiena, Gulbene, Limbaži, Valmiera, Vecpiebalga.

Eestist on projektipartneriteks Viljandi Linavalitsus, Viljandi Vallavalitsus, Halliste Vallavalitsus, Mõisaküla Linnavalitsus, Valga Linnavalitsus, Taheva vallavalitsus, Mõniste Vallavalitsus ja Mulgimaa Arenduskoda.

 

Projekti elluviimise periood:

01.03.2017 – 30.04.2019

 

Projekti eelarve:

Projekti kogueelarve on 1 174 938,10 eurot, millest Eesti-Läti programmi toetus on  998 697,36 EUR.

Viljandi linna eelarve on 42 536.49 EUR, sh Eesti-Läti programmi toetus 36 156.01 EUR.

See veebileht väljendab autori vaateid. Programmi korraldusasutus ei ole vastutav selle eest, kuidas seda infot võidakse kasutada