Viljandi paadisadama slipi uuendamine

28.07.22

Projekti periood 01.07.2022-31.08.2023

Toetuse summa  6998,40 eurot

Projektiga uuendatakse Viljandi järvel keskkonnasäästlikku harrastuskalapüüki toetavat taristut - Viljandi järve paadisadama slippi - paatide vettelaskmisala.

Projekti toetatakse Keskkonnainvesteeringute Keskuse kalanduse programmi vahenditest

8.11.22

Rahvusvahelise kaitse saanud isikute Viljandi linnas elama asumise korraldamine 

Projekt nr 2014-2020.2.02.22-0399

Abikõlbulik periood 02.08.2022-31.10.2023

Toetus maksimaalselt 72 882,40 €

Projekti eesmärgiks on rahvusvahelise kaitse saanud isikute Viljandi linnas elama asumise korraldamine ning kaasabi osutamine sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid puudutavate ja muude küsimuste lahendamisel, et tagada isikute lõimumine Eesti ühiskonda.

 

Projekti tulemusel on projekti perioodiks Viljandi linnas ametis rahvusvahelise kaitse saanud isikute Eesti ühiskonda lõimumise koordinaator ja 2 tugiisikut koolides ja lasteaedades laste kohanemise toetamiseks. Projekti eluea jooksul saavad rahvusvahelise kaitse saanud isikud, kes on asunud Viljandi linna, tuge elama asumise korraldamisel, sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid puudutavate küsimuste lahendamisel ning alus-, üld- ja huvihariduse omandamisel.

Projekti toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

 

Toimetaja: REET ALEV

Viljandi kesklinna ja Uueveski linnaosa ühendava jalg- ja jalgrattatee ehitamine

28.07.22

Projekti periood 18.04.2022 - 15.04.2024

Toetus 240 000 €

Projekti raames ehitatakse Viljandi kesklinna ja Uueveski linnaosa ühendav 1,2 km pikkune jalg- ja jalgrattatee Nurme tänavale ja Lembitu puiesteele. Rajatav jalg- ja jalgrattatee ühendab Viljandi linna peatänavate jalg- ja jalgrattateid, on Viljandi linna ja lähiümbruse kergliiklusteede võrgustiku ühendustee ning loob eeldused Viljandi linna ja lähiümbruse elanikele paremaks juurdepääsuks töökohtadele, teenustele ja ühistranspordile.

Projekti rahastatakse Euroopa Liit Next Generation EU vahenditest

Rahastab Keskkonnaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest.

Toimetaja: REET ALEV
9.02.22

Biojäätmete kohtkäitlemise korraldamine Viljandi linnas

Projekti periood 19.01.2022-31.10.2022

Toetus 26 600 €

Projekti tulemusel antakse Viljandi linna 500-sse majapidamisse kodukompostrid biojäätmete kohapeal kompostimiseks ja 150 majapidamisse 140-liitrised biojäätmete mahutid biojäätmete liigiti kogumiseks tekkekohas. Elanikele korraldatakse teavituskampaania kompostimise ja biojäätmete liigiti kogumise vajalikkusest ning anname teada, et soovijatel on võimalik saada kodukomposter või biojäätmete mahuti.

Projekti rahastab Keskkonnaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest.

Toimetaja: REET ALEV
22.09.21

Võõrliigi lusitaania teetigu tõrjumine Viljandi linnas 

Projekti nr 18741

Projekti periood 01.05.2021-31.10.2022

Toetuse summa 3180 eurot

Projekti raames paigaldatakse linna territooriumile 4 kohta 140 m3 mahutid lusitaania teetigude kogumiseks. Kogutud isendid viiakse kahjutustamisele AS Vireen Väike-Maarja loomsete jäätmete tehasesse.

Projekti toetatakse Keskkonnainvesteeringute Keskuse looduskaitse programmi vahenditest

Toimetaja: REET ALEV
18.01.21

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine Viljandi linnas IV etapp 

Projekt nr 2014-2020.2.05.20-0355

Abikõlbulik periood 01.01.2021-30.11.2022

Toetus maksimaalselt 31 138,39 €

Projekti eesmärgiks on tagada puudega isiku, kellel on puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega, võimalikult iseseisev või võimalikult vähest kõrvalabi vajav turvaline toimetulek oma eluruumis, sellesse sisenemisel ja sealt väljumisel.

Projekti raames kohandatakse Viljandi linnas 9 puudega inimese eluruumid vastavalt puudest tulenevale vajadusele ning seetõttu paraneb nende iseseisev toimetulek ja väheneb omaste hoolduskoormus.

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Toimetaja: REET ALEV
22.09.21

Viljandi Linnastaadioni olmehoone Ranna pst 1 energiatõhususe parandamine

Projekt nr Kliima.2.01.21-0226

Abikõlblik periood: 01.04.2022-30.11.2023

Toetus 136 500 €

Projektiga parandatakse Viljandi linnastaadioni olmehoone Ranna pst 1 energiatõhusust, vähendatakse kasvuhoonegaaside heidet, hoonesse tarnitud energia hulka ja hoone ülalpidamiskulusid

Projekti toetatakse meetme Kliima.2.1 Energiatõhususe ja taastuvenergia edendamine avaliku sektori hoonetes vahenditest. 

Hoone energiatõhusamaks muutmist toetab Eesti riik

 

Toimetaja: REET ALEV
22.09.21

Viljandi Lasteaia Karlsson õppehoone ehitamine 

Projekt nr Kliima.2.01.20-0169

Projekti abikõlblik periood 01.07.2021-01.12.2023

Toetuse summa 1 235 000,00 €

Projektiga ehitatakse Viljandi Lasteaiale Karlsson kaasaegne ja energiasäästlik uus õppehoone ning vähendatakse Viljandi linnale kuuluvate suure energiakuluga hoonete mahtu.

Projekti toetatakse meetme Kliima.2.1 Energiatõhususe ja taastuvenergia edendamine avaliku sektori hoonetes vahenditest.

Liginullenergiahoone ehitamist toetab Eesti riik.

 

Toimetaja: REET ALEV