Teabenõude esitamine

Teabenõude vorm

1. Teabenõudja andmed

See väli on kohustuslik.

Palun sisesta korrektne e-posti aadress

2. Teabenõude sisu

See väli on kohustuslik.

Palume tähele panna, et mitte iga pöördumine ei ole teabenõue. Teabenõudega küsitakse asutuses juba olemas olevat teavet (nt dokumenti või väljavõtet). Teabenõudele vastatakse 5 tööpäeva jooksul. Kui küsite asutuse hinnangut või nõu, juhite tähelepanu puudustele või soovite mingi toimingu tegemist, siis see ei ole teabenõue. Sel juhul on vastamise tähtaeg pikem.

3. Vali tagasiside kanal

See väli on kohustuslik.

4. Info saatmine

Enne teabenõude saatmist loe see veelkord üle ja veendu, et kõik on õige.

Teksti õigsuse kontrollimine ebaõnnestus.

Mis on teabenõue?

Avaliku teabe seadus mõistes tehtud teabenõue laieneb üksnes olemasolevale jäädvustatud (dokumenteeritud) teabele. Seega saab teabenõuet esitada ainult olemasoleva ja dokumenteeritud teabe suhtes ehk siis saab nõuda konkreetset dokumenti, mis on juba olemas. Juhul, kui teabenõude täitmiseks tuleb teavet täiendavalt süstematiseerida ja analüüsida ning selle alusel on vaja uus teave dokumenteerida, siis selline teabenõue loetakse selgitustaotluseks ja sellele vastatakse märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadusega ettenähtud korras.

Teabenõude käigus EI:

1. saa paluda selgitusi,
2. vastata küsimustele,
3. menetleta kaebusi.

Teabenõue ei ole:
1. vihjete edastamiseks,
2. selgituste saamiseks,
3. seisukohtade avaldamiseks,
4. kaebuse või vaide esitamiseks.

Teabenõude saab esitada dokumendi suhtes, mis on meil juba valmiskujul olemas, mida ei pea eraldi koostama hakkama.

Teabenõude võib esitada kas suuliselt või kirjalikult.

Teabenõudes tuleb esitada järgmised andmed:

1) teabenõudja ees- ja perekonnanimi;
2) asutuse või juriidilise isiku nimel esitatava teabenõude puhul juriidilise isiku nimi või asutuse nimetus;
3) teabenõudja sideandmed (postiaadress, e-posti aadress, telefoninumber või faksinumber), mille kaudu teabevaldaja saaks teabe väljastada või teabenõudjaga ühendust võtta;
4) taotletava teabe sisu või dokumendi liik, nimetus ja sisu või teabenõudjale teada olevad dokumendirekvisiidid;
5) taotletava teabenõude täitmise viis.