TEATED KOOSTAMISE LÕPETAMISEST

01.03.2023

Viljandi Linnavalitsus lõpetas 27.02.2023 korraldusega nr 146 Vabaduse platsi ja kesklinna avaliku ruumi detailplaneeringu (Viljandi linna planeeringute registri nr 2017-006) koostamise.

Detailplaneeringu koostamine algatati eesmärgiga muuta linna üldplaneeringut Vaksali tn tammi kergliiklustunneli ja avaliku ruumi rajatiste rajamiseks ning muuta kesklinna liikluskorrlduse põhimõtteid.

Planeeringu koostamine lõpetati põhjustel, et Keskkonnaamet nõustus oja voolusängi muutmisega ilma detailplaneeringut koostamata. Lisaks algatas Viljandi Linnavolikogu „Viljandi linna üldplaneeringu 2040+" koostamise, mille käigus töötatakse välja ja kehtestatakse muutunud avalikule huvile vastavad kesklinna liikluskorralduse põhimõtted.

 

ROO TN 1 (registri nr 2007-003) DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE LÕPETAMINE

Viljandi Linnavalitsus lõpetas 17.01.2022 korraldusega nr 38 Roo tn kinnistu detailplaneeringu (Viljandi linna planeeringute registri nr 2017-003) koostamise.
Planeeringu koostamine algatati eesmärgiga 
jagada kinnistu Roo tn 1 kümneks sarnase suurusega elamumaa krundiks ja määrata kruntidele hoonestusalad ning ehitusõigus üksikelamute püstitamiseks.
Planeeringu koostamine lõpetati põhjusel, et koostamine on erinevate objektiivsete asjaolude tõttu veninud ning see on ületanud planeerimisseaduse §139 lõikes 2 määratud aja, milleks on 3 aastat detailplaneeringu algatamisest arvates.