Sotsiaaltransporditeenus

Kirjeldus

Teenuse eesmärk on Eesti Rahvastikuregistri andmetel Viljandi linnas elavate eakatele ning puudega isikutele sõiduki kasutamise võimalus (koos juhiga) tööl ja koolis käimiseks ning avalike teenuste kasutamiseks. Teenust saavad eakad ning puudega isikud, kes puudest tingituna ei saa kasutada ühissõidukit või muud isiklikku või lähisugulase või eestkostja valduses olevat transpordivahendit.

Teenust osutatakse vältimatu sotsiaalabi korras ka täisealistele isikutele, kes ei ole registri järgi Viljandi linna kodanikud, kuid kes on Viljandi linna territooriumil sattunud abitusse olukorda ning kes ise ei ole võimelised endale transporti tagama.

Teenuse kestvus

Teenuse osutamise sagedus ja kestus sõltuvad teenuse kasutamise vajaduse hindamise tulemustest.

Teenuse osutamise aeg teenuse eest tasumine

Teenust osutab üldjuhul Viljandi Päevakeskus tööpäevadel kella 8.00 – 16.30. Teenust osutatakse soovitud sõitude registreerimisjärgse graafiku alusel. Sõidusoov tuleb registreerida teenuse osutaja juures hiljemalt 2 tööpäeva enne vajalikku sõitu.

Teenuse kasutaja on kohustatud tasuma teenuse osutamise kulud vastavalt hinnakirjale.

Kui isiku majanduslik olukord ei võimalda teenust kasutada, siis tuleb teenuse kompensatsiooni saamiseks esitada sotsiaalametile avaldus hiljemalt 10 tööpäeva enne teenuse kasutamist. Sotsiaalkomisjon otsustab kas ja millises ulatuses teenuse eest tasub linnavalitsus. Linnavalitsus tasub teenuse eest teenuse osutaja poolt esitatud arve alusel.

Õigusaktid

Viljandi Linnavalitsuse 14.11.2022 korraldus nr 562 "Viljandi Päevakeskuse sotsiaalteenuste hindade kehtestamine"

Viljandi Linnavalitsuse 14.02.2022 korraldus nr 77 "Viljandi Päevakeskuse sotsiaalteenuste hindade kehtestamine"

Kontaktisik

Täisealiste heaolu teenistuse spetsialistid:

Silja Simon

e-post: silja.simon@viljandi.ee

telefon: +372 435 4745; 

+372 5333 3227

Jaanika Ritval

e-post: jaanika.ritval@viljandi.ee

telefon: +372 435 4758+372 5193 8320

 

Toetuse taotlemine

Vajalikud sammud

Avaldus koos lisadokumentidega tuleb esitada Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametile aadressil Johan Laidoneri plats 5a, Viljandi, ruum 1.


Vastuvõtt: E 9.00-11.00; T, N 14.00-16.00

Teenuse tellija teavitab teenuse osutajat teenust vajava isiku erivajadustest, millega tuleb transportimisel arvestada.

Vajaminevad dokumendid

  • vormikohane avaldus: PDF RTF

  • isikut tõendav dokument;

  • kõigi leibkonnaliikmete kolme möödunud kuu netosissetulekuid tõendavad dokumendid.

Tulemus

Avaldus esitatakse arutamiseks sotsiaalkomisjonile. Teenuse osutamisest või teenuse osutamisest keeldumisest teavitatakse taotlejat esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest.

 

Otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada 30 päeva jooksul, arvestades päevast, millal isik sai või oleks pidanud otsusest teada saama:

1) vaie Viljandi Linnavalitsusele aadressil viljandi@viljandi.ee või Linnu tn 2, 71020 Viljandi;

 

2) kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil tmktartu.menetlus@kohus.ee või Kalevi tn 1, 51010 Tartu.