Viljandi Linnavalitsuse 06.02.2023 istungi päevakord

1. Sotsiaalküsimused

1.1. Viljandi Linnavalitsuse 23.01.2023 korralduse nr 40 "Eaka hoolduskuludes osalemine" muutmine
1.2. Eaka hoolduskuludes osalemine
1.3. Eaka hoolduskuludes osalemine
1.4. Volituse andmine lapse nimel asjade ajamiseks ja arvelduskonto avamiseks, sulgemiseks ja kasutamiseks
1.5. Volituste andmine piiratud teovõimega isiku nimel asjade ajamiseks ja arvelduskonto kasutamiseks ja käsutamiseks
 

2.  Haridus- ja kultuuriküsimused

2.1. Projektitoetuse tagasinõudmine
2.2. Avaliku ürituse korraldamise loa andmine
2.3. Lapsehoiuteenuse toetuse suuruse kinnitamine
 

3.  Rahandusküsimused

3.1. Viljandi Linnavalitsuse raamatupidamise sise-eeskirja kinnitamine
3.2. Viljandi linna rahaliste nõuete menetlemise kord
3.3. Õppekoha tegevuskulu maksumuse kinnitamine 2023. aastaks
3.4. Viljandi linna 2023. aasta alaeelarvete kinnitamine

 

4.  Arhitektuuri- ja planeerimisküsimused

4.1. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
4.2. Katastriüksuse jagamine, aadresside ja sihtotstarvete määramine
4.3. Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine
4.4. Kinnistu Riia mnt 1 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek
 

5.  Haldusküsimused

5.1. Maa kasutusse andmine
5.2. Konkursi "Kaunis Viljandi" juhend
5.3. Maa kasutusse andmine
5.4. Maa kasutusse andmine
5.5. Maa kasutusse andmine
5.6. Ehitusloa tähtaja pikendamine
5.7. Ehitusloa tähtaja pikendamine
5.8. Viljandi Linnavolikogu 16.06.2022 otsuse nr 72 „Viljandi linnale kuuluva eluruumi otsustuskorras võõrandamine" kehtetuks tunnistamine
5.9. Loa andmine riigihanke „Ohtlike jäätmete kogumisring Viljandi linnas 2023 - 2024" korraldamiseks ja sellega seotud rahaliste kohustuste võtmiseks


6.  Muud küsimused

6.1. Viljandi maakonna arengustrateegia 2035