Raieloa taotlemine

24.01.24
Kirjeldus:

Raieluba tuleb taotleda 8 cm ja suurema rinnasdiameetriga (1,3 meetri kõrgusel juurekaelast) puude (va viljapuud erakinnistul) raieks

Hoolduslõikusluba on vaja taotleda, kui tekkiv(ad) lõikehaav(ad) on vähemalt 3 cm läbimõõduga (va vesivõsude eemaldamiseks ja viljapuu hoolduslõikuseks)

Kestvus:

Loa väljaandmine või sellest keeldumine otsustatakse 1 kuu jooksul nõuetekohase taotluse registreerimisest arvates.

Väljastatud loa kehtivus on üks aasta arvestades väljaandmise kuupäevast.

Õigusaktid:               
Vastutaja:       

haljastuse ja heakorraspetsialist Age Alas, tel. 435 4756, e-post: age.alas@viljandi.ee 

 

Vajalikud sammud:

Taotlus esitatakse iseteeninduskeskkonnas Spoku.

Või paberkandjal taotluse esitamiseks prindi see välja siit:
raieloa taotlus
hoolduslõikusloa taotlus 
ning saada või too see linnavalitsusse Johan Laidoneri plats 5, 71010 Viljandi

Vajaminevad dokumendid:

Raieloa taotlusele lisatakse vajadusel:

 • plaan, millel on näidatud raiutavate puude asukoht;
 • volikiri, kui taotluse esitab volitatud isik;
 • kui raieluba taotletakse puule, mis kasvab kinnistul, mille majandamiseks on loodud ühistu, siis ühistu üldkoosoleku protokoll või juhatuse otsus või mittetulundusühistu pädeva organi nõusolek;
 • kui raiutav puu kasvab kinnistul, kus on mitu omanikku, siis kinnistu kõigi omanike nõusolek;
 • kui puud soovitakse raiuda korra § 3 lõike 4 punkti 2 tähenduses, siis kirjalikult taasesitatavas vormis tõendid, et on täidetud asjaõigusseaduses sätestatud tingimused;
 • kui raiutav puu kasvab kaitstaval loodusobjektil, on kaitstav looduse üksikobjekt või kasvab kaitstava üksikobjekti piiranguvööndis, siis vajadusel kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolek;
 • kui raiutav puu kasvab veekogu veekaitsevööndis, siis Keskkonnaameti luba raie teostamiseks;
 • kui raiutav puu kasvab Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal, kinnismälestisel või selle kaitseks kehtestatud kaitsevööndis, siis Muinsuskaitseameti luba raie läbiviimiseks;
 • väljavõte kehtivast detailplaneeringust või ehitusprojektist ja -loast.
Hoolduslõikusloa taotlusele lisatakse vajadusel:
 •  plaan, millel on näidatud hooldatavate puude asukoht;
 •  volikiri, kui taotluse esitab volitatud isik;
 • kui luba taotletakse puule, mis kasvab kinnistul, mille majandamiseks on loodud ühistu, siis ühistu üldkoosoleku protokoll või juhatuse otsus või mittetulundusühistu pädeva organi nõusolek;
 • kui puule soovitakse teha hoolduslõikus korra § 3 lõike 4 punkti 2 tähenduses, siis kirjalikult taasesitatavas vormis tõendid, et on täidetud asjaõigusseaduses sätestatud tingimused;
 • kui hooldatav puu on kaitstav looduse üksikobjekt, siis kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolek.