Rahvastikuregistri andmed

2.01.23

Rahvastikuregistri andmete väljastamine

Täisealisel isikul on õigus pääseda juurde kõigile enda, oma alaealiste laste ja eestkostetavate ning surnud abikaasa rahvastikuregistri seaduse § 20 lõikes 1 mainitud andmetele, välja arvatud rahvastikuregistri pidamist abistatavatele andmetele.

Rahvastikuregistri väljavõtte saamiseks on vajalik esitada avaldus. Võimalik on:

  • tellida rahvastikuregistri väljavõte e-rahvastikuregistris (alates 30.12.2022)
  • esitada avaldus isiklikult linnavalitsuses,
  • saata elektrooniline avaldus digiallkirjaga kinnitatult e-posti aadressile aili.ongo@viljandi.ee,
  • saata avaldus posti teel.

 

Andmete väljastamine rahvastikuregistrist õigustatud huvi korral

Õigustatud huvi korral on füüsilistel kui juriidilistel isikutel võimalus saada põhjendatud taotluse alusel teavet teise isiku rahvastikuregistrisse kantud andmete kohta juhul, kui isik ei ole kehtestanud oma andmetele juurdepääsupiirangut.

Õigustatud huviga on tegemist eelkõige juhtudel, kui andmete väljastamist taotletakse:

  • taotleja või muu isiku elu, tervise ning õiguste ja vabaduste kaitseks,
  • taotlejaga sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks,
  • teaduslikul eesmärgil, lähtudes isikuandmete kaitse seaduses sätestatud tingimustest.

Taotluse põhjendatust kontrollitakse igal üksikjuhul eraldi. Andmete väljastamisest võib keelduda, kui taotleja õigustatud huvi ei ole piisavalt põhjendatud või andmete väljastamisega võib tekitada kahju isiku huvidele, kelle andmetele juurdepääsu taotletakse. Sellisel juhul võib taotleja soovil küsida isikult, kelle andmete väljastamist soovitakse, nõusolekut tema andmete väljastamiseks või edastada talle taotleja andmed. Nõusoleku saamisel andmed väljastatakse.

Kui tegemist on päringuga enama kui 20 isiku kohta, võimaldab juurdepääsu Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT)

Andmete taotleja saab esitada taotluse rahvastikuregistri andmetele juurdepääsu saamiseks rahvastikuregistri andmetele juurdepääsu menetlemise infosüsteemis.

Kui rahvastikuregistri andmetele juurdepääsu menetlemise infosüsteemis on taotluse esitamine õigustatud huvi korral füüsilisest isikust taotlejale ülemäära raske, võib ta taotluse esitada kirjalikult linnavalitsuses.

 

Andmete parandamine

Andmetest vea leidmisel on võimalik pöörduda andmete muutmiseks/parandamiseks Viljandi Linnavalitsuse perekonnaseisuametniku poole.

 

 Andmete parandamiseks vajalikud dokumendid:

  • avaldus;
  • andmete muutmise alust tõendav dokument;
  • avaldaja isikut tõendav dokument.

Avaldus on võimalik esitada Viljandi linnavalitsuses isiklikult kohale tulles või saata  digiallkirjaga kinnitatud elektrooniline avaldus e-posti aadressil aili.ongo@viljandi.ee

 

Riigilõiv

Rahvastikuregistri andmete parandamine – tasuta

Rahvastikuregistri väljavõte  - tasuta

Rahvastikuregistri andmete väljastamine isikule tema, tema alaealise lapse, eestkostetava või surnud abikaasa kohta - 10 eurot.

Rahvastikuregistri andmete väljastamise taotluse läbivaatamine isiku õigustatud huvi korral - 15 eurot ühe isiku andmete kohta.