Rahvastikuregistri andmed

Rahvastikuregistri andmete väljastamine

Täisealisel isikul on õigus pääseda juurde tema enda, tema alaealiste laste ja eestkostetavate ning surnud abikaasa kohta rahvastikuregistrisse kantud andmetele.

Loe lähemalt: Juurdepääs rahvastikuregistri andmetele

Rahvastikuregistri väljavõtte taotlemiseks Viljandi Linnavalitsuses on vajalik esitada avaldus. Võimalik on:

  • esitada avaldus isiklikult linnavalitsuses,
  • saata elektrooniline avaldus digiallkirjaga kinnitatult e-posti aadressile tiina.poder@viljandi.ee
  • saata avaldus posti teel.

Avaldus rahvastikuregistri väljavõtte väljastamiseks, elektrooniliselt täidetav

 

Andmete väljastamine rahvastikuregistrist õigustatud huvi korral

Õigustatud huvi korral on füüsilistel kui juriidilistel isikutel võimalus saada põhjendatud taotluse alusel teavet teise isiku rahvastikuregistrisse kantud andmete kohta juhul, kui isik ei ole kehtestanud oma andmetele juurdepääsupiirangut.

Õigustatud huviga on tegemist eelkõige juhtudel, kui andmete väljastamist taotletakse:

  • taotleja või muu isiku elu, tervise ning õiguste ja vabaduste kaitseks,
  • taotlejaga sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu täitmise tagamiseks,
  • teaduslikul eesmärgil, lähtudes isikuandmete kaitse seaduses sätestatud tingimustest.

Kui tegemist on päringuga enama kui 20 isiku kohta, võimaldab juurdepääsu Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT).

Andmete taotleja saab esitada taotluse rahvastikuregistri andmetele juurdepääsu saamiseks rahvastikuregistri andmetele juurdepääsu menetlemise infosüsteemis   

 

Andmete parandamine

Andmetest vea leidmisel on võimalik pöörduda andmete muutmiseks/parandamiseks Viljandi Linnavalitsuse perekonnaseisuametniku poole.

Avaldus on võimalik esitada Viljandi linnavalitsuses isiklikult kohale tulles või saata digiallkirjaga kinnitatud elektrooniline avaldus e-posti aadressil aili.ongo@viljandi.ee

 

Riigilõiv

Rahvastikuregistri väljavõte - 10 eurot.

Andmete väljastamine rahvastikuregistrist õigustatud huvi korral – 15 eurot iga isiku kohta, kelle andmeid taotletakse.

Vaata lähemalt: Riigilõivud