Puudega lapse hooldajatoetus

23.05.18

Kirjeldus

Hooldajatoetust makstakse Eesti Rahvastikuregistri järgselt Viljandi linnas elavate puudega laste ühele vanemale, eestkostjale või perekonnas hooldamise lepingu alusel hooldajale, kes ei saa töötada või õppida puudega lapse hooldamise (kõrvalabi osutamise, juhendamise ja järelvalve tagamise) tõttu.

Toetuse suurus

140 eurot kuus, kui alaealine hooldusvajadusega isik vajab kõrvalabi, juhendamist või järelevalvet.

Toetuse kestvus

Puudega lapse hooldajateotuse määramise või sellest keeldumise otsuse teeb linnavalitsus hiljemalt 30 päeva jooksul taotluse või täiendavalt nõutud andmete esitamisest.

Puudega lapse hooldajatoetus määratakse otsuse tegemisele järgneva kuu 1. kuupäevast ning makstakse välja hiljemalt arvestatava kuu 15. kuupäevaks.

Õigusaktid

Viljandi Linnavolikogu 21.12.2017 määrus nr 3 „Hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord"

Viljandi Linnavalitsuse 08.01.2018 korraldus nr 15 "Hooldajatoetuse määrade kehtestamine"

Vastutaja

Külli Frey
lastekaitsespetsialist
e-post: kylli.frey@viljandi.ee
telefon: +372 435 4760; +372 5347 7027

 

Toetuse taotlemine

Vajalikud sammud

Täita vormikohane avaldus, mille saab veebist või Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametist.

Avaldus koos lisadokumentidega esitada Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametile aadressil Johan Laidoneri plats 5a, ruum 6.

Vastuvõtt: N kell 14-18; R kell 10-11.30

Vajaminevad dokumendid

  • vormikohane avaldus;
  • isikut tõendav dokument;
  • sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus;
  • rehabilitatsiooniplaan;
  • kohtumäärus eestkostjaks määramise kohta;
  • perekonnas hooldamise leping.

Tulemus

Toetus kantakse taotleja avalduses näidatud arveldusarvele. Avalduse mitterahuldamise korral teavitatakse avaldajat otsusest 30 päeva jooksul.

 

Otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada 30 päeva jooksul, arvestades päevast, millal isik sai või oleks pidanud otsusest teada saama:

1) vaie Viljandi Linnavalitsusele aadressil viljandi@viljandi.ee või Linnu tn 2, 71020 Viljandi;

2) kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil tmktartu.menetlus@kohus.ee või Kalevi tn 1, 51010 Tartu.

 

 

 

Lastekaitsespetsialist Külli Frey

E-post:  kylli.frey@viljandi.ee

Telefonid: 435 4760; 5347 7027