Pressiteated

Viljandi Linnavalitsuse istungil 27.01.2020

Sotsiaalküsimustes otsustati:

  • volituse andmine laste nimel asjade ajamiseks ja arvelduskontode avamiseks, sulgemiseks ja kasutamiseks;
  • eakate hoolduskuludes osalemine;
  • isikliku abistaja teenuse osutamine;
  • kinnitada 1. veebruarist 2020 Viljandi Päevakeskuse töötajate struktuur, koosseis ja töötasumäärad.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Rahandusküsimustes otsustati:

  • kinnitada Viljandi Linnavalitsuse raamatupidamise sise-eeskiri.

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

  • anda kasutusluba hoonele aadressil Mooni tänav 3;
  • kinnitada Projektikoda OÜ poolt koostatud töö nr 2019-06-01 «Viljandis kinnistule Puidu 3 rajatava ühepereelamu eelprojekt» aadressil Puidu tänav 3 ja anda ehitusloa taotlejale OÜ Projektikoda ehitusluba ehitise püstitamiseks;
  • võtta vastu  kinnistu C. R. Jakobsoni tn 45b detailplaneering (Viljandi linna planeeringute registri nr 2019-003) ja korraldada selle avalik väljapanek;
  • tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavalitsuse 25.03.2019 määrus nr 7 «Viljandi linna muinsuskaitsekomisjoni põhimäärus».

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

  • korraldada riigihange «Autokaal Viljandi jäätmejaama» (viitenumber 218432).

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
Viljandi Linnavalitsus
Avalike suhete spetsialist
5669 7042