Pressiteated

Viljandi Linnavalitsuse istungil 30.12.2019

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • eakate hoolduskuludes osalemine;
 • sotsiaaleelarvest toetuse määramine;
 • järelhooldusteenuse toetuse määramine;
 • kehtestada sünnitoetuse määraks 200 eurot;
 • kehtestada sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste määrad 2020. aastaks järgmiselt:
 1. lastele (alla 18-aastased, üldharidus- või kutseõppeasutuse kuni 19-aastased (kaasa arvatud) õpilased) toimetuleku tagamiseks, terviseprobleemide lahendamiseks ja vaba aja sisukaks veetmiseks hädavajalike kulutuste toetamiseks kuni 150 eurot;
 2. toimetulekutoetust taotlevate ja saavate laste perede igale lapsele kooliaasta alustamise toetamiseks 50 eurot;
 3. toimetulekutoetust taotlevate ja saavate laste perede igale lapsele kooli lõpetamise toetamiseks 50 eurot;
 4. tööealistele (madala sissetulekuga ja töötutele, s.h kinnipidamiskohast vabanenutele) kuni 80 eurot;
 5. üliõpilastele sotsiaalseks õppetoetuseks 45 kuni 80 eurot määratud perioodi kuu kohta;
 6. pensionäridele (vanadus- ja töövõimetuspensionärid) kuni 100 eurot;
 • kehtestada sünnipäevatoetus 100-aastastele ja vanematele eakatele 300 eurot.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766

Rahandusküsimustes otsustati:

 • kinnitada Viljandi linna 2019. aasta IV alaeelarvete muutmine.

Lähemalt: rahandusameti juhataja Marika Aaso, telefon 435 4719

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • anda kasutusluba TPMM Osaühingule kuuluvale hoonele aadressil Oru tänav 21a;
 • kinnitada Akture OÜ poolt koostatud töö nr 00034 «Üksikelamu ehitusprojekt» aadressil Vaikuse tänav 30 ja anda ehitusloa taotlejale Andres Ristovile ehitusluba ehitise püstitamiseks;
 • anda nõusolek maa aadressiga Metsküla tee 1 riigi omandisse jätmiseks;
 • kehtestada Viljandis kinnistu Lossi tn 41a detailplaneering (detailplaneeringute registri nr 2018-004);
 • kinnitada projekteerimistingimused, mis on kruntidel Männimäe tee 4 ja Männimäe tee 6 kehtivate detailplaneeringute järgse hoonestuse ehitusprojektide koostamise aluseks;
 • kinnitada projekteerimistingimused, mis on kruntidel C. R. Jakobsoni tn 2c, C. R. Jakobsoni tn 2a ja Turu tn 6 kehtiva detailplaneeringu järgse hoonestuse ehitusprojektide koostamise aluseks;
 • kinnitada projekteerimistingimused, mis on krundil Roo tn 9 kehtiva detailplaneeringu järgse hoonestuse ehitusprojektide koostamise aluseks.

Lähemalt: peaarhitekt Olav Remmelkoor, telefon 435 4739

Majandusküsimustes otsustati:

 • tunnistada riigihanke «Viljandi kesklinna tänavate ja Vabaduse platsi rekonstrueerimine» edukaks pakkumuseks Tallinna Teede Aktsiaseltsi pakkumus kui majanduslikult soodsaim pakkumus maksumusega 2 577 751,09 eurot, millele lisandub käibemaks;
 • korraldada riigihange «Viljandi kesklinna tänavate ja Vabaduse platsi rekonstrueerimise omanikujärelevalve»;
 • esitada linnavolikogule menetlemiseks otsuse eelnõu «Kinnistutele enampakkumise korras hoonestusõiguse seadmine», millega korraldatakse enampakkumine tasuliste hoonestusõiguste seadmiseks aadressidele Järveotsa pst 3, 5 ja 7, Tuisu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ja 20, Vaikuse 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ning Vaikuse põik 3, 4, 6, 8 ja 10.

Lähemalt: majandusameti juhataja Riho Tipp, telefon 435 0771

Muudes küsimustes otsustati:

 • toimus AS Viljandi Veekeskus erakorraline üldkoosolek, kus otsustati tagasi kutsuda nõukogu liikmed Ain Sibul ja Rein Anton ning nimetada uueks nõukogu liikmeks Karl Õmblus. Samuti otsustati AS Viljandi Veekeskus lõpetada ja likvideerida.

Istungi ülevaate koostas:
Johan-Kristjan Konovalov
Viljandi Linnavalitsus
Avalike suhete spetsialist
5669 7042
johan@viljandi.ee