Viljandi Linnavalitsuse 26.02.2024 istungi päevakord

1. Avalike suhete ja turismiküsimused

1.1. Sõpruslinna Khotyn, Ukraina heakskiitmine

2. Sotsiaalküsimused

2.1. Hoolduskuludes osalemine
2.2. Hoolduskuludes osalemine

3. Rahandusküsimused

3.1. Viljandi linna munitsipaalharidusasutuste õppekoha tegevuskulu maksumuse kinnitamine 2024. aastaks

4. Haridus- ja kultuuriküsimused

4.1. Hallatavate asutuste juhtide töötasude kinnitamine
4.2. 2024. aasta koolimineku toetuse suuruse kinnitamine
4.3. 2024. aasta I vooru spordistipendiumide määramine
4.4. 2024. aasta I vooru loomestipendiumide määramine

5. Arhitektuuri- ja planeerimisküsimused

5.1. Kinnistute Raua tn 10 ja Raua tn 10a detailplaneeringu algatamine
5.2. Viljandi linna üldplaneeringu 2040+ lähteseisukohtade ja KSH programmi kohta ettepanekute küsimine

6. Haldusküsimused

6.1. Maa kasutusse andmine
6.2. Maa kasutusse andmine
6.3. Maa kasutusse andmine
6.4. Maa kasutusse andmine
6.5. Hoonestusõigusega koormatud kinnistu Karja tn tn 8 võõrandamine
6.6. Jäätmeliigi hinna kinnitamine
6.7. Enampakkumiste tulemuste kinnitamine ja kordusenampakkumise korraldamine
6.8. Ehitusloa tähtaja pikendamine