Viljandi Linnavalitsuse 04.07.2022 istungi päevakord

1. Sotsiaalküsimused

1.1. Vaide läbivaatamine Viljandi Linnavalitsuse 13.06.2022 korralduse nr 300 "Eaka hoolduskuludes mitteosalemine" peale

1.2. Sotsiaaleelarvest toetuse määramine

1.3. Sotsiaaleelarvest toetuse määramine

1.4. Sotsiaaleelarvest toetuse määramine

 

2. Haridus- ja kultuuriküsimused

2.1. Konkursi nurjunuks tunnistamine

2.2. Konkursi kuulutamine Kesklinna Kooli direktori ametikohale

2.3. Avaliku ürituse korraldamise loa andmine

 

3. Arhitektuuri- ja planeerimisküsimused

3.1. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine

 

4. Haldusküsimused

4.1. Maa kasutusse andmine

4.2. Riigihanke "Väliheakorrateenus Viljandi linna hoonestatud kinnistutel 2023-2025" korraldamine

4.3. Riigihanke "Viljandi linnastaadioni olmehoone energiatõhususe projekteerimis- ja ehitamistööd" korraldamine

4.4. Lihthanke "Viljandi linnavalitsuse sotsiaalameti tööruumide kaasajastamine ja garaažist kliendiala väljaehitamine" (viitenumber 251099) otsused