Viljandi Linnavalitsuse 18.02.2019 istungi päevakord

 
1. Arhitektuuri- ja planeerimisküsimused
1.1. Vaide läbivaatamine Viljandi Linnavalitsuse 17.12.2018 korralduse nr 726 „Kinnistu Lossi tn 41a detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek" peale
1.2. Kinnistu Vilja tn 14 detailplaneeringu algatamine
1.3. Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek
1.4. Kinnistute Puidu tn 3 detailplaneeringu algatamine
1.5. Ehitusalase tegevuse toimingute korraldamine
1.6. Projektide läbivaatamise komisjoni põhimäärus
1.7. Viljandi linna muinsuskaitsekomisjoni põhimäärus
1.8. Avalduste ja taotluste vormide kinnitamine
1.9. Ehitusprojekti kinnitamine ja ehitusloa väljastamine
2. Sotsiaalküsimused
2.1. Viipekeele tõlketeenuse osutamine
2.2. Eaka hoolduskuludes osalemine (4)
3. Haridus- ja kultuuriküsimused
3.1. Viljandi Kesklinna Lasteaia põhimäärus
3.2. Viljandi linna statsionaarse õppega munitsipaalüldhariduskoolide klassikomplektide arvu kinnitamine 2019/2020 õppeaastaks
3.3. Huvikooli õppetasu maksmisest vabastamine
4. Majandusküsimused
4.1. Bussipaviljonidele välireklaami paigaldamise õiguse omandamiseks korraldatud kirjaliku  enampakkumise tulemuste kinnitamine
4.2. Viljandi linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmine