Isikliku abistaja teenus

8.03.23

Kirjeldus

Teenuse eesmärk on Eesti Rahvastikuregistri andmetel Viljandi linnas elava puudega täiskasvanud isiku võimalikult iseseisva toimetuleku suurendamine ühiskonnaelus osalemiseks ning tema lähedaste hoolduskoormuse vähendamine. Teenust osutatakse isikutele, kes puudest tingituna vajavad füüsilist kõrvalabi igapäevaelus, võimaldades realiseerida oma sotsiaalset aktiivsust, osaleda õpingutes, huviringide töös ja muudes tegevustes väljaspool kodu.

Teenuse saaja valib endale ise sobiva teenuse vahetu osutaja. Teenuse vahetut osutajat aitavad vajadusel leida teenuse saaja sugulased, tuttavad või linnavalitsuse sotsiaalameti spetsialist.

 

Teenuse vahetu osutaja ei või üldjuhul olla:

  • teenuse saaja perekonnaliige või isik, kellel on teenuse saaja suhtes perekonnaseadusest tulenev ülalpidamiskohustus;

  • isik, kes elab alaliselt või püsivalt samas eluruumis teenuse saajaga;

  • linnavalitsuse poolt määratud hooldaja.

 

Teenuse vahetu osutaja tööülesannete hulka ei kuulu füüsilise abistamisega mitteseotud tegevused, nt meditsiini- ja tervishoiuteenuste, tõlketeenuste, nõustamisteenuste, juriidiliste teenuste, remondi- ja ehitusteenuste jmt osutamine.

Teenuse vahetul osutajal on õigus keelduda tegevustest, mida ei ole lepingus kokku lepitud, mis on seadusevastane või vastuolus heade kommetega.

Teenuse kestvus

Teenuse osutamise sagedus ja kestus sõltuvad teenuse kasutamise vajaduse hindamise tulemustest.

Teenuse osutamise koht ja teenuse eest tasumine

Teenuse osutamise koht sõltub isiku vajadustest, kuid eelkõige osutatakse teenust teenuse saaja igapäevases elukeskkonnas.

Isikliku abistaja teenus on teenuse saajale üldjuhul tasuta. Kulutused, mis teenuse vahetul osutajal tekivad teenuse saaja saatmisel (transport vms), tasub üldjuhul teenuse saaja.

Kui isik või tema lähedased finantseerivad teenust kogu ulatuses ise, võib teenuse ostmiseks pöörduda otse teenuse osutaja poole.

Õigusaktid

Viljandi Linnavolikogu 24.11.2016  määrus nr 100 „Isikliku abistaja teenuse osutamise kord"

Kontaktisik

Täisealiste heaolu teenistuse spetsialist

Silja Simon
e-post: silja.simon@viljandi.ee
telefon: +372 435 4745; +372 5333 3227

 

Toetuse taotlemine

Vajalikud sammud

Avaldus koos lisadokumentidega tuleb esitada Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametile aadressil Johan Laidoneri plats 5a, Viljandi, ruum 1.

Vastuvõtt: 
E 9.00-11.00; T, N 14.00-16.00

Vajaminevad dokumendid

  • vormikohane avaldus;
  • isikut tõendav dokument;
  • sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puude raskusaste ja lisakulude tuvastamise otsus.

Taotluse juurde esitada olemsaolu korral:

  • rehabilitatsiooniplaan;
  • kohtuotsus (määrus) eestkostjaks määramise kohta.

Tulemus

Avaldus esitatakse arutamiseks sotsiaalkomisjonile. Sotsiaalkomisjoni otsusest teavitatakse 10 tööpäeva jooksul peale otsuse tegemist.

 

Otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada 30 päeva jooksul, arvestades päevast, millal isik sai või oleks pidanud otsusest teada saama:

1) vaie Viljandi Linnavalitsusele aadressil viljandi@viljandi.ee või Linnu tn 2, 71020 Viljandi;

2) kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil tmktartu.menetlus@kohus.ee või Kalevi tn 1, 51010 Tartu.