Üldhooldusteenuse rahastamine

 

Kirjeldus

Teenust on õigustatud taotlema täisealine isik:

  • kelle Eesti Rahvastikuregistrijärgne elukoht on Viljandi linn ja;

  • kes vajab east või terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt ööpäevaringselt kõrvalabi igapäevaeluks vajalike tegevuste elluviimisel ja kelle iseseisev toimetulek igapäevastes kodustes tingimustes ei ole võimalik ning seda ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega ja;

  • kellel puuduvad endal võimalused teenuse tagamiseks või kellel puuduvad seadus- ja lepingujärgsed ülalpidamiskohustusega isikud (edaspidi ülalpidajad) või kellel on ülalpidajad, kuid kes oma vähekindlustatuse tõttu ei ole võimelised teenust tagama.

Väljaspool kodu üldhooldusteenust pakkuvates hoolekandeasutustes osutatakse teenust inimestele, kes kõrvalabi- ja hooldusvajaduse tõttu ei ole suutelised iseseisvalt elama ning kelle toimetulekut ei ole muul viisil võimalik tagada. Suurem osa teenuse kasutajatest on ööpäevaringse hooldusvajadusega eakad. Üldhooldusteenust finantseeritakse põhiliselt inimeste endi ja/või nende ülalpidamiskohustusega pereliikmete ja/või osaliselt kohalike omavalitsuste poolt. 

Teenust vajava isiku võimetusel taotlust esitada esitab taotluse koos dokumentidega ülalpidaja. Ülalpidajate puudumisel ja teenust vajava isiku võimetusel avaldust esitada, teeb spetsialist kättesaadavate dokumentide alusel linnavalitsusele ettepaneku teenuse rahastamise kohta.

 

Üldhooldusteenuse info:

Toetuse suurus

Teenuse rahastamise, sellest keeldumise, selle lõpetamise või rahastuse suuruse jaotumise kohta teeb sotsiaalkomisjon ettepaneku linnavalitsusele 10 tööpäeva jooksul peale nõutud dokumentide esitamist. Lõpliku otsuse teeb Viljandi Linnavalitsus.

Õigusaktid

Viljandi Linnavolikogu 26.11.2020 määrus nr 93 ,,Üldhooldusteenuse osutamise ja rahastamise kord''

Kontaktisik

Täisealiste heaolu teenistuse spetsialist

Jaanika Ritval

e-post: jaanika.ritval@viljandi.ee

telefon: +372 435 4758; +372 5193 8320

Toetuse taotlemine

Vajalikud sammud

Kõige aluseks on inimese seisundi hindamine – kas abi on paremini tagatud koduste teenustega või ööpäevaringselt hooldekodus elades. Selle jaoks tuleb kõigepealt pöörduda kohalikku omavalitsusse, kes hindab abivajaduse.

Lisateabe saamiseks pöörduge Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametisse aadressil Johan Laidoneri plats 5a.

Vastuvõtt: E 9-11.30 ja N 14-18

Vajaminevad dokumendid

  • Juhul, kui eakas ei suuda koos lähedastega tasuda omaosalust, siis tuleb esitada avaldus PDF RTF

  • taotleja ja hooldusteenusel viibiva isiku kuue kalendrikuu netosissetulekuid ja väljaminekuid tõendavad dokumendid (k.a pangakontode väljavõtted taotluse esitamise kuupäeva seisuga).

  • hooldusteenusel viibiva isiku tervislikku seisundit ja hooldusvajadust tõendavad dokumendid.

Tulemus

Otsus teenuse rahastamise, sellest keeldumise, selle lõpetamise või rahastuse suuruse jaotumise kohta.

Otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada 30 päeva jooksul, arvestades päevast, millal isik sai või oleks pidanud otsusest teada saama:

1) vaie Viljandi Linnavalitsusele aadressil viljandi@viljandi.ee või Linnu tn 2, 71020 Viljandi;

2) kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil tmktartu.menetlus@kohus.ee või Kalevi tn 1, 51010 Tartu.