Torustik

Kaugküte

Viljandi linnal on olemas linna energeetika arengukava aastast 2000, mis määratleb energeetika põhisuunad ja arendustegevuse. Viljandis eristuvad selgelt kaugküttepiirkonnad: Paalalinn, Kesklinn ja Männimäe. Neid teenindab soojatootja AS Esro (Puidu tn 11, 71020).

Viljandi linna varustamiseks maagaasiga on rajatud Pärsti valda Vardi külla gaasijaotusjaam, mille läbilaskevõime on kuni 10 000 nm3/h ning jaamast väljuva gaasi rõhk kuni 3 baari. Kantreküla linnaosas on välja kujunenud lokaalse gaaskütte piirkond, mida varem varustas soojusenergiaga Viljandi Piimakombinaat.

Veevarustus ja kanalisatsioon

Viljandi linna vee-ettevõte on AS Viljandi Veevärk (Tartu tn 123, 71005). Alates 2009. aasta novembrist vastab ASi Viljandi Veevärk juhtimissüsteem standardile ISO 9001:2015. Viljandi linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise ja toimimise aluseks on Viljandi linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava. ASi Viljandi Veevärk veebilehe aadress on www.viljandivesi.ee.

Tulekustutusvee (tuletõrjevesi) tagamiseks  on  tegevuspiirkonnas 373 survestatud tuletõrje veevõtukohta. Veevõtukohtade korrasoleku tagab  AS Viljandi Veevärk.

Veevarustuse ja kanalisatsiooni riketest saab teatada telefonil 614 0013 (24 h).