24.01.24

Viljandi linna hallatavate asutuste juhtimise ja teenuste korraldamise optimaalse tegevusmudeli väljatöötamine 

Projekt nr 2021-2027.5.02.23-0160

Abikõlbulik periood 01.08.2023-01.06.2024

Toetus maksimaalselt 23 940 €

Projektiga analüüsitakse Viljandi linna hallatavate asutuste poolt pakutavaid teenuseid ning koostatakse asutuste juhtimise ja teenuste osutamise tegevusmudel elanikele teenuste osutamiseks olemasoleva tulubaasi mahus arvestades rahvastikumuutusi, tõmbekeskuse mõjuala olemust ja olemasolevat kinnisvara. 

Projekti elluviimist toetatakse meetme 021-2027.5.2 (EK nr 5.2) Tervikliku arengu jne soodustamine mujal kui linnapiirkonnas Viljandimaa taotlusvooru  ATV Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 vahenditest.

 

Viljandi kodutute loomade varjupaiga põhiprojekti koostamine  

Projekt nr RE.2.01.23-0727

Abikõlblik periood: 28.06.2023-27.06.2025

Toetus 110 408 €

Projekti käigus koostatakse Viljandi kodutute loomade varjupaiga põhiprojekt ja rajatakse Tüma kinnistule aiaga piiratud jooksuaedikud varjupaiga loomade tarbeks. 

Projekti toetatakse 2023 - Maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme  vahenditest. 

24.01.24

Viljandi Huvikooli hoone C. R. Jakobsoni 47c energiatõhusaks muutmine 

Projekt nr Kliima2.9.01.22-0319

Abikõlblik periood: 01.01.2023-20.06.2025

Toetus 273 360 €

Projektiga parandatakse Viljandi Huvikooli hoone C. R. Jakobsoni 47c energiatõhusust, vähendatakse kasvuhoonegaaside heidet ja hoonesse tarnitud energia hulka.  

Projekti toetatakse meetme Kliima2.9.1 Avaliku sektori hoonete energiatõhusus vahenditest. 

Hoone energiatõhusamaks muutmist toetab Eesti riik.

29.08.23

Võõrliigi lusitaania teetigu tõrjumine Viljandi linnas   

Projekt nr RE.4.06.22-0060

Abikõlbulik periood 01.04.2023-30.11.2024

Toetus maksimaalselt 2 322,70 €

Projekti raames viiakse läbi võõrliigi lusitaania teetigu (Arion lusitanicus; Arion vulgaris) arvukuse vähendamiseks isendite kokkukogumine Viljandi linna territooriumil ning nende kahjutustamine. 

29.08.23

Võõrliigi verev lemmmalts (Impatiens glandulifera) tõrjumine Viljandi linnas 2023  

Projekt nr RE.4.06.22-0075

Abikõlbulik periood 01.06.2023-30.11.2023

Toetus maksimaalselt 31 605 €

Projekti raames tõrjutakse invasiivset võõrliiki verevat lemmmaltsa ca 11 hektari suurusel alal Viljandi linna territooriumil. Tõrjeviisiks on vegetatsiooniperioodi jooksul 3 korral trimmeritega niitmine.

 
29.08.23

Ohtlike jäätmete kogumisringid Viljandi linnas  

Projekt nr RE.4.09.22-0092

Abikõlbulik periood 01.04.2023-31.10.2024

Toetus maksimaalselt 40 217,80 €

Projekti raames korraldatakse Viljandi linnas ohtlike jäätmete kogumiseks 4 ohtlike jäätmete kogumisringi ja luuakse elanikele paremad võimalused ohtlike jäätmete üleandmiseks jäätmekäitlejale.

20.05.24

Kliimamuutuste leevendamise ja mõjuga kohanemise tegevused Viljandi linnas

Viljandi Linnavalitsus viis ellu projekti "Kliimamuutuste leevendamise ja mõjuga kohanemise tegevused Viljandi linnas" (Projekti number 2014-2021.1.06.22-0083)

Projekti kogumaksumuseks kujunes 248 364,98 eurot, millest 200 000 eurot on toetus Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) Finantsmehhanismi 2014-2021 programmi "Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine" vahenditest ja 48 364,98 eurot Viljandi Linnavalitsuse omafinantseering.

Projekti abikõlblikkuse periood 12.05.2023-30.04.2024

Projekti eesmärk on aidata kaasa kliimamuutuste leevendamisele ja kliimamuutuse mõjuga kohanemisele Viljandi linnas.

Toetatud tegevused:

Climate change mitigation and adaptation activities in Viljandi town

Project budget 248 364,98 € (grant amount 200 000 € and self-financing 48 364,98 €)

Project implementation period 12.05.2023-30.04.2024

The aim of the project is to contribute to the mitigation of climate change and adaption to the effects of climate change in Viljandi.

As a result of the project, the following activities will be implemented:

  • 6 public drinking water points will be installed in Viljandi town spaces;

  • an outdoor classroom will be built on the property at C. R. Jakobsoni 47a on the education campus of Viljandi Hobby School and Viljandi Town Centre School, where students will acquire an environmental and climate education;

  • flower gardens of different types of spring flowers will be established in the territory of the town of Viljandi in the parks and along the town entrance roads.

Program is funded by Iceland, Liechtenstein and Norway.

24.01.24

Viljandi Lasteaia Karlsson õppehoone ehitamine 

Projekt nr Kliima.2.01.20-0169

Projekti abikõlblik periood 01.07.2021-20.12.2023

Toetuse summa 1 235 000,00 €

Projektiga ehitatakse Viljandi Lasteaiale Karlsson kaasaegne ja energiasäästlik uus õppehoone ning vähendatakse Viljandi linnale kuuluvate suure energiakuluga hoonete mahtu.

Projekti toetatakse meetme Kliima.2.1 Energiatõhususe ja taastuvenergia edendamine avaliku sektori hoonetes vahenditest.

Liginullenergiahoone ehitamist toetab Eesti riik.

 

Toimetaja: REET ALEV