Projekt "HEV kompetentsikeskuse teenusmudeli väljatöötamine tugiteenuste pakkumiseks Viljandi maakonnas" pidas lõpuseminari

Eile, 17. aprillil kohtusid kaks aastat kestnud projekti „HEV kompetentsikeskuse teenusmudeli väljatöötamine tugiteenuste pakkumiseks Viljandi maakonnas" osalejad lõpuseminaril. Projekt, mis sai alguse juunis 2022, saab oma lõpu 30. aprillil käesoleval aastal.

Seminarile olid kokku tulnud Viljandimaa haridusasutuste juhid, omavalitsusjuhid, HEV koordinaatorid, tugispetsialistid ja haridusspetsialistid. Kokku oli sündmusel ligi 50 inimest Viljandi linnast, Viljandi vallast, Mulgi vallast ja Põhja-Sakala vallast, kes projektiga kaks aastat koostööd on teinud. 

Tervitussõnad lausus Viljandi abilinnapea Are Tints, kes väljendas rõõmu, et projekti käigus tekkis Viljandimaal parem ülevaade, milline on olukord hetkel ning sõnas, et on väga oluline noori toetada ning neile olemas olla, pakkudes selleks parimaid võimalusi.

Päev algas kokkuvõttega projekti tegevustest, mida kirjeldasid projektijuht Krista Kalda ning Mihkel Laan. Edasi said omavalitsused oma projektipõhiseid kogemusi jagada ning välja tuua projekti kasutegurid ja kitsaskohad. Kõik omavalitsused leidsid, et kõige suuremat kasu tõi teenusmudeli väljatöötamise käigus haridusvaldkonna tugiteenuste valdkonna kaardistamine. Nüüd omavavad omavalitsused head ülevaadet ja saavad lähtuvalt sellest edasisi samme planeerida.

Osalejatele andis ülevaate projektist „Lääne-Viru maakondliku integreeritud teenusmudeli väljaarendamine koolist väljalangetamise ennetamiseks" projektijuht Maia Kärdla. Lääne-Viru maakondliku projekti tulemusena sündis hindamisvahend. Hindamisvahendi eesmärgiks on toetada haridustöötajaid, tugispetsialiste ja teisi koostöövõrgustiku liikmeid toevajadusega õpilaste märkamisel ja neile toe pakkumisel nii haridusasutuse siseselt kui ka valdkondadeüleselt spetsialistide ja asutuste koostöös.

Ettekannetele järgnesid arutelud, kus osalejaid said gruppides arutada selle üle, kas koostöö ja millisel kujul pärast projekti lõppu on vajalik. Millised tegevused peaksid jätkuma maakonna tasandil ja mida iga omavalitsus ise saab korraldada? Kõikide gruppide ettepanekuna tuli välja, et otstarbekas oleks korraldada tugispetsialistide koolitusi omavalitsuste üleselt, veel toodi välja, et oleks vajalik jätkata projekti juhtgrupi kooskäimist. Omavalitsuspõhiselt tulid ettepanekud- luua alustavale tugispetsialistile motivatsioonipakett, luua juhtumikorraldaja ametikoht, tõhustada valdkondadeülest koostööd.

„HEV kompetentsikeskuse teenusmudeli väljatöötamise" projekt hakkab lõpule jõudma

„HEV kompetentsikeskuse teenusmudeli väljatöötamise" projekt on jõudnud piloteerimise ja koolituste faasi. Projekti kirjutades oli plaanis HEV kompetentsikeskuse teenusmudeli piloteerimine maakonna koolides ja lasteaedades. Teenusmudelist, mille koostas 2023. aastal Cumulus Consulting, tuli välja, et Viljandimaa omavalitsustes on tugiteenuste kättesaadavus erinev ja ühtseks maakonnaüleseks kompetentsikeskuseks ei olda praegu veel valmis. Teenusmudelis on soovitus luua igas Viljandi omavalitsuses vallaülene tugiteenuste keskus, mille koosseisus on kõik tugispetsialistid, kes igapäevaselt töötavad konkreetsete haridusasutuste juures. Selline mudel võimaldab välja arendada ühtsed värbamis- ja arendustegevused ning pakkuda ühiseid koolitusi. Alates 2018. aastast on selline mudel Viljandi linnas olemas, kus kõik lasteaedade ja koolide tugispetsialistid on koondunud Viljandi Laste ja Perede Tugikeskuse koosseisu.

Piloteerimistegevusena rakendatakse tugispetsialistide ja HEVKOde erialagruppide loomist ja käivitamist. Viljandimaa Omavalitsuste Liidu juures tegutsevad riiklikult rahastatud ülemaakondlikud aineühendused. Riigieelarvelisest toetusest,  õpetajate ja koolijuhtide täiendusõppele ning õpilasvõistluste piirkondlikuks läbiviimiseks, ei ole võimalik toetada tugispetsialistide tegevust. 2023. aasta augustis kirjutasid Viljandimaa omavalitsusjuhid ja Viljandimaa Omavalitsuste liidu tegevdirektor alla ühiste kavatsuste kokkuleppele hariduse tugiteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamiseks ning maakonnaüleseks arendamiseks. Selle kokkuleppega tagatakse tugispetsialistide ja HEVKOde erialagruppide finantseerimine. Septembrist 2023 alustas tegevust kuus gruppi- logopeedid, koolide eripedagoogid, lasteaedade eripedagoogid, sotsiaalpedagoogid, psühholoogid ja HEVKO-d. 

Projekti raames koolitatakse haridusasutuste juhte, õpetajaid ja tugispetsialiste. Laste ja peredega töötavad õpetajad ja tugispetsialistid vajavad pidevalt erinevaid koolitusi erialaste teadmiste ning oskuste omandamiseks, täiendamiseks ja hoidmiseks. Õpetajatelt ja tugispetsialistidelt eeldatakse tööülesannete täitmisel tolerantsust ja pühendumust, pingetaluvust, empaatiavõimet ja ehedust, iseseisvust otsustamisel ja vastutustunnet, samuti väga head suhtlemisoskust, koostöö ning motiveerimisvõimet. Tugiteenuste süsteem peab toetama tingimusi, et lastega töötavad spetsialistid saaksid võimalikult proaktiivselt ja professionaalselt reageerida. Toimunud on juba mitmed koolitused. Eelmise aasta oktoobrikuus kogunesid maakonna tugispetsialistid ja HEVKOd osa saama koolitusest „Rasked vestlused lapsevanemaga", mida viisid läbi Kadi Kindlam (juhtumikorraldaja, perelepitaja) ja Monika Sarapuu (juhtumikorraldaja, pereterapeut), Saaremaa Toetava Hariduse Keskusest. Liina Lokko, Varajase Kaasamise keskuse tegevjuht, on viinud läbi koolitusseminarid „Eetilised valikud kaasavas hariduses. Kuidas teha nii, et kõigil oleks pisut kergem?" Viljandimaa koolide ja lasteaedade juhtkondadele.

2024. aasta neljal esimesel kuul toimuvad koolitused maakonna õpetajatele. Omavalitsuste haridusjuhid- ja spetsialistid on välja valinud just nende piirkonna õpetajate vajadustest lähtuvalt koolitused, mis toetavad õpetajaid koolides tõhusamalt märkama õpilaste erivajadusi ning seeläbi sobivatele teenustele suunamist ja koolist väljalangevuse ennetamist.

Projekt, mille eesmärgiks oli suurendada Viljandimaa omavalitsuste võimekust pakkuda ebasoodsas olukorras olevatele lastele ja noortele tugiteenuseid, mis ennetaks nende varast haridusest väljalangemist ning edendada kaasatust hariduses, lõppeb aprillis 2024. Projekti viimasel kuul toimub Sakala Keskuses lõpuseminar, kus tehakse kokkuvõtteid projekti tegevustest ja vaadatakse tulevikku.

 

Lähemalt: HEV kompetentsikeskuse teenusmudeli väljatöötamise projekti projektijuht Krista Kalda, tel. 5422 0833, e-post: krista.kalda@viljandi.ee

 

Liina Lokko koolitus lasteaia juhtidele

Ülemaakondlikud tugispetsialistide erialagrupid

Sel sügisel loodi „HEV kompetentsikeskuse teenusmudeli väljatöötamise" projekti raames Viljandimaale ülemaakondlikud tugispetsialistide ja HEVKOde erialagrupid. Tegevust alustas kuus gruppi- logopeedid, koolide eripedagoogid, lasteaedade eripedagoogid, sotsiaalpedagoogid, psühholoogid ja HEVKO-d. Erialagrupid võimaldavad tugispetsialistidel koonduda võrgustikesse, mille raames vahetada kogemusi ja läbi viia arendustegevusi, mis tugispetsialistide ja teenuse osutamise võimekusi kogu maakonnas ühtlustavad ja arendavad.

Augustis kirjutasid linnapea Madis Timpson, Mulgi vallavanem Imre Jugomäe, Viljandi vallavanem Alar Karu, Põhja-Sakala abivallavanem Jaanus Rahula ja Viljandimaa Omavalitsuste liidu tegevdirektor Mati Toomsalu alla ühiste kavatsuste kokkuleppele hariduse tugiteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamiseks ning maakonnaüleseks arendamiseks. Selle kokkuleppega tagatakse ka edasine erialagruppide finantseerimine. Gruppide tegutsemise esimesel õppeaastal rahastatakse tegevusi Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide 2014–2021 programmist „Local Development and Poverty Reduction" rahastatavast taotlusvoorust „Integreeritud tugiteenused koolist väljalangevuse ennetamiseks".

 

Viljandimaa omavalitsused allkirjastasid ühiste kavatsuste kokkuleppe hariduse tugiteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamiseks

 

 

Viljandi Pärimusmuusika aidas toimunud kohtumisel kirjutasid linnapea Madis Timpson, Mulgi vallavanem Imre Jugomäe, Viljandi vallavanem Alar Karu, Põhja-Sakala abivallavanem Jaanus Rahula ja Viljandimaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor Mati Toomsalu alla ühiste kavatsuste kokkuleppele hariduse tugiteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamiseks ning maakonnaüleseks arendamiseks.

Lähtudes maakonna omavalitsuse poolt ühiselt läbi viidava projekti „HEV kompetentsikeskuse teenusmudeli väljatöötamine Viljandimaal" käigus teostatud analüüsidest

ja läbiviidud aruteludest viiakse ellu järgmised maakonnaülesed ja kohaliku omavalitsuse tasandi tegevused:

  • luuakse tugispetsialistidele erialagrupid ning tagatakse nende finantseerimine;
  • viiakse ellu koolitustegevused koolijuhtidele, õpetajatele, tugispetsialistidele;
  • võetakse eesmärgiks vastavalt kohaliku omavalitsuse eelarvelistele võimalustele täita puuduolevate tugispetsialistide ametikohad;       
  • luuakse KOV haridusjuhtide nõukoda.

Linnapea Madis Timpson rääkis kui oluline on, et iga noorel oleks ligipääs haridusele: „Teadmiste ning jõu ühendamine piirkonna juhtidega annab võimaluse tegeleda haridusvaldkonna kitsaskohtadega sügavamalt. Eriharidust vajavad noored on meie prioriteediks mitte ainult linnas vaid kogu maakonnas." Eelnevalt on projekti käigus valminud HEV kompetentsikeskuse teenusmudel, kus on kaardistatud Viljandimaa haridusvaldkonna tugiteenuste hetkeseis ja peamised väljakutsed. Kirjeldatud ideaalmudeli kohaselt on tulevikus kõik tugiteenused koondatud maakonnaülesesse kompetentsikeskusesse.

Projekti toetatakse 100% Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide 2014–2021 programmist „Local Development and Poverty Reduction" rahastatavast taotlusvoorust „Integreeritud tugiteenused koolist väljalangevuse ennetamiseks". Projekti elluviijaks on Viljandi Linnavalitsus, projekti partnerid on Viljandi vald, Mulgi vald ja Põhja-Sakala vald.

 

Loe lähemalt projekti kohta: https://www.viljandi.ee/hev_kompetentsikeskus

Täpsem info: Krista Kalda, e-post: krista.kalda@viljandi.ee, telefon 5422 0833

Hariduslike erivajadustega laste toetamine Viljandi maakonnas

Eelmise aasta juunis alustas Viljandimaal maakonna kõiki omavalitsusi hõlmav kaheaastane projekt, mille eesmärk on välja töötada haridusliku erivajadusega (HEV) õppijatele suunatud tugiteenuste terviknägemus maakonnas. Samuti on projekti eesmärk pakkuda tugiteenuseid, mis ennetavad varast haridusest väljalangemist ning edendavad kaasatust hariduses.

Oktoobris kuulutas Viljandi linnavalitsus välja hanke „HEV kompetentsikeskuse teenusmudeli väljatöötamine", mille võitis OÜ Cumulus Consulting. Teenusmudeli väljatöötamine kestis viis kuud. Selle aja jooksul  koguti ja analüüsiti Eesti Hariduse Infosüsteemi ja tugispetsialistide esitatud andmeid, viidi läbi seminare ja arutelusid, nii ülemaakondlikult, kui ka igas omavalitsuses eraldi. Projekti tegevustesse ja mudeli väljatöötamisse kaasati haridusvaldkonna abilinnapea, abivallavanemad, omavalitsuste haridusspetsialistid,  sotsiaalvaldkonna- ja lastekaitse spetsialistid, koolide ja lasteaedade tugispetsialistid ja hariduslike erivajadustega laste õppe koordinaatorid ning maakonna haridusasutuste juhid.

18. mail toimus Viljandis projekti vaheseminar, kus Cumulus Consulting tutvustas valminud teenusmudelit ning andis ülevaate ülevaade haridusvaldkonna tugiteenuste hetkeseisust ja peamistest väljakutsetest Viljandimaal. Tutvustati kokkulepitud tegevuste kirjeldust, millised suunad võetakse maakonnaüleselt ja millised iga omavalitsuse puhul eraldi. Kirjeldati ära ka ideaalmudel ehk olukord, kui kõik tegevused oleksid koondatud ühte maakonnaülesesse kompetentsikeskusesse.

Peamised kitsaskohad, mis aruteludest selgusid, olid varane märkamine ja sekkumine. Samuti on maakonna lasteaedades puudu logopeedidest ja eripedagoogidest, mis tähendab, et erivajadused võivad jääda piisava tähelepanuta ning surve nendega tegeleda kandub edasi koolidele. Samuti toodi kitsaskohtadena välja, et toevajadusega laste arv on koolides kiiresti kasvanud, kuid tugispetsialiste on liiga vähe; tugiteenuste arendamine maakonna omavalitsustes on killustunud; toevajadusega laste koole Viljandi maakonnas on liiga palju.  Kuigi maakondlikus vaates on vajalikud erinevate vajadustele vastavad erikoolid, kulub hetkel liialt palju ressurssi nelja kooli kinnisvarale. Ideaalis võiks olla kõik tuge vajavate lastega koolid ühisel pidamisel, kuid see eeldab riigi ja omavalitsuste vahelist kokkulepet.

Viljandi linnas on 2018. aastast kõik lasteaedade ja koolide tugispetsialistid koondunud Viljandi Tugikeskuse koosseisu. Teenusmudelist tulenevalt võiks sellised tugikeskused olla ka Mulgi vallas, Põhja-Sakala vallas ja Viljandi vallas. Soovitus on luua vallaülene tugiteenuste keskus, mille koosseisus on kõik tugispetsialistid, kes igapäevaselt töötavad konkreetsete haridusasutuste juures. Selline mudel võimaldab välja arendada ühtsed värbamis- ja arendustegevused ning ühised koolitused.

Üks ülemaakondlik tegevus, mis projekti raames ellu rakendatakse, on tugispetsialistide eraialagrupid, mis võimaldavad vahetada kogemusi ja läbi viia arendustegevusi. Seesugused grupid aitavad ühtlustada ja arendada teenuse osutamise võimekust. Sügisel alustab tegevust kuus eralagruppi: logopeedid, koolide eripedagoogid, lasteaedade eripedagoogid, sotsiaalpedagoogid, psühholoogid ja hariduslike erivajadustega laste õppe koordinaatorid.

Mihkel Laan ja Kersten Kattai Cumulus Consultingust kommenteerivad: "Mida varem lapsele vajalik tugi tagatakse, seda paremad on tulevikuväljavaated nii lapse, pere kui ka kogu haridussüsteemi jaoks. See eeldab kõigilt partneritelt pingutamist ning panustamist nn varajasse märkamisse. Tõhusam koostöö ja sünergia Viljandi maakonnas on hädavajalikud, et ühtlustada pakutavate teenuste taset ning leida lastest lähtuvaid lahendusi, mis on tihti omavalitsuste piire ületavad. Praktikas on suurtest sõnadest ja mahukatest raportitest olulisem konkreetsete sammude seadmine ning nende ellu viimine. Käesoleva projekti lõpptulemusena on praktilised sammud nii maakonnatasandil kui ka omavalitsustes maha märgitud ning juba lähiaasta näitab, kuidas nende realiseerimine õnnestub".

Antud projekt kestab veel ühe aasta. Selle raames toimuvad tugispetsialistide erialagruppide algatamine ja koolitused lasteaedade ja koolide juhtidele, tugispetsialistidele ning õpetajatele.

Täismahus teenusmudeliga on võimalik tutvuda Viljandi linna kodulehel, viljandi.ee/hev_kompetentsikeskus.

HEV kompetentsikeskuse teenusmudeli väljatöötamise hanke tulemused

 

4. oktoobril kuulutas Viljandi linnavalitsus välja hanke „HEV kompetentsikeskuse teenusmudeli väljatöötamine", et leida hariduslike erivajadustega laste ja õpilaste tarbeks kompetentsikeskuse teenusmudeli looja. Selle tulemusena luuakse üks Viljandimaa omavalitsuste ülene koostöömudel, kus on lahti kirjutatud teenusmudeli kirjeldus, toimimise ülevaade, teenuse osutamise mahud ja viisid, teenuse osutamiseks vajaliku personali koosseis, personali kompetentsid, mõõdikud teenusmudeli efektiivsuse ja pakutavate teenuste kvaliteedi hindamiseks, HEV kooli/koolide toimimine - õppe pakkumise viisid ja metoodika.

Novembri lõpus valis projekti hankekomisjon teenusemudeli väljatöötamise läbiviijaks OÜ Cumulus Consulting, kes peab hanke tingimustest ja projekti ajakavast lähtuvalt võimaliku mudeli esitama Viljandi linnavalitsusele 2. maiks 2023.

Cumulus Consultinguga sõlmitud hankelepingu elluviimise tulemusel on Viljandi maakonnas Viljandimaa toe vajadusega lastele ja nende peredele terviklik ja ühise eesmärgi nimel töötav haridus-, sotsiaal- ja tervishoiu valdkonna tugi- kompetentsikeskus, kus töötavad vastava pädevusalase väljaõppe saanud spetsialistid.

Selle eesmärgi saavutamiseks kogutakse ja analüüsitakse EHISe ja tugispetsialistide andmeid, viiakse läbi koosloome seminare ja arutelusid. Kohtutakse nii iga omavalitsusega eraldi, kui ka kõigiga koos.

Projekti tegevustesse ja mudeli väljatöötamisse kaasatakse KOV-ide haridusspetsialistid,  sotsiaalvaldkonna- ja lastekaitse spetsialistid, koolide ja lasteaedade tugispetsialistid, maakonna haridusasutuste juhid (s.h Ämmuste, Lahmuse ja Jaagu Lasteaed-Põhikool) ja nende asutuste õpetajate ja/või teiste koolitöötajate esindajad.

 

Lähemalt: HEV kompetentsikeskuse teenusmudeli väljatöötamise projekti projektijuht Krista Kalda, tel. 5422 0833, e-post: krista.kalda@viljandi.ee

Eile toimus Sakala keskuses HEV kompetentsikeskuse teenusmudeli väljatöötamise projekti avasündmus

Eile, 22. septembril toimus Sakala keskuses projekti „HEV kompetentsikeskuse teenusmudeli väljatöötamine tugiteenuste pakkumiseks Viljandi maakonnas" avaseminar.  Sündmuse eesmärk oli tutvustada asjaosalistele projekti ja arutada üheskoos HEV (hariduslik erivajadus) kompetentsikeskuse projekti hanke lähteülesande üle.

Selle aasta juunis alustas Viljandimaal maakonna kõiki omavalitsusi hõlmav kaheaastane projekt, mille eesmärk on töötada välja haridusliku erivajadusega (HEV) õppijatele suunatud tugiteenuste terviknägemus maakonnas. Samuti suurendada Viljandimaa omavalitsuste võimekust pakkuda ebasoodsas olukorras olevatele lastele ja noortele tugiteenuseid, mis ennetavad nende varast haridusest väljalangemist ning edendavad kaasatust hariduses.

Tänasel avasündmusel tutvustasid seda projekti osalejatele linnavalitsuse haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido ja projektijuht Krista Kalda.

Tiivi Tiido sõnul on see projekt oluline kogu maakonda hõlmavas haridusvaldkonna arendamise küsimuses, et toetada lapsi ja peresid, kes vajavad hariduslikku tuge. „Muutuvas ajas on oluline plaanide seadmisel olla  innovaatiline ja avatud aruteludele erinevate võimaluste leidmisel. Meil ei ole täna valmis plaani ja mudelit. See projekt on hea võimalus teadmuspõhiselt analüüsida ja mõelda kas on vaja ja kuidas saaksime Viljandi maakonnas oma kompetentse võimalikult parimal moel rakendada," ütles haridus- ja kultuuriameti juhataja, „Teenusmudeli valmimisel ja piloteerimisel saame teha edasist analüüsi ja arutada omavalitsustega, kuidas minna edasi. Piiratud ressursside tingimustes on ühine koostöö ja erinevate lahenduste leidmine parima tulemuse nimel võtmetähtsusega."

Haridus- ja Teadusministeeriumi kaasava hariduse nõunik Piret Liba tutvustas sündmusel riiklike suundi kaasava hariduse rakendamisel. Liba tõi oma ettekandes välja, mis on kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks riigi tasandil tehtud, millised on riigi sihid ja eesmärgid ning milline on tugiteenuste kättesaadavus Eestis.

Veebi vahendusel tutvustasid Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse direktor Kaire Kiil, õppejuht Lembi Ratas, sotsiaalteenuste osakonna juhataja Janne Tamm ning haridusteenuste osakonna juhataja Gabriela Rooso kolme iseseisva tuge vajavate lastega tegeleva asutuse üheks asutuseks ühendamisest Saaremaal.

Tartu Ülikooli programmijuht Pille Häidkind rääkis aga sellest, kuidas Tartu Ülikoolis eripedagooge ja logopeede välja õpetatakse, seda nii bakalaureuse- kui magistriõppe tasemel.

Ettekannetele järgnesid arutelud, kus osalejaid said gruppides arutada selle üle, millised on peamised probleemid, mida sellise kompetentsikeskuse loomine lahendaks ning miks see oluline on. Samuti selle üle, mida on vaja, et soovitud tulemuseni jõuda ehk milline peaks olema teenusmudeli väljatöötamise lähteülesanne.

Projekti avasündmusest võtsid osa Viljandimaa koolijuhid, omavalitsusjuhid, HEV koordinaatorid, tugispetsialistid ja haridusspetsialistid. Kokku oli sündmusel 50 inimest Viljandi linnast, Viljandi vallast, Mulgi vallast ja Põhja-Sakala vallast.

Avaseminarilt saadud sisendi põhjal paneb Viljandi linnavalitsus kokku HEV kompetentsikeskuse teenusmudeli hanke. Hange plaanitakse välja kuulutada oktoobri alguses ning tulemused saad järgmise aasta mais. Sellele järgneb järgmise aasta teises pooles ka projekti piloteerimine koolides ja lasteaedades.

Projekti toetatakse täies ulatuses Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide 2014–2021 programmist „Local Development and Poverty Reduction" rahastatavast taotlusvoorust „Integreeritud tugiteenused koolist väljalangevuse ennetamiseks".

Projekti elluviijaks on Viljandi linnavalitsus, projekti partnerid on Viljandi vald, Mulgi vald ja Põhja-Sakala vald.

 

Lähemalt: HEV kompetentsikeskuse teenusmudeli väljatöötamise projekti projektijuht Krista Kalda, tel. 5422 0833, e-post: krista.kalda@viljandi.ee