Üldinfo

Ehitusluba ja ehitusteatis

Kõik teatised ja loataotlused (ehitus- ja kasutusload, ehitusteatised, projekteerimistingimused) tuleb esitada läbi riikliku ehitisregistri, kus toimub ka vastavate dokumentide menetlemine.

Ehitusseadustiku järgsed toimingud sõltuvad ehitatava hoone suurusest, asukohast, naaberehitistest ja paljudest muudest tingimustest. Ehitusluba antakse ehitusprojekti alusel ning see on kohustuslik hoonetele, mis on 0-60 m² ja üle 5 m kõrged ning hoonete, mis on üle 60 m² ehitusaluse pinnaga ja rajatiste püstitamisel. Samuti tuleb taotleda ehitusluba, kui laiendatakse ehitist üle 33% olemasolevast mahust. Ehitusluba tuleb taotleda ka ehitusloakohustuslike hoonete lammutamisel. Ehitusloa kehtivusaeg on uue seadustiku kohaselt viis aastat, aga kui ehitamisega on juba alustatud, kehtib luba seitse aastat.

Täpsemalt saab tingimustest teada Ehitusseadustikust.

Kui hoonete püstitamiseks on vajalik ehitusluba, tuleb koostöös arhitektuuriametiga selgitada, kas ehitusprojekti koostamise aluseks on olemas detailplaneering. Detailplaneering peab olema kooskõlas linna üldplaneeringuga. Kui detailplaneering on vanem kui 5 aastat, on vajalik taotleda projekteerimistingimused.

Tabel ehitusteatise, ehitusprojekti ja ehitusloa kohustuslikkuse kohta

Lähemalt: projektide ja järelvalveteenistuse juht Hans Priks, tel. 435 4741, e-post: hans.priks@viljandi.ee.

Kasutusluba ja kasutusteatis

Kui hoone on valmis, tuleb ehitisregistris esitada kasutusloa taotlus või kasutusteatis. Seejärel peavad valminud ehitise üle vaatama linnavalitsuse, päästeameti  ja teiste järelevalvet teostavate asutuste töötajad. Kui järelevalveametnikel ehitise kohta märkuseid ei ole, väljastab linnavalitsus kasutusloa.

Ebaseadusliku ehitamise eest teeb vastav ametnik omanikule ettekirjutuse või määrab rahatrahvi.

Tabel kasutusteatise, ehitusprojekti ja kasutusloa kohustuslikkuse kohta