Viljandi linna üldplaneering 2010

Viljandi linna üldplaneering 2010 kehtestati Viljandi Linnavolikogu 30.06.2010 otsusega nr 71.

Üldplaneering on strateegiline planeerimisdokument, mille eesmärk on luua ja korrastada linna elukeskkonda, näha ette võimalused Viljandi tasakaalustatud ja säästvaks arenguks linnana, kus on soodne keskkond majandustegevuseks ning inimeste sotsiaalsete ja kultuuriliste vajaduste rahuldamiseks.

Üldplaneeringuga on määratud maa-alade juhtfunktsioonid, käsitletud linna liikluskorraldust, haljasalasid ja ühiskondlike hoonete paigutamise põhimõtteid. Planeeringuga on määratud miljööväärtuslikud hoonestusalad, väärtuslikud haljasalad ja maastiku üksikelemendid ning seatud nende kaitse eesmägid ja kasutustingimused. Välja on toodud linnaruumiliselt olulised investeeringute objektid ja piirkonnad, kus toimuvad järmistel aastakümnetel linnaruumilised muutused, eesmärgiga tõsta olemasoleva linnaruumi kasutusefektiivsust ja ruumilist kvaliteeti.

Vastavalt üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandele on üldplaneeringuga kavandataval mitmeid positiivseid mõjusid erinevates eluvaldkondades.

Põhilahenduse seletuskiri 30.06.2010

Viljandi linna üldplaneeringu 2010 põhilahenduse joonised

1. Juhtfunktsioonid 30.06.2010

2. Tänavad

3. Jalgrattateed, pargid ja avalikud ehitised

4. Miljööalad

5. Investeeringud

6. Tehnovarustus

7. Kitsendused

 

Menetluse info

ÜP ja KSH algatamine: Viljandi Linnavolikogu 25.05.2001 otsus nr 74

Vastuvõtmine: Viljandi Linnavolikogu 27.08.2008 otsus nr 267

Avalik väljapanek: 19.09.2008

Avalik arutelu: 17.11.2008 kell 16.00

Heakskiitmine: Rahandusministeeriumi Regionaalhalduse osakond, Viljandi Maavanema 21.06.2010 kiri nr 382

ÜP kehtestamine ja KSH aruande kinnitamine: Viljandi Linnavolikogu 30.06.2010 otsus nr 71

 
Viljandi üldplaneeringul on veebirakendus, kus on üldplaneering on aktualiseeritud muudatustega, mis on sisse viidud üldplaneeringut muutvate kehtestatud detailplaneeringute alusel.

 

Viljandi linna üldplaneeringu lähtejoonised

Linnalised kooslused

Elanikkond

Kultuurikaitse

Haridus

Maaomand

Sihtotstarve

Enne 30.06.2010 kehtinud üldplaneering

Vaba aeg

Tänavad

Kaugküte ja gaas

Elektrivõrk

Sidevõrk

Kanalisatsioon

Veevarustus

Ehitusgeoloogia

Veed

Reljeef

Kliima

Biotoobid

Vaated

Üldplaneeringu Kaust II-Lähtesituatsioon on alla laetav siin

 

Üldplaneeringu ülevaatamine 

Viljandi Linnavolikogu andis 26.05.2022 otsusega nr 59 „Viljandi linna üldplaneeringu ülevaatamise tulemuste kinnitamine" kehtivale Viljandi linna üldplaneeringule hinnangu ja otsustas, et vajalik on uue üldplaneeringu koostamine.

Dokumendi LINK