Hooldekodusse paigutamine

7.05.24

 

Kirjeldus

Teenust on õigustatud taotlema täisealine isik:

  • kelle Eesti Rahvastikuregistrijärgne elukoht on Viljandi linn ja;

  • kes vajab east või terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt ööpäevaringselt kõrvalabi igapäevaeluks vajalike tegevuste elluviimisel ja kelle iseseisev toimetulek igapäevastes kodustes tingimustes ei ole võimalik ning seda ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

 

Alates 01.07.2023 osaleb Viljandi Linnavalitsus väljaspool kodu viibiva isiku üldhooldusteenuse rahastamisel järgmiselt:

  • hooldusteenust vahetult osutavate hooldustöötajate ja abihooldustöötajate kulude tasumisel kuni 500 euroga (üldhooldusteenust osutava asutuse hinnakirja alusel hoolduskomponendi summa ulatuses, kuid mitte rohkem kui 500 eurot);

  • väiksema sissetulekuga isiku hüvitis. Kui teenuse saaja sissetulek on madalam kui Statistikaameti avaldatud eelarveaastale eelnenud aasta teise kvartali keskmise vanaduspensioni suurus, hüvitab omavalitsus puudujääva osa kuni inimese sissetuleku ja keskmise vanaduspensioni vaheni.

  • kohaliku omavalitsuse poolne lisarahastus, kui isikul puuduvad endal võimalused teenuse tagamiseks või kellel puuduvad seadus- ja lepingujärgsed ülalpidamiskohustusega isikud (edaspidi ülalpidajad) või kellel on ülalpidajad, kuid kes oma vähekindlustatuse tõttu ei ole võimelised teenust tagama. Ülalpidamist on kohustatud andma täisealised esimese astme ülenejad (vanemad) ja alanejad (lapsed) sugulased, abikaasa. Enam infot ülalpidamiskohustuse kohta SIIT.

Teenust vajava isiku võimetusel taotlust esitada esitab taotluse koos dokumentidega ülalpidaja. Ülalpidajate puudumisel ja teenust vajava isiku võimetusel avaldust esitada, teeb spetsialist kättesaadavate dokumentide alusel linnavalitsusele ettepaneku teenuse rahastamise kohta.

Igal omavalitsustel on õigus kehtestada hoolduskuludele piirmäär, mis peab tagama inimesele teenuse kättesaadavuse vähemalt mõnes hooldekodus. Piirmäär ei saa olla nii madal, et üheski hooldekodus pole selliste hoolduskuludega teenust võimalik saada. Samas ei pea piirmäär katma hoolduskulusid igas hooldekodus. Inimene peab hooldekodu valikul sellest lähtuma ja tegema valiku arvestades ka iseenda ja ülalpidajate maksevõimekust.

Viljandi Linnavolikogu 28.09.2023 otsus nr 147 "Hooldustöötajate ja abihooldustöötajate kulude määra kehtestamine" punkt 1 kohaselt on ette nähtud kulude tasumise piirmäär 500 eurot.

Joonis. Hooldekodu teenuskoha maksumuse jagunemine

Enam infot hooldusreformi kohta:

Toetuse suurus

Teenuse rahastamise, sellest keeldumise, selle lõpetamise või rahastuse suuruse jaotumise kohta teeb sotsiaalkomisjon ettepaneku linnavalitsusele 10 tööpäeva jooksul peale nõutud dokumentide esitamist. Lõpliku otsuse teeb Viljandi Linnavalitsus.

Õigusaktid

Viljandi Linnavolikogu 26.11.2020 määrus nr 93 ,,Üldhooldusteenuse osutamise ja rahastamise kord''

Viljandi Linnavolikogu 28.09.2023 otsus nr 147 "Hooldustöötajate ja abihooldustöötajate kulude määra kehtestamine"

Kontaktisik

Täisealiste heaolu teenistuse spetsialist

Jaanika Ritval

e-post: jaanika.ritval@viljandi.ee

telefon: +372 435 4758; +372 5193 8320

Toetuse taotlemine

Vajalikud sammud

Kõige aluseks on inimese seisundi hindamine – kas abi on paremini tagatud koduste teenustega või ööpäevaringselt hooldekodus elades. Selle jaoks tuleb kõigepealt pöörduda kohalikku omavalitsusse, kes hindab abivajaduse.

Lisateabe saamiseks pöörduge Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametisse aadressil Johan Laidoneri plats 5a.

Vastuvõtt: E 9-11.30 ja N 14-18

Vajaminevad dokumendid

  • esita taoltus läbi Spoku e-teenuste SIIT

  • vabas vormis avaldus hooldustöötajate ja abihooldustöötajate kulude piirmäära ulatuses rahastuse saamiseks.

  • Juhul, kui eakas ei suuda koos lähedastega tasuda omaosalust, siis tuleb esitada vabas vormis avaldus (võimalik on kasutada ka ettevalmistatud avalduse vormi: PDF RTF)

  • Juhul, kui soovitakse lisatoetust omaosaluse katmiseks tuleb esitada ülalpidamiskohustusega (kes soovivad lisarahastust) ja hooldusteenusel viibiva isiku kuue kalendrikuu netosissetulekuid ja väljaminekuid tõendavad dokumendid (k.a pangakontode väljavõtted taotluse esitamise kuupäeva seisuga).

  • hooldusteenusel viibiva isiku tervislikku seisundit ja hooldusvajadust tõendavad dokumendid.

Tulemus

Otsus teenuse rahastamise, sellest keeldumise, selle lõpetamise või rahastuse suuruse jaotumise kohta.

Otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada 30 päeva jooksul, arvestades päevast, millal isik sai või oleks pidanud otsusest teada saama:

1) vaie Viljandi Linnavalitsusele aadressil viljandi@viljandi.ee või Linnu tn 2, 71020 Viljandi;

2) kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil tmktartu.menetlus@kohus.ee või Kalevi tn 1, 51010 Tartu.