TEADMISEKS TAOTLEJALE:

Viljandi Linnavolikogu 26.05.2016 määruse nr 89 „Reservfondi kasutamise kord" § 2 lõike 2 alusel võib reservfondist teha eraldisi ootamatute ja üldjuhul ettenägematute põhitegevuse kulude katmiseks, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha ja eelarvesse planeerida, sealhulgas:

 1. suurema kahju vältimise eesmärgil avariiliste olukordade kõrvaldamiseks;
 2. arvestuslike kulude katmiseks summas, mis ületab linnaeelarves kavandatud kulusid ja mille tegemise kohustus tuleneb otseselt riigi või linna õigusaktidest;
 3. erakorraliste saavutuste eest premeerimiseks;
 4. linnaeelarve koostamisel mittearvestatud välisabist või laenulepingust linnale tulenevate kohustustega seotud täiendavate kulude katmiseks;
 5. esitatud projektide rahastamistaotluste rahuldamisel linna oma- ja kaasfinantseerimise kohustuse täitmiseks;
 6. rahaliste garantii- ja kinnituskirjade tagatiseks;
 7. eelarveaasta kestel volikogu otsusega moodustatavate ametiasutuste või nende struktuuriüksuste finantseerimiseks;
 8. hüvitise maksmiseks teenistusest vabastamisel juhul, kui eelarve koostamisel ei olnud võimalik ette näha ametiasutuse või hallatava asutuse likvideerimist või töötajate koosseisu muutmist või kui ametiasutuse või hallatava asutuse eelarves ei olnud selleks piisavalt vahendeid.


Viljandi Linnavolikogu 26.05.2016 määruse nr 89 „Reservfondi kasutamise kord" § 2 lõike 3 alusel ei ole reservfondist lubatud teha eraldisi isikutele:

 1. kellele on taotluse esitamise aastaks Viljandi linnaeelarvest määratud tegevus- või projektitoetus, välja arvatud suurema kahju vältimise eesmärgil avariiliste olukordade kõrvaldamiseks vahendite taotlemisel;
 2. kellel on taotluse esitamise ajal või eraldise väljamaksmise ajal rahalisi võlgnevusi linna ees;
 3. kellel on taotluse esitamise ajal või eraldise väljamaksmise ajal Maksu- ja Tolliameti andmetel maksuvõlgnevused või kelle maksuvõlad pole ajatatud;
 4. kellel on linnalt saadud varasemate eraldiste või toetuste kasutamise aruanded nõuetekohaselt esitamata.


Reservfondist eraldatud vahendite väljamakse aluseks on linnavalitsuse korraldus ja lepingut ei sõlmita. Eraldis kantakse taotleja arvelduskontole 10 kalendripäeva jooksul linnavalitsuse vastava korralduse jõustumisest.

Taotluse esitamisega seonduvate küsimustega saate pöörduda Rahandusameti juhataja Kadri Küti poole - email: kadri.kutt@viljandi.ee.

_____________________________

Reservfondist raha taotlemiseks on võimalik täita allpool kajastatud veebivorm, aga taotluse võite esitada ka e-kirjaga aadressile viljandi@viljandi.ee, täites vormi eraldi failina:

Viljandi linnaeelarve reservfondist raha eraldamise taotlus PDF või RTF    
Reservfondist eraldatud raha kasutamise aruanne XLS    

 

 Allpooltoodud veebivormi abil avalduse täitmiseks tuleb eelnevalt sisse logida!
You need to log in to perform this action!