Lasteaialaste toitlustamise toetus

03/07/24
 

Kirjeldus

Lasteaialaste toitlustamise toetust on õigus saada:

  • perel rahvastikuregistrijärgne elukoht on Viljandi linn;
  • perel, kelle kolme eelneva kuu keskmine netosissetulek peale eluasemekulude maha arvamist on ühe liikme kohta kuus väiksem kui Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kahekordne toimetulekupiir (esimesele pereliikmele 400 eurot, igale järgnevale  täisealisele liikmele 320 eurot ja igale alaealisele liikmele 480 eurot). 
  • Eluasemekulude arvestamise aluseks on sotsiaalhoolekande seaduses välja toodud toimetulekutoetuse arvestamise alused.

Toetuse suurus

Toetuse suurus kujuneb toitlustusfirma poolt esitatud arvete põhjal.

Õigusaktid

Viljandi Linnavolikogu 22.02.2018 määrus nr 13  ,,Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord''

Kontaktisik

Täisealiste heaolu teenistuse spetsialist
Gaide Mikkor
e-post: gaide.mikkor@viljandi.ee
telefon: +372 435 4761; +372 5368 2821

 

Toetuse taotlemine

Vajalikud sammud

Toidutoetuse saamiseks tuleb avaldused esitada igal aastal 20. aprilliks, 20. augustiks ja 20. detsembriks. Hilinenud või ilma vajalike lisadokumentideta (avalduse esitamise eelse kolme kalendrikuu kontode väljavõtted kõikide leibkonnaliikmete kohta ja kolme kuu eluasemekulude arved) avaldused läbivaatamisele ei kuulu.


Avaldus koos lisadokumentidega esitada Viljandi Linnavalitsuse sotsiaalametile aadressil Johan Laidoneri plats 5a, ruum 1.

Vastuvõtt: E 9.00-11.00; T, N 14.00-16.00

Vajaminevad dokumendid

  • esita taoltus läbi Spoku e-teenuste SIIT

  • avaldus: PDF, RTF;
  • kõikide leibkonnaliikmete kolme eelneva kuu pangakonto väljavõtted ja eluasemekulude arved.

Tulemus

Toetus kantakse arve alusel toitlustusfirmale. Avalduse mitterahuldamise korral teavitatakse avaldajat otsusest 30 päeva jooksul.

 

Otsusega mittenõustumisel on taotlejal õigus esitada 30 päeva jooksul, arvestades päevast, millal isik sai või oleks pidanud otsusest teada saama:

1) vaie Viljandi Linnavalitsusele aadressil viljandi@viljandi.ee või Linnu tn 2, 71020 Viljandi;

2) kaebuse Tartu Halduskohtule aadressil tmktartu.menetlus@kohus.ee või Kalevi tn 1, 51010 Tartu.