Uudised ja teated

« Back

Viljandi Linnavalitsuse istungil 14.11.2022

Sotsiaalküsimustes otsustati:

 • volituse andmine piiratud teovõimega isiku nimel asjade ajamiseks ja arvelduskonto kasutamiseks ja käsutamiseks kahel juhul;
 • eaka hoolduskuludes osalemine;
 • sotsiaaleluruumi üürilepingu pikendamine, sotsiaaleelarvest toetuse määramine;
 • kehtestada alates 1. jaanuarist 2023 Viljandi Päevakeskuse sotsiaalteenuste hinnad järgmiselt:
 1. koduteenuste hinnad registrijärgselt Viljandi linnas elavale kõrvalist abi vajavale täisealisele isikule:

  koduteenuse ühe tunni hinnaks ilma isikuabita 5 eurot
  koduteenuse ühe tunni hinnaks koos isikuabiga 7 eurot
   
 2. koduteenuste hinnad Viljandi linnas elavale, kuid Eesti Rahvastikuregistri järgselt teise kohaliku omavalitsuse üksuse kõrvalist abi vajavale täisealisele isikule:

  koduteenuse ühe tunni hinnaks ilma isikuabita 14 eurot;
  koduteenuste ühe tunni hinnaks koos isikuabiga 20 eurot.
   
 3. saunateenuse sooduspileti hinnaks 4 eurot ja täispileti hinnaks 8 eurot. Saun on tööpäeviti avatud neljapäeviti ja reedeti.
   
 4. sotsiaaltransporditeenuse hinnad alljärgnevalt:

  Viljandi linna piires (ka SA Viljandi Haigla) üks sihtpunkt pensionäridele ja puuetega inimestele 5 eurot, iga lisanduv sihtpunkt 2 eurot. Väljaspool Viljandi linna sõidud pensionäridele ja puuetega inimestele 0.5 eurot/km, ooteaeg alates teisest tunnist 5 eurot tund, linna asutustele ja ametitele, linnaga seotud ühendustele ja MTÜ-dele ning teistele omavalitsustele sotsiaalteenuse osutamise eesmärgil 0.95 eurot/km.
   
 5.  varjupaigateenuse hinnad alljärgnevalt:

  Vältimatu sotsiaalabi teenusena (üldjuhul üks öö) on varjupaigateenus isikutele tasuta.

  Varjupaiga öömajateenuse eest tasuvad isikud, kelle Eesti Rahvastikuregistri järgne elukoht on Viljandi linn või kellel puudub registris elukoht, 3 eurot üks öö. Rahvastikuregistri järgselt väljaspool Viljandi linna registreeritud isikud tasuvad varjupaigateenuse eest 15 eurot öö, juhul kui isikud on teenusel ühes kuus üle ühe öö.

  Varjupaiga ööpäevase (mitu ööd) teenuse eest tasuvad isikud, kelle Eesti Rahvastikuregistri järgne elukoht on Viljandi linn, 6 eurot üks ööpäev. Rahvastikuregistri järgselt väljaspool Viljandi linna registreeritud isikud tasuvad varjupaigateenuse eest 30 eurot ööpäev.

  Isikud, kelle Eesti Rahvastikuregistri järgne elukoht on Viljandi linn, tasub põhjendatud vajadusel ja sotsiaaltöötaja ettepanekul teenuse eest linnavalitsus. Teenuse saamiseks esitab isik sotsiaalametile vormikohase avalduse ning lisab juurde kolme eelneva kuu sissetulekuid tõendavad dokumendid.

  Isikud, kelle Eesti Rahvastikuregistri järgne elukoht on registreeritud väljaspool Viljandi linna ja kes ei ole võimelised ise teenuse eest maksma tasub teenuse eest isiku elukohajärgne omavalitsus (sotsiaalhoolekande seadus § 5 lg 3). Teenuse saamiseks esitab isik sotsiaalametile vormikohase avalduse. Otsus tehakse kooskõlastatult isiku elukohajärgse omavalitsusega.

 

 • muuta Viljandi Linnavalitsuse 04.10.2021 määruse nr 38 „Viljandi Päevakeskuse põhimäärus" paragrahv 7 lõike 5 punkti 1 sõnastades see järgmiselt:

1) osutab linna elanikele sotsiaalteenuseid (sh erihoolekandeteenuseid - igapäevaelu toetamise teenus, toetatud elamise teenus, töötamise toetamise teenus), saunateenust, eakate huvitegevust jms;

 • koondada Viljandi Päevakeskuse struktuurist alates 1. jaanuarist 2023 a. 1,0 mängutoajuhi ametikoht;
 • tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavalitsuse 14.01.2019 korralduse nr 30 „Viljandi Päevakeskuse perelepitusteenuse hinna kehtestamine" korraldus;
 • kehtestada Viljandi Päevakeskuse tugispetsialistide teenuse hinnad järgmiselt:

1. Viljandi linna munitsipaalkoolidele- ja lasteaedadele on Viljandi Päevakeskuse laste ja perede tugikeskuse (edaspidi tugikeskus) tugispetsialistide teenused tasuta.
2. Eelkooliealistele lastele, kelle registrijärgne elukoht on Viljandi linn ja kes ei käi lasteaias, on tugikeskuse tugispetsialistide teenused tasuta.
3. Viljandi linna territooriumil tegutsevatele erakoolidele on tugikeskuse tugispetsialistide teenused tasulised hinnaga 70 eurot tund.

Lähemalt: sotsiaalameti juhataja Livia Kask, telefon 435 4766, e-post livia.kask@viljandi.ee

 

Haridus- ja kultuuriküsimustes otsustati:

 • tunnistada riigihanke „HEV kompetentsikeskuse teenusmudeli väljatöötamine" edukaks pakkujaks enim väärtuspunkte saanud OÜ CUMULUS CONSULTING pakkumus kogumaksumusega 68 100 eurot;
 • kinnitada Viljandi Jakobsoni Kooli siseujula kasutamise tasumäärad järgmiselt:
 1. Ühe tunni pääse täiskasvanule                                                                      4,00 eurot
 2. Ühe tunni pääse õpilasele, üliõpilasele, pensionärile ja puudega isikule     3,00 eurot
 3. Ühe tunni pääse õpilasele, üliõpilasele, pensionärile ja puudega isikule     2,00 eurot
  hommikul (tööpäeviti kell 06.30-07.30)
 4. Ühe tunni pääse koos sauna kasutamisega                                                   6,00 eurot
 5. Ühe tunni pääse koos sauna kasutamisega õpilasele,                                   5,00 eurot
  üliõpilasele, pensionärile ja puudega isikule
 6. Viie korra abonement (a üks tund) täiskasvanule                                         15,00 eurot
 7. Viie korra abonement (a üks tund) täiskasvanule koos                                21,00 eurot
  sauna kasutamisega
 8. Viie korra abonement (a üks tund) õpilasele, üliõpilasele,                           10,00 eurot
  pensionärile ja puudega isikule
 9. Viie korra abonement (a üks tund) õpilasele, üliõpilasele,                           15,00 eurot
  pensionärile ja puudega isikule koos sauna kasutamisega
 10. Üks rada üheks tunniks (radade kaupa ujula kasutus                                   20,00 eurot
  Viljandimaal tegutsevatele haridusasutustele õppetöö

läbiviimise eesmärgil)

 1. Üks rada üheks tunniks ujumise algõpetuse läbiviimiseks                          20,00 eurot
  (radade kaupa ujula kasutus Viljandimaal tegutsevatele                           
  haridusasutustele õppetöö läbiviimise eesmärgil)
 2. Algõpetuse instruktor üheks tunniks                                                            34,00 eurot
 3. Üks tund sauna kasutamist                                                                           5,00 eurot
 4. Ühe tunni pääse vesivõimlemisel                                                                  5,00 eurot
 5. Nimeline ujula hooajapääse füüsilisele isikule (septembrist juunini)          140,00 eurot
 6. Nimeline ujula hooajapääse füüsilisele isikule koos sauna kasutamisega   260,00 eurot

(septembrist juunini)

 1. Viljandi Jakobsoni Kooli ujumisringi õppetasu ühes kalendrikuus             20,00 eurot

 

Lähemalt: haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido, telefon 5273780, e-post tiivi.tiido@viljandi.ee

 

Rahandusküsimustes otsustati tunnistada lootusetuteks võlgnevusteks hoolduskulude võlg summas 9 917,01 eurot kohtuotsuse alusel, hoolduskulude võlg summas 9 917,01 eurot kohtuotsuse alusel ning lasteaiatasu võlg summas 249,99 eurot isiku pankrotimenetluse lõpetamise otsuse alusel.

Lähemalt: rahandusameti juhataja Meelis Aru, telefon 435 4719, e-post meelis.aru@viljandi.ee

 

Arhitektuuriküsimustes otsustati:

 • anda krundil Roheline tn 9 planeeritud ärihoone püstitamiseks detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused (lisa), mis on edasise ehitusprojekti koostamise aluseks;
 • anda nõusolek Valuoja pst 33 katastriüksuse jagamiseks kaheks eraldiseisvaks katastriüksuseks vastavalt detailplaneeringule ning määrata moodustatavate katastriüksuste koha-aadressid ja sihtotstarbed järgnevalt:

katastriüksuse (POS 1) koha-aadressiks Viljandi maakond, Viljandi linn, Valuoja pst 33 ja sihtotstarbeks elamumaa 100%;
katastriüksuse (POS 2) koha-aadressiks Viljandi maakond, Viljandi linn, Tammela tn 2 ja sihtotstarbeks elamumaa 100%.

Lähemalt: peaarhitekt-arhitektuuriameti juhataja Olav Remmelkoor, telefon 435 4739, e-post olav.remmelkoor@viljandi.ee

 

Haldusküsimustes otsustati:

 • kinnitada Viljandi Linnavalitsuse 26.09.2022 korraldusega nr 488 korraldatud vara (Malmi tn 10 korteriomandi nr 2) võõrandamise elektroonilise enampakkumise võitja ning korteriomandi ostuhinnaks 31 850 eurot;
 • kinnitada Viljandi Linnavalitsuse 26.09.2022 korraldusega nr 489 korraldatud vara (Malmi tn 10 korteriomandi nr 9) võõrandamise elektroonilise enampakkumise võitja ning korteriomandi ostuhinnaks 17 400 eurot;
 • kinnitada Viljandi Linnavalitsuse 26.09.2022 korraldusega nr 490 korraldatud vara (Malmi tn 10 korteriomandi nr 24) võõrandamise elektroonilise enampakkumise võitja ning korteriomandi ostuhinnaks 18 000 eurot;
 • kinnitada Viljandi Linnavalitsuse 26.09.2022 korraldusega nr 491 korraldatud vara (Malmi tn 10 korteriomandi nr 34) võõrandamise elektroonilise enampakkumise võitja ning korteriomandi ostuhinnaks 15 400 eurot;
 • kinnitada Viljandi Linnavalitsuse 26.09.2022 korraldusega nr 487 korraldatud vara (Riia mnt korteriomandi nr 405) võõrandamise elektroonilise enampakkumise võitja ning korteriomandi ostuhinnaks 67 100 eurot;
 • kuulutada välja elektroonilised enampakkumised järgnevate varade võõrandamiseks:

Viljandi Linnavalitsusele kuuluv Uueveski basseinide kinnistul asuv kontorihoone suletud netopinnaga 45,5m² koos kõigi oluliste koostisosadega, alghinnaks kinnitada 100 eurot;
Viljandi Linnavalitsusele kuuluv Uueveski basseinide kinnistul asuv kuur suletud netopinnaga 39,5m² koos kõigi oluliste koostisosadega, alghinnaks kinnitada 100 eurot;

 • anda Media Station OÜ kasutusse kinnistul aadressiga Valuoja org muruala maa-ala pindalaga 15 m² valimisreklaami paigaldamiseks perioodiks 06.02.-05.03.2023;
 • tunnistada lihthankes „Viljandi Reinu tee kergliiklustee projekteerimine" edukaks pakkujaks OÜ KESKKONNAPROJEKT esitatud pakkumus kui majanduslikult kõige soodsam pakkumus kogumaksumusega 27 299.76 eurot;
 • tunnistada riigihankel „Remonditööd Viljandi Linnavalitsuse objektidel 2023-2024" osas 1 (hooned summeeritud pindalaga 33 593 m²) edukaks pakkujaks Malton OÜ pakkumus kui majanduslikult soodsaim pakkumus (ühe isiku ühe töötunni maksumus 29,40 eurot koos käibemaksuga) ning osas 2 (hooned summeeritud pindalaga 31 462 m²) edukaks OÜ Sonic Construction pakkumus kui majanduslikult soodsaim pakkumus (ühe isiku ühe töötunni maksumus 24,96 eurot koos käibemaksuga);
 • korraldada riigihange „Viljandi Nurme tänava ja Lembitu puiestee kergliiklustee ja tänavavalgustuse projekteerimis- ja ehitustööd".

Lähemalt: haldusameti juhataja Andres Mägi, telefon 435 4752, e-post andres.magi@viljandi.ee

 

Muudes küsimustes otsustati:

 • kinnitada Viljandi Jakobsoni Kooli direktori ametikohale Tauno Tilk alates 16.12.2022, määrata direktori ametipalgaks 2210 eurot kuus;
 • tunnistada Viljandi Linnavalitsuse 12.09.2022 korralduse nr 461 alusel läbi viidud Muusikakooli direktori valimiseks korraldatud konkurss nurjunuks;
 • kuulutada välja konkurss Viljandi Muusikakooli direktori ametikohale.

Lähemalt: linnasekretär Ene Rink, telefon 435 4720, e-post ene.rink@viljandi.ee

 

Istungi ülevaate koostas

Maarja Evert

avalike suhete spetsialist


INFO

Linn arvudes

 

Registreeritud elanikke: 16 800

Pindala: 14,65 km2

Sünnid detsembris: 7

Registreeritud töötuid: 404

Töötusprotsent: 5,6%*

Vabad töökohad: 159*

Keskmine palk: 1404 eurot*

Tallinnasse 161 km, Tartusse 81 km, Pärnusse 97 km, Riiga 245 km, Sankt Peterburgi 393 km, Helsingisse 247 km ja Stockholmi 580 km.

*maakonna näitajad