HEV kompetentsikeskuse teenusmudeli väljatöötamise hanke tulemused

21/12/22

 

4. oktoobril kuulutas Viljandi linnavalitsus välja hanke „HEV kompetentsikeskuse teenusmudeli väljatöötamine", et leida hariduslike erivajadustega laste ja õpilaste tarbeks kompetentsikeskuse teenusmudeli looja. Selle tulemusena luuakse üks Viljandimaa omavalitsuste ülene koostöömudel, kus on lahti kirjutatud teenusmudeli kirjeldus, toimimise ülevaade, teenuse osutamise mahud ja viisid, teenuse osutamiseks vajaliku personali koosseis, personali kompetentsid, mõõdikud teenusmudeli efektiivsuse ja pakutavate teenuste kvaliteedi hindamiseks, HEV kooli/koolide toimimine - õppe pakkumise viisid ja metoodika.

Novembri lõpus valis projekti hankekomisjon teenusemudeli väljatöötamise läbiviijaks OÜ Cumulus Consulting, kes peab hanke tingimustest ja projekti ajakavast lähtuvalt võimaliku mudeli esitama Viljandi linnavalitsusele 2. maiks 2023.

Cumulus Consultinguga sõlmitud hankelepingu elluviimise tulemusel on Viljandi maakonnas Viljandimaa toe vajadusega lastele ja nende peredele terviklik ja ühise eesmärgi nimel töötav haridus-, sotsiaal- ja tervishoiu valdkonna tugi- kompetentsikeskus, kus töötavad vastava pädevusalase väljaõppe saanud spetsialistid.

Selle eesmärgi saavutamiseks kogutakse ja analüüsitakse EHISe ja tugispetsialistide andmeid, viiakse läbi koosloome seminare ja arutelusid. Kohtutakse nii iga omavalitsusega eraldi, kui ka kõigiga koos.

Projekti tegevustesse ja mudeli väljatöötamisse kaasatakse KOV-ide haridusspetsialistid,  sotsiaalvaldkonna- ja lastekaitse spetsialistid, koolide ja lasteaedade tugispetsialistid, maakonna haridusasutuste juhid (s.h Ämmuste, Lahmuse ja Jaagu Lasteaed-Põhikool) ja nende asutuste õpetajate ja/või teiste koolitöötajate esindajad.

 

Lähemalt: HEV kompetentsikeskuse teenusmudeli väljatöötamise projekti projektijuht Krista Kalda, telefon 5422 0833, e-post krista.kalda@viljandi.ee

Eile toimus Sakala keskuses HEV kompetentsikeskuse teenusmudeli väljatöötamise projekti avasündmus

28/09/22

Eile, 22. septembril toimus Sakala keskuses projekti „HEV kompetentsikeskuse teenusmudeli väljatöötamine tugiteenuste pakkumiseks Viljandi maakonnas" avaseminar.  Sündmuse eesmärk oli tutvustada asjaosalistele projekti ja arutada üheskoos HEV (hariduslik erivajadus) kompetentsikeskuse projekti hanke lähteülesande üle.

Selle aasta juunis alustas Viljandimaal maakonna kõiki omavalitsusi hõlmav kaheaastane projekt, mille eesmärk on töötada välja haridusliku erivajadusega (HEV) õppijatele suunatud tugiteenuste terviknägemus maakonnas. Samuti suurendada Viljandimaa omavalitsuste võimekust pakkuda ebasoodsas olukorras olevatele lastele ja noortele tugiteenuseid, mis ennetavad nende varast haridusest väljalangemist ning edendavad kaasatust hariduses.

Tänasel avasündmusel tutvustasid seda projekti osalejatele linnavalitsuse haridus- ja kultuuriameti juhataja Tiivi Tiido ja projektijuht Krista Kalda.

Tiivi Tiido sõnul on see projekt oluline kogu maakonda hõlmavas haridusvaldkonna arendamise küsimuses, et toetada lapsi ja peresid, kes vajavad hariduslikku tuge. „Muutuvas ajas on oluline plaanide seadmisel olla  innovaatiline ja avatud aruteludele erinevate võimaluste leidmisel. Meil ei ole täna valmis plaani ja mudelit. See projekt on hea võimalus teadmuspõhiselt analüüsida ja mõelda kas on vaja ja kuidas saaksime Viljandi maakonnas oma kompetentse võimalikult parimal moel rakendada," ütles haridus- ja kultuuriameti juhataja, „Teenusmudeli valmimisel ja piloteerimisel saame teha edasist analüüsi ja arutada omavalitsustega, kuidas minna edasi. Piiratud ressursside tingimustes on ühine koostöö ja erinevate lahenduste leidmine parima tulemuse nimel võtmetähtsusega."

Haridus- ja Teadusministeeriumi kaasava hariduse nõunik Piret Liba tutvustas sündmusel riiklike suundi kaasava hariduse rakendamisel. Liba tõi oma ettekandes välja, mis on kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks riigi tasandil tehtud, millised on riigi sihid ja eesmärgid ning milline on tugiteenuste kättesaadavus Eestis.

Veebi vahendusel tutvustasid Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse direktor Kaire Kiil, õppejuht Lembi Ratas, sotsiaalteenuste osakonna juhataja Janne Tamm ning haridusteenuste osakonna juhataja Gabriela Rooso kolme iseseisva tuge vajavate lastega tegeleva asutuse üheks asutuseks ühendamisest Saaremaal.

Tartu Ülikooli programmijuht Pille Häidkind rääkis aga sellest, kuidas Tartu Ülikoolis eripedagooge ja logopeede välja õpetatakse, seda nii bakalaureuse- kui magistriõppe tasemel.

Ettekannetele järgnesid arutelud, kus osalejaid said gruppides arutada selle üle, millised on peamised probleemid, mida sellise kompetentsikeskuse loomine lahendaks ning miks see oluline on. Samuti selle üle, mida on vaja, et soovitud tulemuseni jõuda ehk milline peaks olema teenusmudeli väljatöötamise lähteülesanne.

Projekti avasündmusest võtsid osa Viljandimaa koolijuhid, omavalitsusjuhid, HEV koordinaatorid, tugispetsialistid ja haridusspetsialistid. Kokku oli sündmusel 50 inimest Viljandi linnast, Viljandi vallast, Mulgi vallast ja Põhja-Sakala vallast.

Avaseminarilt saadud sisendi põhjal paneb Viljandi linnavalitsus kokku HEV kompetentsikeskuse teenusmudeli hanke. Hange plaanitakse välja kuulutada oktoobri alguses ning tulemused saad järgmise aasta mais. Sellele järgneb järgmise aasta teises pooles ka projekti piloteerimine koolides ja lasteaedades.

Projekti toetatakse täies ulatuses Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide 2014–2021 programmist „Local Development and Poverty Reduction" rahastatavast taotlusvoorust „Integreeritud tugiteenused koolist väljalangevuse ennetamiseks".

Projekti elluviijaks on Viljandi linnavalitsus, projekti partnerid on Viljandi vald, Mulgi vald ja Põhja-Sakala vald.

Lähemalt: HEV kompetentsikeskuse teenusmudeli väljatöötamise projekti projektijuht Krista Kalda, telefon 5422 0833, e-post krista.kalda@viljandi.ee